SpareBank 1 Nord-Norge har fått tillatelse til bruk av avansert IRB-metode for bedriftsmarkedet

Finanstilsynet meddelte SpareBank 1 Nord-Norge 24.02.2015 at de har gitt banken tillatelse til bruk av avansert IRB-metode for beregning av regulatorisk kapitalkrav for kredittrisiko for bedriftsmarkedet.

Med denne tillatelsen vil SpareBank 1 Nord-Norge kunne bruke interne modeller for å beregne nødvendig krav til kapitalbinding. Dette vil medføre at det regulatoriske kapitalkravet blir mer tilpasset den faktiske kredittrisiko banken har i sin samlede utlånsportefølje. Tillatelsen vil utgjøre om lag 0,7 prosentpoeng i økt ren kjernekapitaldekning basert på konsernets balanse per 31.12.2014.

Effekten av økte boliglånsvekter gjeldende fra første kvartal 2015 vil ha omtrent samme negative effekt på ren kjernekapitaldekning, slik at samlet effekt på konsernets rene kjernekapitaldekning er forventet å bli omlag nøytral.

En tillatelse til bruk av avansert IRB-metode bekrefter at både bankens interne prosesser og kompetanse for risikostyring er av god og høy kvalitet

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Rolf-Eigil Bygdnes, CFO, telefon 905 19 774
Geir Andreassen, Konserndirektør risikostyring, telefon 908 21 394
Geir Håvard Hanssen, Kommunikasjonssjef, telefon 950 52 001

Abonner