SpareBank 1 Nord-Norge - Forslag om fondsemisjon og splitt

Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge foreslår at bankens forstanderskap fatter vedtak om fondsemisjon og splitt som følger.
 
1. Forhøyelse av bankens grunnfondsbeviskapital ved fondsemisjon.
 
Grunnfondsbeviskapitalen forhøyes med NOK 131.940.400  fra NOK 659.701.800  til NOK 791.642.200  ved overførsel av samme beløp fra utjevningsfondet.  Emisjonen gjennomføres ved utstedelse av 1.319.404 nye grunnfondsbevis (fribevis).
 
De nye grunnfondsbevisenes pålydende skal være kr 100,- og emisjonen skjer til pari kurs.
 
Det utstedes totalt 1.319.404  nye grunnfondsbevis à kr 100, ved at 5 gamle grunnfondsbevis gir rett til ett nytt grunnfondsbevis. Ved tildeling legges til grunn det antall grunnfondsbevis den enkelte grunnfondsbeviseier har den dag forstanderskapet fatter sitt endelige vedtak.
 
2.  Splitt av bankens grunnfondsbevis
 
Etter gjennomføringen av fondsemisjonen splittes grunnfondsbevisenes pålydende i 2 slik at pålydende blir kr. 50. Antall bevis vil etter splitten utgjøre samlet 15.832.844.
 
 
Endelig behandling av styrets forslag om fondsemisjon og splitt vil skje i forstanderskapets møte 17. mars 2005.
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes, tlf. 77 62 22 11, mobil 905 19774.
 
 
Tromsø, 2.3.2005
 
Rolf Eigil Bygdnes
konserndirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner