SPAREBANK 1 SR-BANK - 3. Kvartal 2002

Report this content

Resultat i 3. kvartal sterkt påvirket av urealiserte verdipapirtap i banken og nedskrivninger i SpareBank 1 Gruppen
 
 • Konsernresultat på 121 mill kr (308 mill kr) før skatt
 • Negativt resultatbidrag fra SpareBank 1 Gruppen på 124 mill kr hittil i år (-40 mill kr)
 • Urealiserte tap på omløpsporteføljen av aksjer og grunnfondsbevis på 91 mill kr (-26 mill kr)
 • Resultat fra underliggende bankdrift på 478 mill kr (460 mill kr) før tap
 • Stabil rentemargin på 2,08 % (2,11 %)
 • God kostnadseffektivitet, kostnadsprosent på 1,68 (1,69)
 • Avdempet utlånsvekst, 12 mnd vekst på 6 % (13 %)
 • God innskuddsvekst, 12 mnd vekst på 16 % (8 %)
 • Tapsprosent på 0,4, stabilt mislighold
 • Overskudd per grunnfondsbevis etter skatt på 4,5 kr (18,0 kr)
 • EK-avkastning etter skatt på 2,8 % (10,8 %)
 
 
SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk et resultat før skatt på 121 mill kr etter 3. kvartal, mot 308 mill kr for tilsvarende periode i fjor. Den underliggende bankdriften bidrar med et resultat før tap på 478 mill kr hittil i år, en forbedring på 18 mill kr i forhold til i fjor. Konsernets egenkapitalavkastning er 2,8 % etter skatt, mot 10,8 % etter 3. kvartal 2001.
 
3. kvartal 2002 isolert viser et underskudd før skatt på 74 mill kr. Tilsvarende kvartal i fjor hadde et overskudd på 64 mill kr.
 
Bankens omløpsportefølje av aksjer og grunnfondsbevis har hittil i år hatt en avkastning på -27,2 % mot -9,6 % per 3. kvartal i fjor.
 
Konsernets ordinære drift viser en rentemargin (2,08 %) etter 3. kvartal 2002 omtrent på nivå med tilsvarende periode i fjor (2,11 %). Netto provisjonsinntekter er økt med 17 % sammenlignet med fjoråret. Kostnadseffektiviteten er fortsatt god. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør kostnadene etter 3. kvartal 1,68 % mot 1,69 % i fjor. Hittil i år har konsernet bokført netto tap på 140 mill kr, og dette er 50 mill kr høyere enn hittil i fjor. Netto tap utgjør ca 0,4 % av brutto utlån på årsbasis. Det misligholdte volumet er stabilt.
 
Veksten i utlån er fortsatt avtakende med en 12 mnd vekst på 6 %, redusert fra 11 % per 31. desember 2001. Utviklingen i innskuddsvolumet gir en 12 mnd vekst på 16 %, mot 9 % ved årsskiftet. Innskuddsdekningen er styrket fra 54,9 % ved årsskiftet til 59,0 % per 30. september 2002.
 
Banken er fortsatt solid med en kjernekapital på 7,66% og kapitaldekning på 11,58% eks. resultat hittil i år. SpareBank 1 SR-Bank har en målsetting om kjernekapital på 8% og kapitaldekning på 12%.
 
 
Andre driftsinntekter
Konsernet har etter 3. kvartal netto provisjonsinntekter på totalt 221 mill kr, 32 mill kr høyere enn tilsvarende periode i fjor. Det er særlig betalingsformidling, forsikring og garantiprovisjoner som bidrar til veksten. Provisjonskostnadene er redusert, hovedsakelig som følge av reduserte formidlingsprovisjonskostnader. Inntektene fra salg av fond og garanterte produkter hittil i år er omtrent på nivå med tilsvarende periode i fjor.
 
Sum utbytte og inntekter av eierinteresser er redusert med 105 mill kr sammenlignet med fjoråret. Den negative resultatandelen fra SpareBank 1 Gruppen er hittil i år 124 mill kr, mot -40 mill kr per 3. kvartal i fjor. I tillegg har investeringen i Odin pengemarkedsfond hittil i år gitt 21 mill kr lavere utbytte enn hittil i fjor.
 
De totale kurstapene på 73 mill kr fordeler seg med et tap på 91 mill kr på omløpsporteføljen av aksjer og grunnfondsbevis, gevinster på 20 mill kr fra valutaområdet og et kurstap på 2 mill kr på sertifikater og obligasjoner. Markedsverdien av omløpsporteføljen av aksjer og grunnfondsbevis var 215 mill kr per 30. september 2002.
 
