SpareBank 1 Nord-Norge - Regnskap 1. halvår 2012

God vekst i første halvår

SpareBank 1 Nord-Norge har god vekst og øker sine markedsandeler. Soliditeten til banken er god.

- Det er svært gledelig å se at stadig flere privatpersoner og bedrifter velger oss som sin bankforbindelse. Utlånsveksten siste halvår var god og økende, med en annualisert vekst i andre kvartal på 14,8 prosent i bedriftsmarkedet og 12,7 prosent i personmarkedet. Dette er godt over den totale veksten for norske husholdninger og foretak, og viser at SpareBank 1 Nord-Norge tar markedsandeler, uttaler adm. direktør Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge.  

Også EiendomsMegler 1 Nord-Norge viser en solid økning hittil i år med 777 omsatte enheter  med samlet omsetningsverdi på 1 483 mill kroner, en økning med 17 % sammenlignet med tilsvarende periode i 2011.

Banken har god innskuddsvekst både blant personkunder og foretak med en tolvmånedersvekst på hhv. 8,4 % og 5,9 %, noe som er høyere enn den nasjonale veksten. Innskuddsdekningen er på 78,4 prosent mot 80,3 prosent ved utgangen av andre kvartal 2011. Konsernet har meget god soliditet med en kjernekapitaldekning (konsern) på 11,2  % inklusive 50 % av resultatet.  SpareBank 1 Nord-Norge har tilfredsstillende likviditet.

- Dette viser at konsernet er meget solid og godt rustet til å møte forventninger fra markedet og imøtekomme krav fra myndighetene, sier Karde.

Driftsresultat før skatt per 2. kvartal 2012 er på 392 mill kroner. Regnskapet er preget av økte netto renteinntekter inklusive provisjon fra formidlingslån, og god vekst i utlån både innenfor person- og bedriftsmarkedet.  I resultatet inngår ytterligere nedskrivning av konsernets aksjebeholdning i SpareBank 1 Nord-Norge Invest, herunder nedskrivningen av eierposten i oljeselskapet Front Exploration AS (FrontX) med 41 mill kroner.  Resultatet for samme periode i 2011 var 573 mill kroner. Fjorårsresultatet påvirkes av en bokført verdiøkning av aksjebeholdning i FrontX med 189 mill kroner.

Konsernets kunderettede virksomhet (kunderelaterte inntekter eksklusiv netto inntekter fra finansielle investeringer) viser et resultat før tap på 289 mill kroner, 9 mill kroner lavere enn per tilsvarende tidspunkt i 2011. Egenkapitalavkastning etter skatt endte på 9,2 % (16,3 %). Resultat per egenkapitalbevis (konsern) er kr. 1,89 (2,85).

Konsernets netto tap på utlån hittil i 2012 utgjør 48 mill kroner. Netto tap fordeler seg med 50 mill kroner fra bedriftsmarkedet og -2 mill kroner fra personmarkedet.  Av tapene innenfor bedriftsmarkedet utgjør 36 mill kroner tap på ett enkeltengasjement i 1. halvår 2012.

Det er fortsatt optimisme i landsdelens næringsliv, noe som gir økt utlånsetterspørsel. Det forventes fortsatt relativt sterk utlånsvekst både innenfor person- og bedriftsmarkedet.  Innskuddsveksten fra person- og bedriftsmarkedet forventes å fortsette.

- SpareBank 1 Nord-Norges autoriserte rådgivere bidrar gjennom stor kundeaktivitet til den positive utviklingen i landsdelen og banken er i posisjon til å bidra til ytterligere vekst framover. Samtidig skaper hard konkurranse press på bankens rentemargin. Banken har høyt fokus på kostnadsreduserende tiltak og arbeidet med effektiviseringstiltak innenfor områdene distribusjon og bemanning fortsetter.

Nøkkeltall for regnskapet fremgår av vedlagte notat, side 1. Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf. 901 51 981 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf. 906 72 757. Se også bankens hjemmeside www.snn.no


Tromsø, 9. august 2012

for SpareBank 1 Nord-Norge

Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør


Om SpareBank 1 Nord-Norge:

SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle  tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen.

Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder.

Banken er representert gjennom 74 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.

SpareBank 1 Nord-Norge har i tillegg en datterbank i Russland med kontorer i Murmansk og St. Petersburg. 


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12