Rapport - 4. kvartal 1999Historisk resultat fra solid bankdrift
- 598 mill. kroner i resultat før skatt
- SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing
- 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)
- 410 mill. kroner i salg av fondsprodukter
- 15% økning i utlån
- 120 mill. kroner i kursgevinster
- Kostnadsprosent på 1,83
- 21,8% avkastning på egenkapitalen etter skatt
- 40,4 kroner i overskudd pr. grunnfondsbevis
- Styret foreslår 19 kroner i utbytte

Sterk allianse styrker distribusjonen og produktutviklingen
* Kjøp av 51% i First Securities
* Kjøp av Vår Bank og Forsikring
* EiendomsMegler 1 blir landsdekkende kjede

Resultat og vekst
SpareBank 1 SR-Bank konsernets resultat før tap og nedskrivninger ble på 654 mill. kroner, 205 mill. kroner over fjorårets resultat på 449 mill. kroner. Netto tap på 62 mill. kroner og us-pesifiserte tapsavsetninger på 40 mill. kroner gir sammen med gevinster på finansielle anlegg-smidler på 46 mill. kroner et konsernresultat før skatt på 598 mill. kroner. Skattekostnaden er beregnet til 147 mill. kroner som gir et årsoverskudd på 451 mill. kroner. Forvaltningskapitalen økte i 1999 med 17% til 36,4 mrd. kroner. Konsernets ansvarlige kapital var ved utgangen av året 3.065 mill. kroner og kapitaldekningen 12,12%.

1999 ble et godt år for SpareBank 1 SR-Bank. Resultatet av den ordinære bankdriften viser en bank med god effektivitet i salg og drift. Kombinert med børsoppgang og god forvaltning av bankens verdipapirer ga dette SpareBank 1 SR-Bank det beste resultat noensinne. Resultatet gjenspeiler også en organisasjon med produkter, service og kundekontakt som er tilpasset markedet for privat- og bedriftskunder. Styret er meget tilfreds med utviklingen og resultatet for konsernet i 1999.

Utlånsveksten på 15% ga økte markedsandeler i en region med fortsatt høy aktivitet. 10% vekst i innskudd og ny vekst i alternative spareformer viser kunder med god økonomi. De totale driftsinntektene (eksklusiv gevinster fra verdipapirer) økte med 20% og kostnadseffek-tiviteten er opprettholdt. Misligholdet er stabilt. Konsernet har som følge av den økte balan-sen avsatt ytterligere 40 mill. kroner til uspesifiserte tapsavsetninger. Markedsundersøkelser bekrefter bankens sterke posisjon som den ledende banken i regionen.

Resultatutviklingen
SpareBank 1 SR-Bank konsernets resultatutvikling var meget positiv gjennom hele 1999. Ut-viklingen i både privat- og bedriftsmarkedet ble bedre enn forventet. Dette har sammenheng med at konjunktursvekkelsen ble vesentlig mindre enn først antatt samt bedre rammebet-ingelser gjennom lavere rentenivå. Den positive utviklingen gir også en bekreftelse på at kon-sernets strategi med en markedsorientert organisasjon med produkter og tjenester som er til-passet kunden er riktig. Konsernets resultat før tap og nedskrivninger på 654 mill. kroner er oppnådd som følge av god vekst i renteinntekter og andre inntekter, høy kostnadseffektivitet og lave tap. Netto renteinntekter for konsernet økte med 100 mill. kroner til 895 mill. kroner, en økning på 12%. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde netto ren-teinntekter i 1999 2,63%, mot 2,73% i 1998. Fallet i rentemarginen gjenspeiler først og fremst konkurransen i markedet.

Konsernets provisjonsinntekter økte i 1999 til 231 mill. kroner. Den underliggende veksten i betalingsformidling er i størrelsesorden 25%. Prisreduksjonen gjennom fordelsprogrammene, som blant annet gir totalkundene delvis fri bruk av elektronisk formidling innen gitte grenser; reduserer imidlertid veksten i provisjonsinntektene til 14%. God økonomi blant husholdnin-gene og utviklingen på Oslo Børs økte sparingen i fond og forsikring i siste halvår. Totalt op-pnådde konsernet salg av alternative spareprodukter på tilsammen 800 mill. kroner. Salget av skade- og livsforsikring øker og ga provisjonsinntekter på 10 mill. kroner i 1999.

Ved årets utløp var bankens beholdning av aksjer, grunnfondsbevis og fond bokført til 269 mill. kroner. Avkastningen på 50,8 % er 5,3 prosentpoeng bedre enn totalavkastningen på Oslo Børs og ga i fjor 96 mill. kroner i kursgevinster. Beholdningen av sertifikater og obligas-joner på 1.902 mill kroner som dekker bankens likviditetskrav ga gevinst på 1,4 mill. kroner. Handel med valuta, for kunder og egenhandel, ga i 1999 en gevinst på 25 mill. kroner. Totalt utgjorde andre inntekter 30% prosent av konsernets inntekter, mot 18 % i 1998.

Driftskostnadene for konsernet utgjorde i 1999 622 mill. kroner, en økning på 95 mill. kroner i forhold til 1998. Målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,83 %, det samme nivå som fjoråret. Målt i forhold til totale driftsinntekter utgjør kostnadene 49%. Den nominelle økningen i kostnadene kan i hovedsak henføres til lønnsoppgjør og kompetanse, teknologi og prosesskostnader. Resultatbaserte bonuskostnader, inkludert sosiale kostnader, er økt med 18 mill. kroner til 34 mill. kroner for konsernet. IT-kostnadene er steget med 15 mill. kroner som følge av økt transaksjonsmengde. Kostnadene forbundet med prosessarbeidet er beregnet til 10 mill. kroner. Investeringene i nye prosesser og teknologi er nødvendig for å opprettholde konsernets servicekvalitet og vil øke kapasiteten ytterliger.

Utviklingen i mislighold er fortsatt tilfredsstillende. Netto tap på 102 mill. kroner, inkluderer en økning av uspesifiserte tapsavsetninger på 40 mill. kroner. Mislighold over 90 dager er i løpet av året økt med 36 mill. kroner til 275 mill. kroner.

Datterselskapene
Utviklingen i bankens datterselskaper var meget god i 1999. Eiendomsmegler 1 Rogaland A/S og Westbroker Finans AS fikk et overskudd på henholdsvis 10 mill. kroner og 37 mill.kroner.

For fullstendig rapport med tabeller, følg linken nedenfor.

<br>Stavanger, 27.januar 2000 <br>Styret for Sparebanken Rogaland <br>

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker