SpareBank 1 Nord-Norge: Godt årsresultat for 2011

SpareBank 1 Nord-Norge leverte et godt årsresultat for 2011 med et driftsresultat  før skatt på 774 millioner kroner.


- Den underliggende bankdriften er god og soliditeten er meget god, sier adm. direktør Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge.

- SpareBank1 Nord-Norge har god vind i seilene inn i 2012 og har hatt en utlånsvekst siste 12 måneder på 7,4 prosent. Dette viser at det er optimisme i landsdelen og økt aktivitet både i bedriftsmarkedet og i privatmarkedet. Mange velger også økt sparing og banken har en god  innskuddsvekst på 6 prosent og en solid innskuddsdekning på 80,9 prosent, sier Karde.

Driftsresultat før skatt for 2011 ble på 774 mill kroner, mot 1 002 mill kroner i 2010. Konsernet gjorde i  4. kvartal en nedskriving av urealisert aksjegevinst i selskapet FrontX  på 128 mill kroner. Konsernets basisdrift er fortsatt god, og viser et resultat før tap på 600 mill kroner. Dette er 25 mill kroner lavere enn for 2010 etter korrigering for inntektsføring av overgang til ny AFP-ordning. Egenkapitalavkastningen etter skatt var 9,9 prosent, mot 15,3 prosent i 2010.

- Banken har meget god soliditet med en kjernekapitaldekning for konsernet på 11,8 prosent og en totalkapitaldekning på 12,7 prosent.  SpareBank 1 Nord-Norge tilfredsstiller også allerede per 31.12.11 de nye og strengere kravene til kjernekapitaldekning som norske myndigheter  har satt med virkning fra 30.06.12, sier Karde.

- Vi er meget fornøyd og medarbeiderne i banken har grunn til å være stolte over resultatet for 2011. Aktiviteten i markedet har vært høy og vi går inn i 2012 med stor aktivitet både mot bedrifts- og personmarkedet. Våre rådgivere har i 2011 gjennomført et krevende kompetanseløft som vil styrke kundens opplevelse av SpareBank 1 Nord-Norge som en god rådgiverbank, sier Karde.

Bankens Hovedstyre foreslår overfor Representantskapet at det betales ut et utbytte på kr. 1,40 per egenkapitalbevis. Det foreslås videre å avsette 111,5 mill kroner til bankens utjevningsfond og 146,6 mill kroner i utbytte til bankens samfunnseide kapital.

SpareBank 1 Nord-Norges visjon er "For Nord-Norge". Banken bidrar på mange områder til samfunnsutviklingen i landsdelen og ca 90 prosent av bankens resultat blir i Nord-Norge. Banken har 74 kontorer i Nord-Norge og på Svalbard.


Nøkkeltall for regnskapet (se vedlagt notat side 1). Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf. 901 51 981 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf. 906 72 757.
Se også bankens hjemmeside www.snn.no


Tromsø, 8. februar 2012
for SpareBank 1 Nord-Norge

Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

Om SpareBank 1 Nord-Norge:
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 74 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.
SpareBank 1 Nord-Norge åpnet i september 2010 bankvirksomhet i Russland gjennom North- West 1 Alliance Bank.  Banken eies med 75 prosent av SpareBank 1 Nord-Norge mens de øvrige 25 prosent av aksjene eies av SpareBank 1 Nord-Norges russiske samarbeidspartner Bank Tavrichesky i St. Petersburg.  Hovedkontoret til den nye banken ligger i St. Petersburg med filial i Murmansk.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.