Robust drift og god kundevekst i 2011

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1.495 millioner kroner i 2011, mot 1.614 millioner kroner i 2010. Resultatet preges av robust drift og markert vekst, men også av internasjonal finansuro.

Egenkapitalavkastningen etter skatt utgjør 11,2 % (15,5 %). Resultat før skatt, for fjerde kvartal isolert sett, ble 490 mill kroner (414 mill kroner) som gir en egenkapitalavkastning på 13,9 % (16,9 %). Styret foreslår et utbytte pr aksje på kroner 1,50.

- 2011 var et godt år for SpareBank 1 SR-Bank, til tross for betydelig internasjonal markedsuro. Bankdriften er robust. Tapene er lave, markedsveksten fortsetter og vi har økt rentenettoen i kroner, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Utlånsveksten i 2011 var på 11,2 prosent, innskuddsveksten på 5,4 prosent. Tap og nedskrivinger utgjorde 139 millioner kroner, mot 234 millioner kroner i 2010.

Høy aktivitet i eiendomsmarkedet, økt produktdekning pr kunde og god vekst i kapitalmarkedsdivisjonen, medførte at andre inntekter økte betydelig i fjor. Økningen i konsernets kostnader er knyttet til investeringer i nye markeds- og forretningsområder.

Nøkkeltall for 2011 (sammenlignbare tall 2010 i parentes)

-        Resultat før/etter skatt:                       1.495 (1.614) mill kroner / 1.081 (1.317) mill kroner
-        Egenkapitalavkastning etter skatt:      11,2 % (15,5 %)
-        Netto renteinntekter:                           1.756 mill kroner (1.742 mill kroner)
-        Driftskostnader:                                 1.633 mill kroner (1.566 mill kroner)
-        Utlånsvekst siste 12 måneder:            11,2 % (11,6 %)
-        Innskuddsvekst siste 12 måneder:      5,4 % (11,8 %)
-        Resultat pr aksje:                               5,42 kr (6,84 kr)
-        Foreslått utbytte pr aksje                    1,50 kr (2,75 kr)
-        Kjernekapitaldekning:                        10,6 % (10,2 %)

- Konsernet har en solid finansiell stilling. Den planlagte kapitalinnhentingen i første halvår 2012, vil ytterligere styrke evnen vår til fortsatt å møte kundenes finansieringsbehov på en offensiv måte. Vi har en ledende posisjon i landets sterkeste vekstregion og forventer en positiv utvikling i forretningsområdene våre også i år sier Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 8. februar 2012

Kontaktpersoner:

Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 6 33
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.