SpareBank 1 Nord-Norge - Foreløpig årsregnskap for 2001.

SpareBank 1 Nord-Norge med 317 mill kr i resultat før skatt

- God underliggende bankdrift
- En landsdelens bank for sparing
-- Innskuddene økte med 1 112 mill kr
-- Salg av andre spare-/plasseringsprodukter for 1 589 mill kr
- Resultatet påvirket av den negative utviklingen i verdipapirmarkedet og betydelig underskudd i SpareBank 1 Gruppen AS
- Økte avsetninger til tap
- Netto tilgang på 3 400 kunder
- 49 000 kunder er tilknyttet nettbanken
- Egenkapitalavkastning etter skatt 9,70%
- Forslag til utbytte kr 15,00 per grunnfondsbevisResultatet for 2001 viser god underliggende bankdrift, og korrigert for alle engangskostnader i 2000, SpareBank 1 Gruppen AS' resultat i 2000 og 2001 samt gevinster og tap i verdipapirporteføljen i de to årene, viser den underliggende bankdrift et økt driftsresultat på 26,0 mill kr etter tap, fra 2000 til 2001.

Av korrigert overskudd på 264,6 mill kr foreslår hovedstyret et kontantutbytte på kr 15,00 per grunnfondsbevis. Det foreslås at 27,4 mill kr avsettes til utjevningsfondet.
Skatten er beregnet til 104,0 mill kr. Dette gir et resultat etter skatt på 212 mill kr (384 mill kr). Egenkapitalavkastningen for 2001 ble 9,7 % (19,2 %).

Konsernets forvaltningskapital er på 35 274 mill kr, dette er en økning på 6,4 % sammenlignet med år 2000.

(Tall i parentes er for samme periode i fjor.)

Rente- og kredittprovisjonsinntekter
De samlede netto rente- og kredittprovisjonsinntekter økte med 3 mill kr fra 2000. Banken har betalt 26 mill kr i Sikringsfondsavgift, mot ingen avgift i 2000.
Den økende konkurransen har medført ytterligere fall i rentemarginen. Inkludert avgiften til Sikringsfondet falt den gjennomsnittelige rentemarginen fra 2,96% i 2000 til 2,72% i 2001.

Andre inntekter
Andre inntekter utgjør 270,0 mill kr i 2001. Dette er en økning på 29,0 mill kr fra 2000. Det er økte inntekter fra salg av andre produkter (fond, forsikring) som står for økningen i disse inntektene.

Driftskostnader
Konsernets samlede driftskostnader utgjorde 747,0 mill kr i 2001 mot 813,0 mill kr i 2000, en reduksjon på 66,0 mill kr. Reduksjonen i driftskostnadene skyldes i all hovedsak ekstraordinære forhold i år 2000; avskrivning merverdi VÅR Bank og Forsikring ASA med 25,0 mill kr og avsetning andel av kostnader til SpareBank 1 bankenes konvertering til felles IT-plattform med 44,0 mill kr.
Korrigert for de ekstraordinære forholdene i år 2000 har konsernet en kostnadsøkning på 3,0 mill kroner fra 2000 til 2001. Hovedstyret er fornøyd med utviklingen i driftskostnadene hensyntatt at banken har overtatt 59 årsverk fra VÅR Bank og Forsikring ASA og etableringskostnader knyttet til nyetableringer og utvidelse av virksomheten i EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS, samt innføring av moms på tjenester fra 1.7.2001.

De relative driftskostnadene utgjorde 2,18 % av GFK, en reduksjon med 0,41 %-poeng sammenlignet med år 2000.

Tap og mislighold
Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer er på 405,0 mill kr (334,0 mill kr). Dette utgjør 1,31 % (1,14 %)av brutto utlån. Økningen avspeiler økt risiko innenfor noen bransjer.

Konsernet hadde i 2001 spesifiserte tap på utlån på 97,0 mill kr (51,0 mill kr), som utgjør 0,31 % (0,18 %)av brutto utlån. De spesifiserte tapene fordeler seg med 98,0 mill kr i næringslivsmarkedet og en netto inngang på tidligere tapsavskrivninger i personmarkedet med 1,0 mill kr.

Hovedstyret har funnet det riktig å avsette ytterligere 41,0 mill kr til uspesifiserte tap med bakgrunn i økt usikkerhet knyttet til den generelle konjunkturutviklingen samt utlånsveksten. De samlede avsetninger til uspesifiserte tap utgjør etter dette 281,0 mill kr (240,0 mill kr), som utgjør 0,91 % (0,82 %)av brutto utlån.

Balanseutvikling
Konsernets forvaltningskapital økte med 2 131 mill kr til 35 274 mill kr ved utgangen av 2001. Dette er en økning på 6,4 % (15,8 %) sammenlignet med utgangen av 2000.

Brutto utlån økte fra 29 237 mill kr ved utgangen av 2000 til 30 973 mill kr ved utgangen av 2001. Dette er en vekst på 5,9 % . Veksten fordeler seg med 8,8 % vekst i personmarkedet og 7,0 % vekst i lån til næringsliv, mens det er nedgang i lån til offentlig sektor. Fordelingen av bankens portefølje er etter dette at personmarkedslån utgjør 55,0 %, næringslivslån 43,0 % og lån til offentlig sektor 2,0 %.

Innskudd fra kunder økte i løpet av 2001 med 1 112 mill kr til 18 429 mill kr. Dette er en økning på 6,4 %. Innskuddsøkningen fordeler seg med 6,1 % i personmarkedet, 6,5 % fra næringslivsmarkedet og 8,1 % fra offentlig sektor.

Brutto utlån og innskudd fra kunder gir en samlet egenfinansiering pr 31.12.2001 på 59,5 %, noe som er en liten forbedring fra utgangen av 2000 da tilsvarende var 59,2 %.

Kapitaldekning
Den risikovektede balansen økte i løpet av 2001 med 391,0 mill kr, eller 1,59% til 24 961 mill kr. Årsaken til den lave veksten i beregningsgrunnlaget er endringer i grunnlaget for risikovekting av utlån til boligformål, som ble endret med virkning fra 1. april 2001.

Ved utgangen av 2001 er kjernekapitalen 2. 117 mill kr tilsvarende en kjernekapital-dekning på 8,5 % (8,3 %). Samlet ansvarlig kapital var 2 643 eller 10,6 % (10,4 %).

Datterselskapene
Samlet resultat i bankens datterselskaper ble 11,4mill kr (9,3mill kr) etter skatt.

Oppsummering
Den økonomiske utviklingen for de fleste næringene har vært klart svakere i 2000 og 2001 enn på slutten av forrige tiår. Dette skyldes svake internasjonale konjunkturer. De største utfordringene finner vi innenfor fiskeindustrien og det er grunn til å anta at dette kan medføre relativt betydelige strukturelle endringer. Vedvarende lave priser på oppdrettslaks og ørret vil også kunne føre til ytterligere behov for effektivisering av næringen. Dersom Stortinget innen 1. mars 2002 gir klarsignal til utbygging av Snøhvit-prosjektet, vil dette allerede i år gi sterke vekstimpulser for nordnorsk økonomi. I første omgang blir dette synlig innenfor bygg og anleggbransjen.

For mer detaljerte opplysninger vises det til vedlagte tallmateriale:

Eventuelle spørsmål kan rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01, eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94. <br> <br> <br>Hovedstyret i Sparebanken Nord-Norge <br> <br> <br>Tromsø, 6. februar 2002 <br> <br> <br>Kjell Kolbeinsen <br>Informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker