SpareBank 1 SR-Bank - Fullmakt til splitt av grunnfondsbeviset og fondsemisjon

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har i dag vedtatt å fremme følgende forslag overfor representantskapet i møter 25. og 26. oktober 2007.
 
Styret foreslår at representantskapet fatter følgende vedtak:
 
"1. Splitt av grunnfondsbevisene
 
Hvert grunnfondsbevis pålydende NOK 50 splittes til 2 grunnfondsbevis pålydende NOK 25. Bankens grunnfondsbeviskapital vil etter splitten, men før fondsemisjonen være NOK 1 330 685 800 fordelt på 53 227 432 grunnfondsbevis pålydende NOK 25.
 
2. Forhøyelse av bankens grunnfondsbeviskapital ved fondsemisjon.
 
Grunnfondsbeviskapitalen forhøyes med NOK 443 561 925 fra NOK 1 330 685 800 til NOK 1 774 247 725 ved utstedelse av 17 742 477 nye grunnfondsbevis (fribevis).
 
Fondsemisjonen gjennomføres ved overføring av NOK 379 559 430 fra overkursfondet og overføring av NOK 64 002 495 fra utjevningsfondet.
 
De nye grunnfondsbevisenes pålydende skal være NOK 25.
 
Det utstedes totalt 17 742 477 nye grunnfondsbevis à NOK 25 ved at 3 gamle grunnfondsbevis gir rett til ett nytt grunnfondsbevis. Ved tildeling legges til grunn det antall bevis den enkelte grunnfondsbeviseier har den dag representantskapet fatter sitt endelige vedtak, 26. oktober 2007. Samlet antall grunnfondsbevis vil etter fondsemisjonen utgjøre 70.969.909.
 
Grunnfondsbeviseiere som på bakgrunn av nevnte forholdstall har grunnfondsbevis som det ikke vil bli utstedt nye grunnfondsbevis for, vil være berettiget til delbevis for sine overskytende grunnfondsbevis. Banken vil på vegne av disse selge de grunnfondsbevis som eies av delbeviseiere. Salget vil skje i markedet første børsdag etter at fondsemisjonen er registrert i VPS. Den forholdsmessige del den enkelte delbeviseier da har krav på av salgsbeløpet vil bli godskrevet vedkommendes utbyttekonto i VPS så raskt dette praktisk lar seg gjøre.
 
De nye grunnfondsbevisene skal ha samme prioritet som de eksisterende grunnfondsbevisene.
 
De nye grunnfondsbevisene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2007, og øvrige rettigheter fra og med tidspunkt for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
 
3. Endring av vedtektenes kap. 2, § 2,1 første avsnitt
 
På bakgrunn av ovenstående endres bankens vedtekter kap. 2, § 2,1 første avsnitt fra;
 
"Sparebankens grunnfondskapital utgjør kr 1 330 685 800,- fordelt på 26 613 716 grunnfondsbevis a kr 50,- fullt innbetalt."
 
til
 
"Sparebankens grunnfondsbeviskapital utgjør kr 1 774 247 725,- fordelt på 70 969 909 grunnfondsbevis a kr 25,- fullt innbetalt."
 
 
Styret foreslår videre at representantskapet fatter følgende vedtak:
 
Styret gis fullmakt til å forhøye grunnfondsbeviskapitalen med inntil NOK 177.424.750 ved utstedelse av inntil 7.096.990 nye grunnfondsbevis pålydende NOK 25. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
Fullmakten skal bare omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i penger.
Styret kan beslutte at grunnfondsbeviseiernes fortrinnsrett skal fravikes.
Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og i ett år.
Styret gis fullmakt til å foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen gjør påkrevet.
 
 
Spørsmål kan rettes til:
Lisbet K. Nærø, konserndirektør for økonomi og finans, telefon  95 26 59 60 .

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner