SpareBank 1 Nord-Norge: Resultatvarsel 4. kvartal 2011

I forbindelse med årsoppgjøret 2011 opplyses det om følgende: 
  • I børsmelding den 8.4.2011 ble det informert om inntektsføring av urealisert gevinst på konsernets eierandel i selskapet Front Exploration AS (FrontX) på 189 mill kroner. 
     
    Etter en gjennomgang og vurdering av eierposten i FrontX er det av risiko- og forsiktighetshensyn per 31.12.2011 gjort en nedskrivning av den urealiserte gevinsten med 128 mill kroner.
  • Finanstilsynet har i brev datert 22.11.2011 bedt norske banker og finansieringsforetak spesielt vurdere nivået på gruppevise nedskrivninger av utlån. Dette som følge av forventede effekter av den internasjonale gjeldskrisen, samt utsikter til lavere vekst i mange land.

    Banken har meget lave individuelle tapsføringer i 2011, men har med bakgrunn i Finanstilsynets rundskriv besluttet å øke de gruppevise nedskrivninger på utlån og garantier i 4. kvartal 2011.
  • Effekten av de to ovennevnte forhold medfører at konsernets resultat før skatt i 4. kvartal isolert sett vil bli nær null.
  • Bankens basisdrift er fortsatt god og konsernets årsresultat etter tap, men før skatt i 2011 vil bli om lag 770 mill kroner. Dette gir en egenkapitalavkastningen på ca 10 %. Konsernets kjernekapitaldekning er meget god.
Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Adm. dir Hans Olav Karde: +47 90 15 19 81
CFO Rolf Eigil Bygdnes: +47 90 51 97 74 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner