Et godt resultat preget av vekst, økte inntekter og betydelig lavere nedskrivninger

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBNK) oppnådde et resultat før skatt på 959 millioner kroner for andre kvartal 2021 mot 266 millioner kroner for samme kvartal i fjor. Resultatet preges av vekst, økte inntekter og betydelig lavere nedskrivninger sammenlignet med foregående kvartaler. 

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 13,2 % for kvartalet, sammenlignet med 4,0 % for samme kvartal i fjor og 11,6 % i forrige kvartal.

Nedskrivningene på utlån og garantier var på 58 millioner kroner mot 831 millioner kroner i samme kvartal i fjor, og 121 millioner kroner i forrige kvartal. 

- Vi har løpende og tett oppfølging av våre bedriftskunder, og registrerer at flertallet av disse klarer seg bra, og i tillegg forventer økt aktivitet fremover. En del av disse kundene er offshorerederier. De av rederiene som har hatt behov for restrukturering, er nå restrukturert og fremstår bedre rustet for å møte fremtiden. Vår samlede eksponering av utlån til bedrifter innen olje og offshore, er på sitt laveste nivå sammenlignet med de siste fem årene. Fremover forventer jeg at denne andelen fortsatt skal falle, både som følge av lavere investeringer i denne sektoren og vår omstilling til en tydeligere ESG profil av våre samlede utlån, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

Kostnadsprosenten for konsernet var ved utgangen av kvartalet på 39,1 %, opp fra 37,9 % på samme tid i fjor. Økningen skyldes først og fremst høyere aktivitet i Eiendomsmegler 1 og SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner kombinert med oppkjøpet av Tveit Regnskap AS, som ble inkludert i konsernregnskapet 15. april.

- SR-Forvaltning, EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner har alle forbedret sine resultater betydelig dette kvartalet, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. EiendomsMegler 1 forbedret sitt resultat med over 80 prosent sammenlignet med fjorårets kvartal som et resultat av en offensiv forretningsmodell og en markert økning i aktivitetsnivå i boligmarkedet, spesielt i Rogaland, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

For første halvår 2021 samlet sett ble resultat før skatt 1.839 millioner kroner og 1.534 millioner kroner etter skatt. Egenkapitalavkastningen etter skatt for første halvår 2021 ble 12,4 %.

2. kvartal 2021
• Resultat før skatt: 959 mill kroner (266 mill kroner)
• Resultat etter skatt: 816 mill kroner (256 mill kroner)
• Egenkapitalavkastning etter skatt: 13,2 prosent (4,0 prosent)
• Resultat pr aksje: 3,13 kroner (0,91 kroner)
• Netto renteinntekter: 1.001 mill kroner (1.026 mill kroner)
• Netto provisjons- og andre inntekter: 454 mill kroner (344 mill kroner)
• Netto inntekter fra finansielle investeringer: 243 mill kroner (297 mill kroner)
• Driftskostnader: 681 mill kroner (570 mill kroner)
• Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 58 mill kroner (831 mill kroner) 
(2. kvartal 2020 i parentes) 

 

1. halvår 2021
• Resultat før skatt: 1.839 mill kroner (513 mill kroner)
• Resultat etter skatt: 1.534 mill kroner (477 mill kroner)
• Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,4 prosent (3,7 prosent)
• Resultat pr aksje: 5,87 kroner (1,68 kroner)
• Netto renteinntekter: 1.996 mill kroner (2.107 mill kroner)
• Netto provisjons- og andre inntekter: 856 mill kroner (690 mill kroner)
• Netto inntekter fra finansielle investeringer: 459 mill kroner (269 mill kroner)
• Driftskostnader: 1.293 mill kroner (1.162 mill kroner)
• Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 179 mill kroner (1.391 mill kroner) 
• Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 3,3 prosent (5,4 prosent) 
• Innskuddsvekst siste 12 måneder: 22,5 prosent (8,3 prosent) 
• Ren kjernekapitaldekning: 17,9 prosent (18,3 prosent) 
(1. halvår 2020 i parentes)

Ved utgangen av andre kvartal 2021 ble ren kjernekapitaldekning 17,9 prosent mot 18,3 prosent på samme tid i fjor. Generalforsamlingen ga styret 28. april 2021 fullmakt til å kunne beslutte utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2020 på inntil kroner 3,10, dersom myndighetenes regelverk tillater det på et senere tidspunkt. Et eventuelt utbytte for regnskapsåret 2020 er ikke medregnet i oppgitt kjernekapitaldekning.

European Central Bank besluttet 23. juli å ikke forlenge utbyttebegrensningene for Europeiske banker, som har virkning fram til 30 september 2021. Forutsatt at norske myndigheter gjør tilsvarende vurdering, vil styret vurdere å utøve fullmakt til å utbetale utbytte for regnskapsåret 2020 senest 29. oktober i år.

Konsernets mål for ren kjernekapitaldekning er 16,7 prosent, noe som er betydelig over myndighetenes krav på 15,2 prosent.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.
 

Stavanger, 11. august 2021

Kontaktpersoner: 
Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef, telefon 950 60 034
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033. 
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31 633

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12