SpareBank 1 Nord-Norge - Regnskap 3. kvartal 2012

Meget god fart i landsdelen

Den høye aktiviteten i det nordnorske person- og bedriftsmarkedet fortsetter. SpareBank 1 Nord-Norge øker sine markedsandeler.

- SpareBank 1 Nord-Norge fremstår som en attraktiv bank og stadig flere privatpersoner og bedrifter velger oss som sin bankforbindelse. Det er svært gledelig, sier adm. direktør Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge.  

Driftsresultat før skatt per 3. kvartal 2012 er på 555 (767) mill kroner. Resultatet i 2011 var påvirket av oppskrivning av konsernets eierpost i FrontX på 189 mill kroner.
Kunderettet virksomhet viser meget godt og ytterligere styrket resultat med økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter og god vekst både innenfor person- og bedriftsmarkedet.
Egenkapitalavkastning etter skatt endte på 8,9 % (13,8 %). Resultat per egenkapitalbevis (konsern) er kr. 2,78 (3,70).

Nordnorske husholdninger sparer mer
Banken har god innskuddsvekst både blant personkunder og bedrifter med en tolvmånedersvekst på hhv. 11,7 %  og 4,4 %, noe som er høyere enn den nasjonale veksten. Utlånsveksten siste 12 måneder var på 11,2 % i personmarkedet og 13,5 % i bedriftsmarkedet. Dette er godt over den totale veksten for norske husholdninger og bedrifter, og viser at SpareBank 1 Nord-Norge tar markedsandeler. - Regnskapet per 3. kvartal viser at det er høy aktivitet på utlån både i person- og bedriftsmarkedet. Samtidig setter de nordnorske husholdningene av mer penger til sparing. Det forventes fortsatt relativt sterk utlånsvekst innenfor personmarkedet, mens det forventes avtagende vekst på bedriftsmarkedet.  Innskuddsveksten fra person- og bedriftsmarkedet forventes å fortsette, sier Karde.

Også EiendomsMegler 1 Nord-Norge viser en solid økning hittil i år med 1 183 (1 066) omsatte enheter med samlet omsetningsverdi på 2 315 mill kroner, en økning på 13 % sammenlignet med tilsvarende periode i 2011.

Innskuddsdekningen er på 76,5 % mot 80,0  % ved utgangen av tredje kvartal 2011. Konsernet har god soliditet med en kjernekapitaldekning (konsern) på 10,5 % inklusive 50 % av resultatet.  SpareBank 1 Nord-Norge har tilfredsstillende likviditet.

Konsernets netto tap på utlån hittil i 2012 utgjør 163 mill kroner. Tapene fordeler seg med 166 mill kroner i bedriftsmarkedet, mens det ikke er netto tap i personmarkedet, -3 mill kroner (inngang på tidligere avskrevne tap). Det er videre foretatt nedskrivinger på tre vesentlige aksjeposter i SNN Invest sin portefølje på til sammen 109 mill kroner.

- Vi ser at vår tilstedeværelse i landsdelen med våre 74 lokalbanker med autoriserte rådgivere blir verdsatt, og vil fortsette å jobbe hardt for å gi våre kunder de beste kundeopplevelsene.

Nøkkeltall for regnskapet fremgår av vedlagte notat. Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf. 901 51 981 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf. 906 72 757. Se også bankens hjemmeside www.snn.no

Tromsø, 31.oktober 2012

for SpareBank 1 Nord-Norge

Stig-Arne Engen
Kommunikasjonsdirektør

Om SpareBank 1 Nord-Norge:
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen.

Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder.

Banken er representert gjennom 74 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.

SpareBank 1 Nord-Norge har i tillegg en datterbank i Russland med kontorer i Murmansk og St. Petersburg. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12