SpareBank 1 Nord-Norge: Foreløpig årsregnskap for 2002

2002 regnskapet for SpareBank 1 Nord-Norge viser god underliggende bankdrift og et overskudd på 158 mill kroner før skatt.

De regnskapstallene som i dag legges fram av SpareBank 1 Nord-Norge, viser god underliggende bankdrift, men resultatet preges også av ekstraordinære forhold.
 
I 2002 ga driften et overskudd på 158 mill kroner etter tap, men før skatt.  Fjoråret viser et godt år med økt salg av spare-, plasserings- og forsikringsprodukter.  I dag har banken ca 20 % av markedet i landsdelen innen skadeforsikring.
 
Utlån til kunder økte med 2 601 mill kroner. Veksten fordeler seg med 8,5 % i personmarkedet og 8,2 % i næringslivsmarkedet og offentlig sektor.  Innskuddene økte med 1 753 mill kroner, og her er fordelingen henholdsvis 13,1 % og 5,1 %.
 
Stadig flere kunder benytter bankens automatiske tjenester, 61 000 kunder har nettbankavtale.
 
Konsernets resultat på 158 mill kroner for 2002 er 151 mill kroner lavere enn 2001.  Resultatforskjellen skyldes økte tap og avsetninger til tap på engasjementer og av et svært negativt resultat i SpareBank 1 Gruppen AS.  Til tross for disse forhold  i 2002, er SpareBank 1 Nord-Norge i en sunn økonomisk og finansiell stilling, konkluderer hovedstyret.
 
Utbytte pr grunnfondsbevis er foreslått til kr 10,-.  Endelig vedtak om dette fattes av Forstanderskapet i møtet 19. mars 2002.
 
***
 
Mer detaljerte opplysninger om inntekter, salg av finansielle produkter, kostnader, tap og mislighold og SpareBank 1 Gruppen finnes i vedlagte tallmateriale.
 
For full rapport med tabeller og kommentarer bruk følgende link: http://reports.huginonline.com/890466/112955.pdf
 
For presentasjon av "Foreløpig Årsrapport 2002" bruk følgende link:
 
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, telefon 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, telefon 77 62 20 94.
 
 
Tromsø, 5. februar 2003
Sparebanken Nord-Norge
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner