SpareBank 1 Nord-Norge: NONG - Godkjenning årsoppgjør

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge har 20. mars 2013 behandlet årsoppgjøret for 2012 og gjort følgende vedtak:
 
1. Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2012 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2012.
 
2. Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2012 fastsettes til kr 1,15 per egenkapitalbevis, totalt 76.140.335,05 kroner.
 
Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviseiere som er registrert som eiere per 20.03.13. Bankens egenkapitalbevis går ex utbytte 21.03.13.
 
3. Banken avsetter 140.487.885,15  kroner til utjevningsfondet.
 
4. Banken avsetter 30.000.000,00 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital, som i sin helhet går til gaver (disponert av regionstyrene/konsernsjef).
 
5. Hovedstyret gis fullmakt til å disponere bankens balanseførte gavefond innenfor de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer for tildeling av gaver.
 
6. Banken avsetter 268.295.009,71 kroner til Sparebankens fond.
 
Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:
Konsernsjef Jan-Frode Janson; mob + 47 909 75 183
Finansdirektør  Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19774
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner