Stor innsats av ansatte gir et overskudd for SpareBank 1 Nord-Norge pr. 3. kvartal 2005 på 523 millioner kroner

SpareBank 1 Nord-Norge legger fram et regnskap pr. 3. kvartal som viser et overskudd før skatt, men etter tap, på 523 millioner kroner.  Dette er 86 millioner kroner bedre enn for samme periode i fjor.  Det gode resultatet skyldes stor og effektiv innsats av alle ansatte, både i selve banken og i datterselskapene.  Det gode resultatet  pr. 3. kvartal er også en følge av en generell positiv utvikling i næringslivet i landsdelen og i husholdningenes økonomi.  Resultatutviklingen i SpareBank 1 Gruppen AS bidrar også til å støtte opp om det gode resultatet.
 
Hovedstyret er godt fornøyd med resultatet pr 30.09.05, spesielt gjelder dette at arbeidet med en økt, men forsvarlig vekst i utlån fortsetter å gi resultater. Banken vil arbeide videre med å redusere kredittrisikoen innenfor enkelte bransjer. Det vil i tiden fremover fortsatt legges vekt på vekst i konsernets inntekter samt en mer kostnadseffektiv drift. Dette vil søkes oppnådd ved økte risikofrie inntekter gjennom salg av andre produkter og tjenester, økt vekst innenfor utlånsområdet, samt reduserte kostnader.
 
Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift er å finne i vedlagte kvartalsrapport.
 
Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:
 
Presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende link: 
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller
viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94.
 
Se også bankens hjemmeside:  www.snn.no
 
 
Tromsø, 25. oktober 2005
for Sparebanken Nord-Norge

Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner