Fondsemisjon

Som det fremgår av børsmelding av i dag samt meldinger 26.03, 17.03 og 12.03 om endelig regnskap og fondsemisjon fattet representantskapet i sitt møte 26. mars 2009 følgende vedtak om fondsemisjon:
 
1. Forhøyelse av bankens grunnfondsbeviskapital ved fondsemisjon.
 
Grunnfondsbeviskapitalen forhøyes med NOK 374 516 725 fra NOK 1 872 583 625 til NOK
2 247 100 350 ved utstedelse av 14 980 669 nye grunnfondsbevis (fribevis).
 
Fondsemisjonen gjennomføres ved overføring av NOK 324 516 725 fra utjevningsfondet og NOK 50 mill fra overkursfondet.
 
De nye grunnfondsbevisenes pålydende skal være kr 25,-.
 
Det utstedes totalt 14 980 669 nye grunnfondsbevis à kr 25, ved at 5 gamle grunnfondsbevis gir rett til ett nytt grunnfondsbevis. Ved tildeling legges til grunn det antall bevis den enkelte grunnfondsbeviseier har den dag representantskapet fatter sitt endelige vedtak, 26. mars 2009. Samlet antall utstedte grunnfondsbevis vil etter fondsemisjonen utgjøre 89 884 014.
 
Grunnfondsbeviseiere som på bakgrunn av nevnte forholdstall har grunnfondsbevis som det ikke vil bli utstedt nye grunnfondsbevis for, vil være berettiget til delbevis for sine overskytende grunnfondsbevis. Banken vil på vegne av disse selge de grunnfondsbevis som eies av delbeviseiere. Salget vil skje i markedet første børsdag etter at fondsemisjonen er registrert i VPS. Den forholdsmessige del den enkelte delbeviseier da har krav på av salgsbeløpet vil bli godskrevet vedkommendes utbyttekonto i VPS så raskt dette praktisk lar seg gjøre.
 
De nye grunnfondsbevisene skal ha samme prioritet som de eksisterende grunnfondsbevisene.
 
De nye grunnfondsbevisene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2009, og øvrige rettigheter fra og med tidspunkt for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
 
2. Endring av vedtektenes kap. 2, § 2,1 første avsnitt
 
På bakgrunn av ovenstående endres bankens vedtekter kap. 2, § 2,1 første avsnitt fra;
 
"Sparebankens grunnfondskapital utgjør kr 1 872 583 625 fordelt på 74 903 345  grunnfondsbevis a kr 25,- fullt innbetalt."
 
til
 
"Sparebankens grunnfondskapital utgjør kr 2 247 100 350 fordelt på 89 884 014 grunnfondsbevis a kr 25,- fullt innbetalt.
 
 
 
 
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner