God resultatutvikling, betydelig kundevekst og økt kundeaktivitet

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 752 mill kroner første halvår 2011 mot 814 millioner kroner for samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt utgjorde 11,9 % (15,6 %) første halvår 2011. Resultat før skatt, for kvartalet isolert sett, ble 416 millioner kroner (419 mill kroner). Det gir en egenkapitalavkastning på 12,6 % (16,5 %) for kvartalet.

- Som følge av sterk konkurranse og økte innlånskostnader er rentenettoen fortsatt under press. Men fortsatt markedsvekst, økt produktbredde per kunde og enda mer effektiv drift, skal sikre at vi også i fremtiden er blant de mest lønnsomme finanskonsern sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Som varslet ved forrige kvartalsresultat er nå aktiviteten i næringslivet god. Siste tolv måneder har utlånsvolumet i bedriftsmarkedsdivisjonen økt med 11,1 % samtidig som innskuddene økte med
19,5 %. Tap og nedskrivinger på utlån er lave og utgjør 64 millioner kroner mot 120 millioner kroner for samme periode i fjor.

Resultatet av økt fokus på breddesalg av konsernets produkter er svært bra. Andre inntekter økte med 52 millioner kroner til 606 millioner kroner, sammenlignet med første halvår i fjor.

- Vi forventer fortsatt god aktivitet blant virksomhetene i regionen til tross for den siste tids uro i finansmarkedene. Konjunkturbarometeret for Rogaland indikerer et høyt investeringsnivå på norsk sokkel, både for inneværende år og årene som kommer. Dette vil ha betydning for aktivitetsnivået og optimismen både for næringslivet og husholdningene i vår landsdel, sier Arne Austreid.

Nøkkeltall pr. 30. juni 2011 (sammenlignbare tall 2010 i parentes)

  • Resultat før / etter skatt: kr 752 mill (kr 814 mill) / kr 570 mill (kr 636 mill)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,9 % (15,6 %)
  • Netto renteinntekter: 851 mill kroner (864 mill kroner)
  • Driftskostnader: 842 mill kroner (735 mill kroner)
  • Utlånsvekst siste 12 måneder: 14,5 % (6,0 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 15,8 % (3,1 %)
  • Kjernekapitaldekning: 10,0 % (9,1 %)

Den underliggende bankdriften er god. Kundetilveksten er fortsatt betydelig. I løpet av første halvår har banken samlet fått opp mot 6 000 nye kunder. Tatt hensyn til engangseffekter relatert til investering i nye markedsområder og forretningsområder, som eksempelvis kjøpet av Kvinnherad Sparebank og høyere aktivitetsnivå i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS og kapitalmarkedsdivisjonen, er kostnadseffektiviteten god med en tolv måneders vekst på om lag 5 %.

- Innlånskostnadene forventes å øke i de nærmeste kvartalene. Denne økningen vil ventelig føre til økte utlånsrenter mot markedet. Konsernet har god likviditet og står godt rustet til fortsatt å møte en forventet vekst i vår landsdel, sier Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 10. august 2011

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 6 33
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12