SpareBank 1 Nord-Norge med 400 mill i resultat for 1999, bankens beste resultat

SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram foreløpig regnskap for 1999.


Resultatet etter skatt tilsvarer en egenkapitalavkastning på 16,72 %. Skattekostnaden er beregnet til 106 mill kr.

Resultatregnskapet forteller forøvrig om fortsatt god og stabil drift i morbanken og datterselskapene. Det er lave spesifiserte tap og lavt mislighold. Bemanningen er redusert med 130 årsverk i morbanken, noe som vil gi lavere kostnadsvekst i årene fremover.

Konsernets kapitaldekning er pr 31.12.99 på 10,65%, hvorav kjernekapitalen utgjør 8,56%.
Sammenlignet med 1998 var tallene 11,58% og 8,55%.

Utlån og innskudd
Konsernets utlån er på 24 904 mill kroner mot 22 681 mill kroner i 1998, en vekst på 9,8 %. Veksten er i samsvar med hovedstyrets mål om en balansert vekst. Utlånene fordeler seg med 53,6 % til personmarkedet, 41,3 % til næringsliv og 5,1 % til det offentlige.

De totale innskudd er på 14 492 mill kroner mot 14 237 mill kroner i 1998. Dette er en økning på 255 mill kroner eller 1,8 % Innskuddene fra personmarkedet viser imidlertid en økning på 726 mill kroner eller 9,7 %. Denne økningen sammen med økt sparing i fond, aksjer og forsikring gir en indikasjon på en god utvikling i kundenes privatøkonomi.

Fra kommuner og fylkeskommuner ble innskuddene redusert med 352 mill kroner. Årsaken til dette er generell svak offentlig økonomi. I tillegg var det for de aller fleste kommuner en markert svikt i skatteinngangen på slutten av året, noe som har presset kommunenes likviditet.

Forvaltningskapital
Konsernets forvaltningskapital pr 31.12.99 er på 28 615 mill kroner, en økning på 2490 mill kroner eller 9,5 % i forhold til 1998.

Tap og mislighold
Konsernet hadde i 1999 netto spesifiserte tap på 50 mill kroner som er 0,20 % av brutto utlån. Det er samme nivå som i 1998. Banken har i tillegg avsatt 43 mill kroner til uspesifiserte tap slik at de samlede avsetninger til uspesifiserte tap pr 31.12.99 er på 189 mill kroner. Samlede tapsavsetninger (spesifiserte og uspesifiserte) i 1999 er etter dette 93 mill kroner, noe som utgjør 0,37 % av brutto utlån. Tilsvarende tall for 1998 var 96 mill kroner og 0,42 %.

Kostnader
Samlede driftskostnader utgjorde 696 mill kroner i 1999. Dette er en økning på 23 mill kroner eller 3,4 % i 1998. Kostnadsveksten skyldes økte lønnsutgifter og økte avskrivninger knyttet til IT-investeringer. Målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital er driftskostnadene redusert fra 2,65 % i 1998 til 2,52 % i 1999. Gjennom SpareBank 1 Gruppen AS er banken med i betydelige investeringer i ny nettbankløsning. Disse investeringene gir i innledningsfasen økte kostnader, men har et betydelig inntjeningspotensiale. SpareBank 1 Nord-Norge eide 15,2 % av SpareBank 1 Gruppen AS pr 31.12.99.

Grunnfondsbevis
Styret foreslår et utbytte for 1999 på kr 17,- pr grunnfondsbevis, mens det avsettes
47 mill kroner til utjevningsfondet. Utbytte for 1998 var på kr 15,00. Total grunnfondsbeviskapital er på 649,2 mill kroner fordelt på 6 492 486 grunnfondsbevis. Antallet eiere av grunnfondsbevis økte i 1999 fra 2 067 til 2 681, mens antallet nordnorske eiere økte fra 761 til 1 274. Ved årsskiftet var 21,5 % av grunnfondsbevisene på nordnorske hender.

Oppsummering/framtid
Sett i forhold til markedsutsiktene for 1999 ble året på de fleste områder bedre enn forventet. De svake vekstimpulsene for norsk økonomi har ikke gitt de forventede resultater i form av lavere etterspørsel og høyere arbeidsledighet. For 2000 er utsikten gjennomgående positiv for de fleste næringene. Spesielt er det gode vilkår for vekstnæringene innenfor IKT og ikke minst oppdrett av fisk (også nye arter). Usikkerhetene for 2000 er særlig konsentrert rundt effekten av lavere fiskekvoter for hvitfisksortene. De lavere kvotene vil trolig føre til svekket inntjening og etter hvert en del strukturelle endringer. Markedsmessig har bankens etableringer i Narvik, Mo i Rana og Brønnøysund åpnet nye markedsområder med en annen næringsstruktur enn kyst Nord-Norge. Banken tar sikte på å åpne kontor i Mosjøen i løpet av 2000.

For rapport med tabeller, følg linken nedenfor.

<br>For mer detaljerte opplysninger vises til vedlagte tallmateriale. Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, telefon 77 62 24 01 og viseadm. direktør Oddmund Åsen, telefon 77 62 20 94. <br> <br>Tromsø, 9. februar 2000 <br>Sparebanken Nord-Norge <br> <br>Kjell Kolbeinsen <br>informasjonssjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker