SpareBank 1 Nord-Norge - regnskap 1. kvartal 2008: God bankdrift preges av internasjonal finansuro

SpareBank 1 Nord-Norge kan vise til god basisdrift i årets første kvartal, men resultatet bærer preg av at også Nord-Norge påvirkes av den internasjonale finansuroen.

Bankens driftsresultat før skatt ender på 66 millioner kroner, mot 222 millioner kroner på samme tid i fjor.
 
-Tallene for første kvartal viser god basisdrift på 157 millioner kroner, som er det samme som for første kvartal i fjor. Det som reduserer driftsresultatet er urealiserte tap på bankens aksje- og obligasjonsportefølje, noe som forteller at finanuroen også preger vårt resultat, sier administrerende direktør Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge. '¨
 
Han understreker at svingninger i verdipapirmarkedet er noe en finansinstitusjon må forholde seg til, uavhengig av bankens basisdrift.
 
-Når uroen preger finansmarkedet internasjonalt kan vi likevel glede oss over god utlåns- og innskuddsvekst, samt lave tap og lite mislighold. Vi har blant annet sett en reduksjon i netto misligholdte og tapsutsatte engasjement på 60 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor, forklarer han.
 
Her er nøkkeltallene for første kvartal 2008:
 • Driftsresultat før skatt på 66 mill kroner (222 mill kroner).
 • Egenkapitalavkastning etter skatt på 3,6 % (19,1 %).
 • Resultat per grunnfondsbevis hittil i år (morbank); kr 2,58 (kr 3,74).
 • Fortsatt meget god underliggende bankdrift; resultat fra basisdriften før tap på 157 mill (157 mill).
 • Resultat fra finansielle investeringer på - 88 mill kroner (67 mill kroner).
  • Redusert resultatbidrag fra SpareBank 1 Gruppen AS. Bankens andel av resultatet utgjør 19 mill kroner (48 mill kroner).
  • Urealisert tap på bankens aksjeportefølje utgjør 55 mill kroner.
  • Urealisert tap rentebærende portefølje utgjør 69 mill kroner.
  • Gevinst valuta og finansielle derivater og eiendeler utgjør 9 mill kroner.
 • Lave tap på utlån: Netto tap på 3 mill kroner (2 mill kroner).
 • Utlånsvekst siste 12 måneder (inkludert overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 11,0 % (12,4 %).
  • Personmarkedet 12,1 % (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt).
  • Bedriftsmarkedet 8,9 %.
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,3 % (13,6 %).
 • Innskuddsdekning: 62,4 % (60,8).
Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift er å finne i vedlagte rapporter.
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller
viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94. Se også bankens hjemmeside: www.snn.no.
 
Om SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 personkunder, ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 100 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 81 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard, samt et eget representasjonskontor i Murmansk, Russland.
 
Tromsø, 30. april 2008
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.