Nøkkeltall

 
Nøkkeltall
2008
2007
2006
2005
2004
Børskurs 31.12, kroner
32,50
66,25
68,41
83,25
52,12
Ligningskurs pr 01.01 påfølgende år, kroner
32,70
56,10
54,44
54,00
33,88
Utbytte pr grunnfondsbevis, kroner
1,00
4,75
4,34
5,07
3,33
Direkte avkastning 1)
3,1 %
7,2 %
6,3 %
6,1 %
6,4 %
Effektiv avkastning 2)
-43,8 %
3,2 %
-11,7 %
66,1 %
40,0 %
Bokført verdi pr grunnfondsbevis, kroner 3)
38,5
40,8
34,9
34,3
31,8
Resultat pr grunnfondsbevis, kroner 4)
3,60
7,85
7,78
7,75
5,72
Utdelingsforhold, netto 5)
33 %
84 %
68 %
67 %
61 %
Grunnfondsbevisprosent 6)
56,1
54,9 %
51,0 %
53,0 %
56,3 %
RISK-beløp per 01.01 påfølgende år, kroner
n.a.
n.a.
n.a.
0,65
2,19
Antall utstedte bevis 31.12
74 903 345
70 969 909
60 305 560
60 305 560
60 305 560
Beholdning av egne bevis 31.12
294 264
294 264
244 264
157 269
3 827
Antall utestående bevis 31.12
74 609 081
70 675 645
60 061 296
60 148 291
60 301 733
Omsatte bevis pr år (% av utstedte bevis)
30 %
23 %
35 %
36 %
27 %
 
 
1) Utbytte i prosent av børskurs ved årets slutt.
2) Kursstigning gjennom året pluss utbetalt utbytte i prosent av børskurs ved årets begynnelse.
3) Grunnfondsbeviskapitalen, utjevningsfondet og overkursfondet dividert på antall utestående bevis.
4) Grunnfondsbevisenes andel av konsernets resultat etter skatt.
5) Utbytte i prosent grunnfondsbeviseiernes andel av disponert resultat.
6) Grunnfondskapitalen, utjevningsfondet og overkursfondet i prosent av morbankens egenkapital ved utgangen av året (eksklusiv avsatt utbytte, fond for vurderingsforskjeller og fond for urealiserte gevinster). Som følge av emisjon i 2008 økte grunnfondsbevisbrøken fra 54,9 prosent til 56,5 prosent. Anvendt grunnfondsbevisprosent for 2008 er 56,0 prosent. 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner