Finansdepartementet har gitt SpareBank 1 SR-Bank tillatelse til omdanning

Finansdepartementet har i dag, 21. juni 2011 gitt sin tillatelse til at SpareBank 1 SR-Bank kan omdannes til aksjebank. Tillatelse er gitt etter nærmere angitte vilkår.

Se for øvrig pressemelding sendt av Finansdepartementet datert 21. juni 2011.

Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank vedtok enstemmig i møte 25. november 2010 å søke myndighetene om omdanning av banken til et allmennaksjeselskap (ASA).

Ved omdanning til aksjebank konverteres hele bankens egenkapital til aksjekapital. Aksjene utstedes til dagens egenkapitalbeviseiere i et en til en forhold. I tillegg utstedes det nye aksjer, tilsvarende eierandelen til bankens grunnfondskapital, til Sparebankstiftelsen som er under etablering.

Bankens sterke utvikling gjennom mange år har vært avgjørende for at nødvendig kapital er blitt tilført landsdelens næringsliv og ikke minst privatpersoners behov for boligbygging. En fortsatt lønnsom og solid bank, med god tilgang på både egenkapital og fremmedkapital, vil være av stor betydning for fortsatt vekst og utvikling av landsdelen.

Omdanning til aksjebank og etablering av Sparebankstiftelsen avhenger av endelig vedtak i bankens representantskap.

Vi arbeider mot at første noteringsdag på Oslo Børs, som SpareBank 1 SR-Bank ASA, kan bli 2. januar 2012.


Stavanger, 21. juni 2011

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 316 33
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner