Valgmøte for egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Nord-Norge

Det minnes om valgmøte for egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge.

Tid: onsdag 25. februar 2015 kl. 11.00
Sted: Bankens festsal, 3. etg., Storgaten 65, i Tromsø. Inngang fra Fredrik Langes gate.
Registrering fra kl. 10.00.

Innkalling er sendt til alle egenkapitalbeviseiere med kjent adresse.

På valg i år er tre medlemmer og fem varamedlemmer. Valgperioden er 4 år. Til valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne skal det velges leder, et medlem og et varamedlem. Det må også foretas suppleringsvalg for et varamedlem av valgkomiteen. Disse velges for en valgperiode på 2 år. For suppleringsvalget er valgperioden 1 år. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Resultatet av valget vil offentliggjøres på hjemmesidene til SpareBank 1 Nord-Norge etter avholdte representantskapsmøter 24. og 25. mars 2015.