GODKJENNELSE AV ÅRSOPPGJØR OG UTBYTTE SAMT ØVRIGE VEDTAK I REPRESENTANTSKAPETS MØTER 25. MARS 2010

Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank har 25. mars 2010 behandlet årsoppgjøret og fattet følgende vedtak:


"Representantskapet fastsatte regnskap og balanse for 2009 for SpareBank 1 SR-Bank, morbank og konsern, herunder årsoppgjørsdisposisjoner og anvendelse av årets resultat. Vedtaket er i samsvar med styrets forslag og er som følger :

 

Resultat etter skatt, morbank

942 mill kroner

Overført til fond for vurderingsforskjeller

59 mill koner

Til disposisjon

883 mill kroner

Utbytte (1,75 per egenkapitalbevis)

212 mill kroner

Utjevningsfond

293 mill kroner

Sparebankens fond

220 mill kroner

Gavefond

158 mill kroner

Sum

883 mill kroner "

 

Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2009 ble fastsatt til kr 1,75 per bevis.

Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviseiere som er registrert som eiere per 25.03.2010.

Bankens egenkapitalbevis går ex utbytte 26.03.2010.

Utbytte utbetales ca. 7. april 2010.


Øvrige vedtak:

 

Fullmakt til erverv og pant i egne egenkapitalbevis

Styret ble gitt fullmakt til å erverve og avtale pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 300 mill kroner. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens eierandelskapital. Fullmakten gjelder i 1 år fra fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.


Fullmakt til ansatt emisjon

Styret ble gitt fullmakt til å foreta en rettet emisjon av egenkapitalbevis mot bankens ansatte med maksimalt tegningsbeløp pr. ansatt kr. 30.000,-. Emisjonen gjennomføres med en rabatt på inntil 20 % i forhold til markedskurs. Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil kr. 25 mill.


Vedtektsendringer:

Ny § 3-5:


"§ 3-5 Utsendelse av dokumenter som er lagt ut på sparebankens internettsider

 

"Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i representantskapet, er gjort tilgjengelige på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til representantskapets medlemmer eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til representantskapet, herunder sparebankens årsrapport. Et medlem i representantskapet eller andre som etter loven skal motta slike dokumenter kan likevel kreve å få tilsendt dokumentene."


Vedtektenes pkt. 5.1, 3. ledd siste setning ble endret fra


"For medlemmene valgt av representantskapet velges  varamedlemmer. 1. varamedlem møter fast i styret og har talerett."

 

til


"For medlemmene valgt av representantskapet velges to varamedlemmer."

 


Valg

Representantskapet:

Svein Kjetil Søyland gjenvalgt som leder for en periode på 1 år

Magne Vathne gjenvalgt som varamedlem for en periode på 1 år


Styret
:

Kristian Eidesvik gjenvalgt som styreleder for en periode på 2 år

Følgende ble gjenvalgt som styremedlemmer for en periode på 2 år:

Erik Edvard Tønnesen, Birthe C. Jørgensen og Tor Magne Lønnum

Erling Øverland ble valgt som nytt styremedlem for en periode på 1 år

Mari Rege ble valgt som nytt 1. varamedlem for en periode på 1 år

Kristine Tveteraas ble gjenvalgt som 2. varamedlem for en periode på 1 år


Kontrollkomité:

Følgende ble gjenvalgt som medlemmer for en periode på 2 år:

Odd Broshaug, Egil Fjogstad og Siv Gausdal Eriksen

Sølvi L. Nordtveit ble gjenvalgt som 1. varamedlem for en periode på 2 år.


Valgkomité:

Arne Madland ble gjenvalgt som medlem for en periode på 2 år

Helge Leiro Baastad ble valgt som nytt medlem for en periode på 2 år

Alfred Ydstebø ble valgt som observatør for en periode på 1 år


Honorarer:

Styret:

Honorar til styrets leder ble økt med kr. 30.000,- til kr. 330.000,-

Honorar for 1. varamedlem godtgjøres med kr. 25.000,- hvert år samt kr. 10.000,- per møte

Revisjonsutvalg:

Honorar settes til kr. 4.000,- per møte for leder og medlemmer samt kr 10.000 årlig for medlemmer

 

Øvrige honorar ble holdt uendret.


Stavanger, 25. mars 2010Eventuelle spørsmål rettes til konserndirektør for økonomi og finans Inge Reinertsen,

90 99 50 33 eller IR-Manager Kyrre M. Knudsen, 93883518


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner