SpareBank 1 Nord-Norge - Regnskap per 2. kvartal 2011

Styrket posisjon i Nord-Norge

 

SpareBank 1 Nord-Norge har gjennom 2011 styrket sin posisjon i Nord-Norge. Gjennom vellykkede emisjoner av egenkapitalbevis på til sammen 583 millioner kroner befester banken sin posisjon som ubestridt solid.

 

- Dette viser en stor tro på utviklingen i landsdelen og på SpareBank 1 Nord-Norge, uttaler adm. direktør Hans Olav Karde.

 

Driftsresultatet for SpareBank 1 Nord-Norge per 2. kvartal 2011 var på 573 mill kroner etter tap, men før skatt. Det er 73 mill kroner bedre enn for samme periode i fjor. Resultatforbedringen skyldes i særlig grad økt resultatbidrag fra finansielle investeringer, og lave tap. SpareBank 1 Nord-Norge framstår som en meget solid bank med god likviditet og en innskuddsdekning på 80,3 %. Innskuddsdekningen er 2,0 prosentpoeng høyere enn på samme tidspunkt i fjor.

 

Egenkapitalavkastningen etter skatt er meget god, og var per 2. kvartal på 16,3 % mot 15,7 % på samme tid i 2010.

 

Det har vært en betydelig innskuddsvekst på 9,1 prosent siste 12 måneder. Utlånene økte med 6,4 prosent siste 12 måneder. Banken har i første halvår 2011 hatt en stor utlånsvekst i bedriftsmarkedet.

 

Konsernets basisdrift er fortsatt god, og viser et resultat etter tap på 273 mill kroner som er 13 mill kroner bedre enn samme periode i 2010. Tapene er på et lavt nivå med netto tap på 25 mill kroner.  Dette er 18 mill kroner lavere enn samme periode året før.

 

- Vi er fornøyde, og våre medarbeidere har grunn til å være stolte over resultatet som i dag presenteres. Våre rådgivere har gjennomført et krevende kompetanseløft som ytterligere vil styrke kundenes opplevelse av SpareBank 1 Nord-Norge som rådgiverbanken, og vi har stort fokus på aktivitet mot person- og bedriftskunder i landsdelen, sier Karde

 

SpareBank 1 Nord-Norge kan med sin visjon "For Nord-Norge" vise til at ca 90 % av resultatet blir i landsdelen. Banken har 74 kontorer i Nord-Norge og på Svalbard.

 

Nøkkeltall for regnskapet fremgår av vedlagte notat, side 1. Eventuelle spørsmål rettes til adm.direktør Hans Olav Karde, tlf. 901 51 981 eller viseadm.direktør Oddmund Åsen, tlf. 906 72 757. Se også bankens hjemmeside www.snn.no

 

Tromsø, 10. august 2011
for SpareBank 1 Nord-Norge

 

 

Stig-Arne Engen
Kommunikasjonsdirektør

 

 

Om SpareBank 1 Nord-Norge:
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 74 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.
SpareBank 1 Nord-Norge åpnet i september 2010 bankvirksomhet i Russland gjennom North- West 1 Alliance Bank.  Banken eies med 75 % av SpareBank 1 Nord-Norge mens de øvrige 25 % av aksjene eies av SpareBank 1 Nord-Norges russiske samarbeidspartner Bank Tavrichesky i St. Petersburg.  Hovedkontoret til den nye banken ligger i St. Petersburg med filial i Murmansk. 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12