SpareBank 1 Nord-Norge leverer historisk godt resultat og ruster seg for vekst

SpareBank 1 Nord-Norge har i høst fått 750 millioner kroner i ny egenkapital. Kombinert med solid bankdrift, er dette et viktig bidrag for å muliggjøre videre vekst for både banken og Nord-Norge som landsdel, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.  
 
Landsdelens egen bank leverer et meget godt resultat per 3. kvartal 2013. Driftsresultatet før skatt er på 856 millioner kroner, mot 555 millioner kroner per 2. kvartal 2012. For bankens kjernevirksomhet, er dette tidenes beste kvartalsresultat.  
 
Bak resultatet ligger både økte inntekter og stram kostnadsstyring. Kostnadenes andel av inntektene har siden i fjor sunket fra 53,5 prosent til 47,4 prosent. Egenkapitalavkastningen etter skatt er på 12,9 prosent mot 8,9 prosent i fjor.
 
Nord-Norge har siden 2010 vært inne i en periode med sterk vekst. Landsdelens tilgang til verdifulle naturressurser har fått større betydning internasjonalt og har skapt grunnlag for økt eksport. Vekst i folketall, sysselsetting og reallønn har gitt økende etterspørsel også til det lokale næringslivet.
 
Den samlede utlånsveksten i SpareBank 1 Nord-Norge har de siste 12 månedene vært på 5,9 prosent, mens innskuddsveksten i samme periode har vært 1,6 prosent. Nå ruster banken seg for ytterligere vekst.
 
- Landsdelen fremstår som spennende og attraktiv, med stor bredde av muligheter. SpareBank 1 Nord-Norge gjennomførte i høst emisjon for å sikre at banken er i posisjon til å ta del i den lønnsomme veksten i landsdelen. Denne ble overtegnet med hele 67 prosent, noe som viser at markedet har tro på landsdelen og SpareBank 1 Nord-Norge. Emisjonen ga banken 750 millioner kroner i ny egenkapital, sier Janson.
 
- Som landsdelens egen bank skal vi være med på å realisere mulighetene. Vår visjon er "For Nord-Norge", og den forplikter, sier Janson.
 
SpareBank 1 Nord-Norge iverksatte tidligere i år flere ulike tiltak for å møte myndighetenes krav til kapitaldekning. Det er blant annet varslet redusert utbytte til eierne, samtidig reduserer banken sine kostnader. Prisingen av bankens produkter ble tidligere i år tilpasset de nye rammebetingelsene.
 
- Vi ser nå at tiltakene vi iverksatte gir resultater. I tillegg ser den positive utviklingen i Nord-Norge ut til å fortsette. Det viktigste for banken er å være rustet for å kunne gi lønnsomme prosjekter i Nord-Norge tilgang til lån og kreditt, sier konsernsjefen.
 
Ytterligere kommentarer til regnskapet fremgår av vedlagte notat. Eventuelle spørsmål rettes til konsernsjef Jan-Frode Janson, tlf. 909 75 183 eller konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes, tlf. 905 19 774. Se også bankens hjemmeside www.snn.no
 
Tromsø, 31. oktober 2013
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.