Solid resultat fra SpareBank 1 SR-Bank ASA

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1.303 millioner kroner pr 30. september 2012, mot 1.005 millioner kroner for samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt utgjorde 12,8 % (10,4 %). Resultat før skatt, for kvartalet isolert sett, ble 505 millioner kroner (253 milloner kroner). Det gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 13,6 % (7,2 %).

- Regionen går godt og konsernet leverer solide resultater. Resultatet preges av god kundevekst, samlet vekst i inntektene, moderat økning i kostnadene og lave tap. Totalt sett bør 2012 bli et godt år for SpareBank 1 SR-Bank, sier administrerende direktør Arne Austreid.

Aktiviteten og lønnsomheten blant bedriftene på Sørvestlandet er høy, tross vedvarende uro i store deler av den internasjonale økonomien. Dette, sammen med tett oppfølging av kunder og godt forebyggende arbeid i banken, gjør at tapene til banken er lave.

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, økte med 168 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dessuten øker inntektene fra EiendomsMegler 1 SR-Eiendom og fra konsernets finansielle investeringer. I sum øker inntektene med 395 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dette er viktig for å styrke konsernets posisjon ytterligere.

-Vi er en solid bank og har skarpt fokus på langsiktig lønnsomhet gjennom styrking av konsernets underliggende drift. Dette er avgjørende viktig i en tid hvor bransjen står overfor økte krav både til egenkapital og langsiktig finansiering, sier Austreid.

Nøkkeltall pr 30. september 2012

§  Resultat før skatt: 1.303 mill kroner (1.005 mill kroner)
§  Resultat etter skatt: 1.017 mill kroner (744 mill kroner)
§  Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,8 % (10,4 %)
§  Resultat pr aksje: 3,98 kroner (3,69 kroner)
§  Netto renteinntekter: 1.262 mill kroner (1.308 mill kroner)
§  Netto provisjons- og andre inntekter: 1.055 mill kroner (887 mill kroner)
§  Netto inntekter fra finansielle investeringer: 481 mill kroner (208 mill kroner)
§  Driftskostnader: 1.384 mill kroner (1.304 mill kroner)
§  Nedskrivning på utlån: 111 mill kroner (94 mill kroner)
§  Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 8,5 % (15,3 %)
§  Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,6 % (15,5 %)
§  Kjernekapitaldekning: 11,5 % (9,6 %)
§  Ren kjernekapitaldekning: 9,4 % (8,2 %)

 

(Pr 30. september 2011 i parentes)

SpareBank 1 SR-Bank gjør betydelige grep for å få til enda mer effektiv drift og bedre tjenester for kundene. Sist ute er ny mobilbank for bedriftsmarkedet.

Ingen bankkunder bruker mobilbanken oftere enn kundene til SpareBank 1 SR-Bank. Veksten innen mobile banktjenester forventes å fortsette og antall pålogginger i mobilbank vil trolig passere tradisjonell nettbank ved årsskiftet.

- Våre kunder viser stort ønske om å ta i bruk nye teknologiske løsninger. Gode produkter, enkle tjenester, solide relasjoner og effektiv drift, er viktige elementer for å sikre god lønnsomhet framover, sier Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 1.november 2012

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633.
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.