SpareBank 1 Nord-Norge (NONG): Ekstraordinært utbytte fra SpareBank 1 Gruppen AS utbetalt

Report this content

Det vises til etableringen av Fremtind Forsikring AS 1. januar 2019 som resultat av fusjonen av SpareBank 1 Skadeforsikring AS og DNB Forsikring AS. I børsmelding av 21.12.2018 ble det meddelt hvilke økonomiske konsekvenser fusjonen ville få for SpareBank 1 Gruppen AS og eierne i SpareBank 1 Gruppen.

I transaksjonsavtalen ble det lagt til grunn et bytteforhold på 80 prosent for SpareBank 1 Gruppen AS og 20 prosent for DNB ASA. Dette bytteforholdet baserte seg på en fremforhandlet markedsverdi av de to skadeforsikringsselskapene, inklusive verdien av personrisikoproduktene i den planlagte fisjonen. Det ble videre avtalt at DNB i 2019 skulle kjøpe seg opp til en eierandel på 35 prosent i selskapet. DNB har videre en opsjon på å kjøpe seg opp til 40 prosent eierandel.

DNBs oppkjøp fra 20 prosent til 35 prosent eierandel i Fremtind Forsikring AS er nå gjennomført. Samlet sett medfører dette en økt egenkapital for SpareBank 1 Gruppen på konsernnivå på ca. 4,7 milliarder kroner. Majoriteten (SpareBank 1-bankene og LO) sin andel av denne økningen er ca 2,4 milliarder kroner. SpareBank 1 Nord-Norges andel av denne økningen (19,5 prosent) utgjør ca. 460 millioner kroner og vil føres over resultatregnskapet for konsernet i første kvartal 2019.

SpareBank 1 Gruppen AS (morselskapet) har fått en skattefri gevinst på ca. 1,7 milliarder kroner (andel av de 2,4 milliarder kroner over) som følge av nedsalget. Gevinsten er utbetalt som ekstraordinært utbytte til eierne fra SpareBank 1 Gruppen AS 29. mars 2019. For SpareBank 1 Nord-Norge utgjør utbyttet kr. 332 mill kroner.

Sammenlignet med ren kjernekapitaldekning per 31.12.18, vil effekten av transaksjonen, inkludert mottatt utbytte fra SpareBank 1 Gruppen, men før avsetning til utbytte fra banken, samlet sett øke ren kjernekapitaldekning for konsernet SpareBank 1 Nord-Norge med anslagsvis 0,5 prosentpoeng. Endelig utdelingsgrad av resultateffekten er ikke besluttet, men dersom man i tråd med gjeldende praksis for kapitaldekningsberegning på delårsresultat legger til grunn en utdelingsgrad på 50 %, vil ren kjernekapitaldekning per 31.03.19 øke med 0,2 prosentpoeng.

I den skattefrie gevinsten er overføring av personrisikoproduktene ikke inkludert. Disse produktene forventes overført til Fremtind i løpet av 2019, etter endelig godkjennelse fra Finanstilsynet. Økonomisk effekt av disse overføringene, vil bli meddelt når endelig godkjennelse foreligger.

Tromsø, 29. mars 2019

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:

  • CFO Bengt Olsen, telefon + 47 975 89 560

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Dokumenter og linker