Hovedtrekk 2000 – SpareBank 1 SR-Bank- 633 mill. kroner i resultat før skatt
- SpareBank 1 SR-Bank – distriktets bank for sparing
- 15 % vekst i innskudd (3 mrd. kroner) i banken
- 1192 mill. kroner i salg av fondsprodukter
- 20 % vekst i utlån i banken
- 70 % økning i provisjonsinntekter fra salg av forsikring og fond
- Kostnadsprosent på 1,64%
- 19,5 % egenkapitalavkastning etter skatt
- 40,4 kroner i overskudd pr. grunnfondsbevis
- Styret foreslår 21 kroner i utbytte

Styrket distribusjon og produktspekter

- Overtakelse av Vår Bank og Forsikring i Rogaland og Agder
- 39 000 kunder bruker nettbanken
- EiendomsMegler 1 hadde rekordomsetning i 2000
- Aksjene i Fellesdata solgt med 177 mill. kroner i fortjeneste
- Stavanger Kommune ny kunde fra 01.01.2001


Resultat og vekst

SpareBank 1 SR-Bank konsernets resultat før tap og nedskrivninger ble på 561 mill. kroner. Etter netto tap på 137 mill. kroner og gevinster på finansielle anleggsmidler på 209 mill. kroner, ble konsernresultatet før skatt på 633 mill. kroner mot 598 mill. kroner i 1999. Skattekostnaden er beregnet til 170 mill. kroner som gir et årsoverskudd på 463 mill. kroner.

Konsernet legger frem et resultat etter skatt som er det beste noensinne. Sterk vekst, økte netto provisjonsinntekter, sammen med betydelige gevinster på finansielle anleggsmidler, er hovedårsakene til dette. Reduserte verdipapirgevinster, fall i rentemarginen samt ekstraordinære kostnader knyttet til intern omstilling og konvertering til felles IT-plattform i SpareBank 1 bankene trekker i motsatt retning. Innskuddsveksten på 15 prosent og utlånsveksten på 20 prosent har resultert i økte markedsandeler både innenfor privat- og bedriftsmarkedet.

Forvaltningskapitalen økte i 2000 med 20 prosent til 43,6 mrd. kroner.

Resultatutviklingen

SpareBank 1 SR-Bank konsernets utvikling i 2000 har vært god. Selv i en periode med noe svakere konjunkturer og et stigende rentemarked har banken hatt en positiv utvikling både i privat- og bedriftsmarkedet og styrket sin posisjon som distriktets ledende bank. Konsernets valgte strategi med en kunde- og markedsrettet organisasjon med sterkt fokus på salg og måling, har gitt meget gode resultater. Kontinuerlig prioritering av kundenes behov har sammen med lokal forankring, god salgsorganisasjon og effektiv kredittstyring, bidratt til en meget sterk innskudds- og utlånsvekst. Innskuddsveksten er spesielt gledelig i en tid da en stadig større andel av sparingen plasseres i fond og andre verdipapirer.

Konsernets resultat er oppnådd som følge av sterk vekst, høy kostnadseffektivitet, god vekst i netto provisjonsinntekter samt betydelige gevinster på finansielle anleggsmidler, herunder gevinst ved salg av aksjene i Fellesdata A/S på 177 mill. kroner, Garde ASA 11 mill. kroner og emisjonsgevinst på 26 mill, kroner i forbindelse med redusert eierandel i SpareBank 1 Gruppen.

Rentemarginen reduseres fra 2,63 prosent til 2,33 prosent. Dette skyldes i stor grad etterslep i forbindelse med stigende renter, større bedriftsengasjement med lavere risiko og lavere marginer, samt utslag av konkurransesituasjonen. Rentemarginen er også påvirket av at inntekter fra bankens investering i rentefond 570 mill. kroner, som tidligere var plassert i obligasjoner nå føres som utbytte.

Netto renteinntekter for konsernet økte med 39 mill. kroner, en økning på 4 prosent.

