SpareBank 1 Nord-Norge med 242 millioner kroner i overskudd pr 1. halvår 2002

Report this content

SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. halvår i år.  Konsernets tall viser god resultatutvikling, med et driftsresultat etter tap, men før skatt, på 242 millioner kroner. Tilsvarende tall i fjor var på 201 millioner kroner.  Inntekter fra salg av forsikrings- og spareprodukter viser en positiv utvikling, det samme gjelder for innskudd fra  kunder.  Siden årsskiftet har innskuddsveksten vært betydelig høyere enn utlånsveksten.  Uroen i verdipapirmarkedet har hatt en negativ utvikling på resultatet i SpareBank 1 Gruppen  AS.  Tap og tapsavsetning er noe større i 1. halvår i år bl.a. som følge av bankens deltakelse i omstrukturering av en del større nordnorske bedrifter.
 
Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er på 14,42 %, og overskudd pr grunnfonds-bevis er på kr 23,33 omregnet på årsbasis.  Skattekostnad er beregnet til 73 millioner kroner.
 
Forvaltning, egenkapital og kapitaldekning
Konsernets forvaltningskapital er pr 30.06.02 på 36 656 mill kroner, en økning i forhold til i fjor på 2 682 millioner kroner eller 7,9 %. 
 
Kapitaldekningen er pr 30.06.02 10,45 % av beregningsgrunnlaget. Av dette utgjør kjernekapitalen 8,22 %. Resultatet hittil i år er ikke tillagt kjernekapitalen.
 
Utlån   
Konsernets brutto utlån til kunder var 32 265 mill kroner pr 30.06.2002. Sammenlignet med tilsvarende periode i  2001 er det en  økning på 2 728 mill kroner som  gir en  vekst på 9,2 %. Veksten fordeler seg med 7,8 % vekst i personmarkedet og  11,1 % vekst til næringsliv og offentlig sektor.
 
Brutto utlån har økt med 1 292 mill kr fra 31.12.2001, som gir en underliggende årsvekst på ca 8,0 %.
 
Innskudd fra kunder
Konsernets innskudd fra kunder var 20 475 mill kroner pr 30.06.2002. Økningen siste 12 måneder var på 1 406 mill kroner eller 7,4 %.  Innskuddsøkningen fordeler seg med     11,2 % i personmarkedet og 2,9 % fra næringsliv og  offentlig sektor.
 
Innskudd fra kunder har økt med 2 046 mill kroner fra 31.12.2001, som gir en underliggende årsvekst på ca 20,0 %.  Siden årsskiftet har innskuddsveksten vært betydelig høyere enn utlånsveksten.
 
Driftskostnader - årsverk
Ordinære driftskostnader pr 30.06.2002 utgjorde 391 mill kroner, en økning på 40 mill kroner i forhold til samme periode i fjor. Utviklingen i de ordinære driftskostnadene hittil i år er i samsvar med bankens forutsetninger for 2002 og bankens langsiktige mål om en mer kostnadseffektiv drift.
 
Konsernet hadde  850  årsverk pr 30.06.2002, av disse er 787 i morbanken.
 
Tap og mislighold
Konsernets netto spesifiserte tap pr 30.06.02 er på 71 mill kroner, eller 0,44 % av brutto utlån. Tilsvarende tall i fjor var 15 mill kroner og 0,10 %.   De uspesifiserte tapsavsetningene ble i 2. kvartal økt med 20 mill kroner, noe som begrunnes ut fra konsernets vekst i brutto utlån.
 
Netto misligholdte lån og garantier pr. 30.06.2002 var 389 mill kroner, eller 1,21 % av brutto utlån. Dette er en nedgang på 50 mill kroner fra 31.03.2002. 
 
Automatiserte tjenester
Sparebanken Nord-Norge har nå ca 55 000 kunder med nettbankavtale, hvorav ca 32 000 er aktive brukere.  Trenden blant våre kunder peker i retning av at stadig flere ønsker å betjene seg selv via ulike former for automatiserte tjenester. Regninger betalt via nettbanken utgjør 20,1 % av totale girotranser pr 30.06.2002, en økning med ca 4 % siste 12 måneder.
 
Andel giroer som betales via nettbanken, bedriftsnett eller telefonbanken utgjør over 80 % av totale girotransaksjoner pr 2. kvartal 2002
 
Oppsummering
Hovedstyret er fornøyd med resultatutviklingen hittil i år.  Det er fortsatt gledelig at innskudd fra kunder og inntekter fra salg av fonds- og plasseringsprodukter viser en god utvikling.
 
Fortsatt moderat vekst i økonomien internasjonalt, uro i verdipapirmarkedene, samt noen spesielt negative utviklingstrekk i enkelte bransjer, vil også få betydning for næringslivet i Nord-Norge, direkte og indirekte. Dette innebærer en mulighet for noe økende tapsrisiko i næringslivsmarkedet. Det er iverksatt tiltak for å sikre nødvendig fokus og oppfølging av denne økte risiko. Hovedstyret legger vekt på at fortsatt ekspansjon skal skje med en betryggende risikoprofil.
 
 
For mer detaljerte opplysninger vises til vedlagte tallmateriale:
 
For full rapport med tabeller bruk følgende link:
 
For presentasjon av 2 kvartal 2002 bruk følgende link:
 
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf. 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf. 77 62 20 94.
 
 
Tromsø, 14. august 2002
SpareBank 1 Nord-Norge
 
 
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Abonner