SpareBank 1 Nord-Norge gjør tapsavsetning på 300 MNOK på eksponering mot Russland

Som følge av krisen i russisk økonomi, og utfordringene denne har medført for russisk bankvesen, gjør SNN en tapsavsetning for sin eksponering mot Russland på MNOK 300 i regnskapet for 2014. Total eksponering før avsetning er 615 MNOK.

SpareBank 1 Nord-Norge er involvert i bankvirksomhet i Russland gjennom Tavrichesky Bank (TB) og North-West 1 Alliance Bank (NW1). SNN har på konsernnivå en eksponering mot Russland på om lag 615 MNOK.  Av dette utgjør egenkapitaleksponeringen 165 MNOK, fordelt på om lag 95 MNOK i TB (eierandel ca. 10 %) og 70 MNOK i NW1 (eierandel 75 %).

Sammen med mange andre russiske banker, er TB kommet i en vanskelig likviditetsmesssig situasjon. Dette som følge av at kunder ønsker å flytte sine bankinnskudd ut av landet, eller til banker som oppleves som garantert av staten.

NW1 er i hovedsak finansiert av SNN og har ikke de likviditetsutfordringer som TB og mange andre russiske banker opplever. NW1 har en samlet balanse på motverdien av om lag 400 MNOK. Bankens kundeutlån vurderes å være diversifisert med en fordeling på 60 % til mindre russiske bedriftskunder og 40 % til personmarkedet.

Under ny ledelse, og som del av ny strategi, besluttet SNN allerede i 2013 å trappe ned satsingen i Russland. Det har siden da vært arbeidet med exit-løsninger, men på grunn av en stadig forverret russisk økonomi, har dette ikke vært mulig. SNN har siden 2013 redusert sin eksponering i Russland med mer enn 200 MNOK. Dette arbeidet fortsetter, og ledelsen i SNN følger utviklingen i Russland tett.

Kontaktpersoner:
CFO Rolf Eigil Bygdnes, mobil 905 19 774
Konserndirektør Petter Høiseth, mobil 415 05 035
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001

Abonner