Andre inntekter

Konsernets netto provisjonsinntekter økte med 15 prosent i 2000. Veksten i inntektene på betalingsformidling utgjør 6 prosent. Den noe svake veksten skyldes blant annet delvis gebyrfritak gjennom bankens fordelsprogram for privatkunder, samt endret kundeadferd innen betalingsformidling ved overgang til mer automatiserte betalingstjenester, herunder nettbank. Provisjonsinntektene for salg av fond og forsikring viser en økning på 70 prosent og utgjorde 62 mill. kroner. Formidlingsprovisjonskostnader hovedsakelig knyttet til valutalån kommer til fradrag i netto provisjonsinntekter og har bidratt til lavere vekst i 2000.

Bankens beholdning av verdipapirer utgjorde ved årets utløp 3.286 mill. kroner. Kursgevinster på verdipapirer har vært 12 mill. kroner mot 95 mill. kroner i 1999. Avkastningen på bankens omløpsportefølje av aksjer, grunnfondsbevis og fond har vært betydelig lavere i 2000 enn i 1999, selv om bankens portefølje er forvaltet med 9 prosent høyere avkastning enn totalavkastningen på Oslo Børs. Valutahandel knyttet til kunde og egenhandel gav i 2000 en gevinst på 31 mill. kroner som er bortimot en fordobling målt mot fjoråret. Bankens andel av underskudd i SpareBank 1 Gruppen er 10 mill. kroner som i hovedsak skyldes store merverdi- og goodwill-avskrivninger i forbindelse med oppkjøpet av Vår Bank og Forsikring, samt svake resultater i skadeselskapet.

Driftskostnader

Driftskostnadene for konsernet utgjorde i 2000 705 mill. kroner, en økning på 83 mill. kroner i forhold til 1999. I driftskostnadene inngår også omstillingskostnader på til sammen 47 mill. kroner, hvorav 20 mill. kroner til interne omstillingstiltak på personalsiden og 27 mill. kroner til kostnader knyttet til konvertering til felles IT-plattform i SpareBank 1 bankene. Konsernet har god kostnadseffektivitet med en kostnadsprosent på den ordinære driften på 1,64 prosent mot 1,80 prosent i 1999.

For å bli en enda bedre bank for kundene vil SpareBank 1 SR-Bank også de nærmeste år gjennomgå en meget omfattende omstillingsprosess. Den valgte distribusjon hvor kundene kan velge fritt mellom kontor, telefonservice og nettbank er en relativt kostbar distribusjonsstrategi, men med meget høy servicegrad. Det er styrets vurdering at den valgte strategi er viktig for bankens markedsposisjon og lønnsomhet. Styret vil i lys av dette ha særskilt oppmerksomhet mot effekten av de ulike omstillingstiltak og styrke den gode kostnadseffektiviteten.

Tap og mislighold

Utviklingen i mislighold er fortsatt tilfredsstillende. Brutto mislighold i prosent av brutto utlån utgjør 0,81 prosent mot 0,86 prosent i 1999.

Netto tap på 137 mill. kroner inkluderer en økning på uspesifiserte tapsavsetninger på 66 mill. kroner. Mislighold over 90 dager er i løpet av 2000 økt med 36 mill. kroner til 320 mill. kroner.

Datterselskapene

Utviklingen i bankens datteselskaper har vært god også i 2000. EiendomsMegler 1 kjeden, landets største meglerkjede omsatte over 9 600 eiendommer i 2000. EiendomsMegler 1 Rogaland A/S stod for 30 prosent av dette eller nærmere 3000 eiendommer.

Westbroker Finans A/S og EiendomsMegler 1 Rogaland A/S hadde et resultat på henholdsvis 22,1 mill. kroner og 11,8 mill. kroner før skatt.

Utsiktene framover
Aktivitetsnivået og de økonomiske utsiktene for regionen gjør at styret også for 2001 forventer et tilfredsstillende resultat.


Stavanger, 25. januar 2001

Styret for Sparebanken Rogaland

For fullstendig pressemelding og talloppstillinger se linken nedenfor:

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165 eller økonomidirektør Tor Dahle, telefon 51 50 95 56/915 47503. <br> <br>

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker