SpareBank 1 SR-Bank - Fortsatt vekst i inntekter og resultat


- 20% vekst i utlån
- 15% vekst i innskudd
- 41% økning i provisjonsinntekter fra salg av forsikring og fond
- Kostnadsprosent på 1,64 ekskl. omstillingskostnader
- Høye kursgevinster fra verdipapirer og valuta
- Emisjonsgevinst på 26 mill. kroner

Solid vekst i inntekter og resultat
SpareBank 1 SR-Bank konsernet oppnådde etter 3. kvartal et resultat før skatt på 556 mill. kroner, 97 mill. kroner over fjorårets resultat i samme periode. Dette er det klart beste resulatet i bankens historie. Resultatet er oppnådd som følge av fortsatt vekst i driftsinntektene, god utvikling i verdipapirmarkedet, høy kostnadseffektivitet, samt ekstraordinære gevinster.

Konsesjon for kjøp av Vår Bank og Forsikring ASA (Vår)
Konsensjon for SpareBank 1 Gruppen AS til kjøp av Vår ble gitt i september. SpareBank 1 SR-Bank vil overta Vår's bank- og forsikringsportefølje i Agder og Rogaland fra 13. november i år. SpareBank 1 SR-Bank har i 3. kvartal en gevinst på investeringen i SpareBank 1 Gruppen AS med ca. 26 mill. kroner. Dette er en følge av utvanningseffekten og dertil hørende redusert eierandel fra 15,2% til 13% for SpareBank 1 SR-Bank i forbindelse med emisjonen i SpareBank 1 Gruppen AS i 3. kvartal hvor også LO kom inn som eier av 10% i SpareBank 1 Gruppen AS.

God vekst, men press på marginene
Konsernets utlån har hittil i år økt med 15% til 37,8 mrd. kroner, som gir en årsvekst på 20%. Den sterke veksten i innskuddene fra privat- og bedriftsmarkedet fortsetter og viste ved kvartalsskiftet en 12-måneders vekst på 15%. Rentemarginen ved utgangen av september utgjorde 2,35%, mot 2,62% i samme periode i fjor. Den reduserte marginen er i hovedsak forårsaket av relativ lav utlånsrente til boligformål, kombinert med en stigende markedsrente i perioden.

Netto provisjonsinntekter fra salg av betalingsformidlingstjenester viser en 12-måneders vekst på 10 %, mens økningene i provisjonsinntektene fra fonds- og forsikringsprodukter økte med 41 %. De totale kursgevinstene på 68 mill. kroner, fordeler seg på valuta (27 mill. kroner), sertifikater og obligasjoner ( minus 1 mill. kroner) og aksjer, grunnfond og fond (42 mill. kroner).

Driftskostnadene for konsernet (eksklusiv omstillingskostnader på 50 mill. kroner) utgjorde ved utgangen av 3. kvartal 481 mill. kroner. Målt i forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,64%. Mislighold og tap er fortsatt lavt. Konsernets resultat gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 22,6%. Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året.

For rapport med tabeller, følg linken nedenfor:

<br>Stavanger, 26. oktober 2000 <br> <br>Styret for Sparebanken Rogaland <br> <br> <br>Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/ 911 00448, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/ 908 53165 eller økonomidirektør Tor Dahle 51 50 95 56/915 47503.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner

Dokumenter og linker