SpareBank 1 Nord-Norge: Fremtind har fått konsesjon til å drive livsforsikringsvirksomhet

Report this content

Fremtind Forsikring AS har fått tillatelse av Finanstilsynet til å drive livsforsikringsvirksomhet gjennom sitt heleide datterselskap Fremtind Livsforsikring AS.

Etableringen av Fremtind Livsforsikring vil gjennomføres ved fisjon av eiendeler og forpliktelser fra henholdsvis SpareBank 1 Forsikring AS og DNB Livsforsikring AS. Fisjonen innebærer at de individuelle personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring og DNB Livsforsikring, samt de bedriftsbetalte personrisikoforsikringene fra SpareBank 1 Forsikring, overføres til Fremtind Livsforsikring.

Fisjonen forventes gjennomført per 1. januar 2020.

Fremtind Forsikring ble etablert 1. januar 2019 ved fusjon mellom SpareBank 1 Skadeforsikring og DNB Forsikring. Selskapet er eid av SpareBank 1 Gruppen (65 %) og DNB ASA (35 %).

I avtalen som ble inngått mellom SpareBank 1 Gruppen AS og DNB ASA 24. september i fjor, var det lagt til en grunn en samlet verdi av personrisikoområdet på 6,25 mrd. kroner. Fisjonen vil medføre en økt egenkapital for SpareBank 1 Gruppen på konsernnivå. Majoriteten (SpareBank 1-bankene og LO) sin andel av denne økningen er ca. 1,7 mrd. kroner. SpareBank 1 Nord-Norges andel av denne økningen (19,5 prosent) utgjør ca. 330 mill. kroner og vil inntektsføres i første kvartal 2020.

SpareBank 1 Gruppen AS (morselskapet) vil få en skattefri gevinst på ca. 950 mill. kroner som følge av denne transaksjonen. SpareBank 1 Gruppen AS sitt utbyttegrunnlag øker tilsvarende denne gevinsten. SpareBank 1 Nord-Norges andel av et eventuelt utbytte på ca. 950 mill. kroner (19,5 prosent), utgjør ca. 185 mill. kroner. Utbyttet vil redusere verdien av konsernets bokførte verdi av investeringen i SpareBank 1 Gruppen, og dermed også redusere fradraget i ren kjernekapital i kapitaldekningsberegningen.

Basert på konsernets regnskapstall per 30.6.2019 vil samlet effekt av disse transaksjonene gitt utbetaling av et utbytte på 950 mill. kroner gi en økt ren kjernekapitaldekning på anslagsvis 0,07 prosentpoeng.

Et eventuelt ekstraordinært eller ordinært utbytte fra SpareBank 1 Gruppen AS vil være betinget av kapitalsituasjonen, beslutninger i selskapets styrende organer og regelverket for ekstraordinært utbytte fra finansforetak på det aktuelle tidspunkt.

Det presiseres at ovennevnte tall og beregninger er basert på verdivurdering og produktporteføljer i september i fjor, og at det kan bli endringer i tallene når nevnte fisjonsprosess er gjennomført.

Tromsø, 5. september 2019

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:

  • Bengt Olsen, konserndirektør økonomi og finans (CFO), telefon 975 89 560

Dokumenter og linker