SpareBank 1 Nord-Norge - Årsresultat 2010

Meget godt resultat med overskudd på 1 milliard kroner

Regnskapet som legges frem i dag viser et overskudd før skatt på 1 002 mill kroner.

SpareBank 1 Nord-Norge har gjennom 2009 og 2010 styrket sin markedsposisjon i Nord-Norge og økt markedsandelen på utlån i personmarkedet.  Det har vært en betydelig innskuddsvekst på 12,9 % siste 12 måneder.  Selv med en meget stor kundebase på 280.500 kunder har banken hatt en nettoøkning på 4 766 kunder i løpet av 2010.

Satsingen mot offentlig sektor har også gitt gode resultater. Flere store nye kunder har bidratt til en svært høy innskuddsvekst i offentlig sektor på hele 22,3 %. Brønnøysundregistrene, Statens Innkrevingssentral, Universitetet i Nordland og Forsvarsbygg er noen av de statlige foretakene banken har vunnet gjennom anbudsrunder.

- Kompetanse, gode løsninger og gode betingelser har vært avgjørende for at vi har styrket vår posisjon i markedet, uttaler adm. direktør Hans Olav Karde.

Konsernets basisdrift er fortsatt god, og viser et resultat før tap på 685 mill kroner som er 22 mill kroner bedre enn 2009. Tapene er på et lavt nivå med netto tap på 87 mill kroner, som er 98 mill kroner lavere enn året før.

Banken har god soliditet med en kjernekapitaldekning på 10,9 %.

Samlet resultatbidrag fra konsernets datterselskaper ble 82 mill kroner før skatt, som er en sterk forbedring sammenlignet med 2009.

- Vi er svært fornøyde og våre medarbeidere har grunn til å være stolte over resultatet som i dag presenteres. Våre rådgivere har vært mer aktive i markedet og møtt flere person- og bedriftskunder enn noen gang tidligere. I tillegg er våre rådgivere i sluttfasen av et krevende kompanseløft som ytterligere vil styrke kundenes opplevelse av SpareBank 1 Nord-Norge som rådgiverbanken, sier Karde.  I september 2010 åpnet SpareBank 1 Nord-Norge bankvirksomhet i Russland gjennom North-West 1 Alliance Bank med kontorer i Murmansk og St. Petersburg.

Bankens Hovedstyre foreslår overfor Representantskapet at det utbetales et utbytte på kr. 5,75 per egenkapitalbevis (EK-bevis). Videre foreslås det overføring av 300 mill kroner fra bankens utjevningsfond til eierandelskapitalen. Dette medfører utstedelse av 5.970.691 nye EK-bevis à kr. 50,- ved at 3 gamle EK-bevis gir rett til ett nytt EK-bevis. Det foreslås videre at det etter fondsemisjonen gjennomføres en splitt av bankens EK-bevis slik at nytt pålydende blir kr. 25,-.

SpareBank 1 Nord-Norge kan med sin visjon "For Nord-Norge" vise til at ca 90 % av resultatet blir i landsdelen. Banken har 74 kontorer i Nord-Norge og på Svalbard.

Nøkkeltall for regnskapet (se vedlagte notat side 1). Eventuelle spørsmål rettes til adm.direktør Hans Olav Karde, tlf. 901 51 981 eller viseadm.direktør Oddmund Åsen, tlf. 906 72 757. Se også bankens hjemmeside www.snn.no

Tromsø, 9. februar 2011
for SpareBank 1 Nord-Norge


Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør


Om SpareBank 1 Nord-Norge:
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 74 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.
SpareBank 1 Nord-Norge åpnet i september 2010 bankvirksomhet i Russland gjennom North- West 1 Alliance Bank.  Banken eies med 75 % av SpareBank 1 Nord-Norge mens de øvrige 25 % av aksjene eies av SpareBank 1 Nord-Norges russiske samarbeidspartner Bank Tavrichesky i St. Petersburg.  Hoved-kontoret til den nye banken ligger i St. Petersburg med filial i Murmansk. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.