SpareBank 1 Nord-Norge - Regnskap per 3. kvartal 2011

Meget godt resultat per 3. kvartal 2011

SpareBank 1 Nord-Norge leverer et meget godt resultat per 3. kvartal 2011.

- Det er optimisme i landsdelens næringsliv, noe som har gitt økt utlånsetterspørsel.  Bortsett fra for nordnorsk eksportindustri, er landsdelen i utgangspunktet relativt lite direkte påvirket av den usikre økonomiske situasjonen internasjonalt. Dette gjenspeiles i bankens resultater for tredje kvartal, uttaler adm. direktør Hans Olav Karde. 

Bankens driftsresultat før skatt per 3. kvartal 2011 ble på 767 mill kroner, mot 760 mill kroner i samme periode i fjor. Innskuddsdekningen er på 80,0 prosent mot 73,9 prosent i 2010. SpareBank 1 Nord-Norge har fortsatt tilfredsstillende likviditet. Egenkapitalavkastning etter skatt endte på 13,8 % (15,5 % i 2010). Resultat per egenkapitalbevis (konsern) er kr 3,70.

Innskuddsutviklingen er god i tredje kvartal. Konsernet har innskudd fra kunder på 41 952 mill kroner per 30.09.11. Økningen siste 12 måneder er på 4 649 mill kroner eller 12,5 prosent. Innskuddsøkningen fordeler seg med 6,3 prosent i personmarkedet, 35,6 prosent i offentlig sektor og 7,9 prosent i bedriftsmarkedet.

Konsernets brutto utlån til kunder, inkludert lån overført SpareBank 1 Boligkreditt, har  økt med 6,4% sammenlignet med 30.09.10.

- Etter en periode med relativ lav utlånsetterspørsel, spesielt innenfor bedriftsmarkedet, registrerer vi nå økt optimisme i landsdelens næringsliv. Dette har ført til økt utlånsvekst innenfor bedriftsmarkedet. Hovedstyret har fortsatt ambisjoner om utlånsvekst og økte markedsandeler, uttaler Karde.

Den underliggende bankdriften er god med et resultat fra basisdriften, etter tap, på 469 mill kroner. Samlet resultat før skatt for konsernets datterselskap utgjør 236 mill kroner. Konsernets netto tap på utlån per 3. kvartal 2011 er fortsatt lave og utgjør 48 mill kroner. Netto tap fordeler seg med 39 mill kroner fra bedriftsmarkedet og 9 mill kroner fra personmarkedet. Netto tap for 3. kvartal isolert sett er ført med 23 mill kroner. Hovedstyret tror at tapsnivået den nærmeste tiden fortsatt vil ligge på et lavt nivå.

- Resultatet for tredje kvartal er meget godt, men fortsatt økonomisk usikkerhet vil imidlertid kunne føre til redusert forbruk og utsettelse av investeringer også i Nord-Norge. Sterk konkurranse forventes fortsatt å medvirke til press på bankens rentemargin. Det er derfor viktig å holde fokus på bankens kostnader både innenfor distribusjon og bemanning, uttaler Karde.

Nøkkeltall for regnskapet fremgår av vedlagte notat, side 1. Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf. 901 51 981 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf. 906 72 757. Se også bankens hjemmeside www.snn.no

Tromsø, 26. oktober 2011
for SpareBank 1 Nord-Norge


Stig-Arne Engen
Kommunikasjonsdirektør

Om SpareBank 1 Nord-Norge: SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 74 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.
SpareBank 1 Nord-Norge åpnet i september 2010 bankvirksomhet i Russland gjennom North- West 1 Alliance Bank.  Banken eies med 75 % av SpareBank 1 Nord-Norge mens de øvrige 25 % av aksjene eies av SpareBank 1 Nord-Norges russiske samarbeidspartner Bank Tavrichesky i St. Petersburg.  Hovedkontoret til den nye banken ligger i St. Petersburg med filial i Murmansk.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.