Driftskostnader
Konsernets driftskostnader beløper seg til 619 mill kr hittil i år. I forhold til forvaltningskapitalen utgjør dette 1,68 %, mot 1,69 % hittil i fjor. De tilsvarende tallene for morbanken hittil i år og i fjor er hhv 1,46 % og 1,47 %. Nominelt er driftskostnadene i konsernet hittil i år 46 mill kr (+8 %) høyere enn i fjor. Det er hovedsakelig personalkostnadene som bidrar til denne veksten. Årsaken ligger i den generelle lønnsstigningen, effekt hittil i år av nyetablerte bankkontor og økt aktivitet i EiendomsMegler 1. Gjennomsnittlig antall årsverk er økt fra 791 hittil i fjor til 800 hittil i år.
 
Datterselskapene
Westbroker Finans AS har et resultat før skatt på 13 mill kr hittil i år. Hittil i fjor var dette resultatet 24 mill kr, og reduksjonen skyldes hovedsakelig salg av boliglånsporteføljen 4. kvartal 2001. Aktiviteten i selskapet er rettet mot leasing og prosjektfinansiering. Resultatet før skatt i EiendomsMegler 1 er 12 mill kr hittil i år mot 10 mill kr hittil i fjor. Antall omsetninger i privatmarkedet viser fortsatt fin utvikling, men innen næring er antallet noe redusert.
 
SpareBank 1 Gruppen AS
SpareBank 1 Gruppen AS fikk et negativt resultat etter skatt på 954,5 mill  kr i 3. kvartal 2002. Resultatet fremkommer bl.a. gjennom ekstraordinære nedskrivinger på goodwill og merverdier på 593 mill kr, og  den negative utviklingen i verdipapirmarkedene. Underskuddet i SpareBank 1 Livsforsikring pr 3. kvartal utgjorde 696,2 mill kr. Konsernet har inntektsført tilleggsavsetninger relatert til livselskapet på 354 mill kr før skatt.  SpareBank 1 SR-Bank's andel av negativt resultatbidrag utgjør 124 mill kr hittil i år mot -40 mill kr pr 30.09.2001.
 
SpareBank 1 Gruppen har nå iverksatt et bredt effektiviseringsprogram. Målet er å hente ut effektiviseringsgevinster på 234 mill kr årlig, med full effekt fra 2004. I programmet ligger det også krav til en nedbemanning på 125 årsverk.
 
Nye tiltak
Banken har satt i verk et omfattende forbedringsprogram - "Best i Bank" - for ytterligere å styrke den underliggende bankdrift. Programmet involverer samtlige ansatte og har til hensikt å identifisere enhver mulighet for forbedring både med henblikk på kostnader, inntekter, kvalitet og kundeservice.

Det er store foreventninger til effekten av denne tiltaksplanen som har som mål å bringe banken blant de beste bankene i Norge hva angår egenkapitalavkastning og kundetilfredshet.
 
Bankens grunnfondsbevis
Kursen på bankens grunnfondsbevis var ved utgangen av september på kr 238 mot kr 247 ved årsskiftet. Antall grunnfondsbeviseiere er i 3. kvartal redusert med 54 til 6 080. Banken har i 3. kvartal kjøpt 33 150 egne grunnfondsbevis. 2. oktober solgte imidlertid banken 44 623 egne grunnfondsbevis til ansatte i forbindelse med ansatteemisjon. Ved utgangen av kvartalet var utenlandsandelen 16,2 %, mens eierandelen tilknyttet Rogaland var 44,4 %. Summen av de 20 største eiernes andeler var 37,3 %.
 
Utsiktene fremover
Med bakgrunn i meget svak utvikling i verdipapirmarkedene hittil i år samt ekstraordinære nedskrivninger i SpareBank 1 Gruppen forventer styret ikke en tilfredsstillende avkastning for 2002. Den underliggende driften er imidlertid god og forventes å gi et godt bidrag også i 4. kvartal 2002.
 
Styret er tilfreds med de tiltak som er iverksatt for forbedring av drift og konkurransekraft i SpareBank 1 Gruppen AS. Gjennom de interne forbedringsprogrammer i  SpareBank 1 SR-Bank venter styret en ytterligere forbedring av konsernets underliggende drift.
 
Næringslivet i regionen påvirkes av vilkårene for konkurranseutsatt virksomhet. En vedvarende utvikling med kombinasjon av sterk krone, høy lønnskostnadsvekst og høye renteforskjeller i forhold til Euro-området vil svekke mulighetene for verdiskaping og sysselsetting.
 
***
 
Kvartalrapporten kan finnes på følgende link:
 
 
 
Stavanger, 24. oktober 2002
Styret for Sparebanken Rogaland
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165, økonomidirektør Tor Dahle, telefon 51 50 95 56/915 47503 eller pressetalsmann Thor-Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 / 48 03 16 33.
 

Abonner