SpareBank 1 SR-Bank - Godt resultat - høy avkastning på finansielle investeringer og lave tap


  • Konsernresultat før skatt: 251 mill kr (220 mill kr).
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 21,3 % (20,8 %).
  • Utlånsvekst: +14,6 % (+11,9 %) siste 12 mnd.   
  • Innskuddsvekst: +14,8 % (+16,3 %) siste 12 mnd.    
  • Netto tap: 2 mill kr (3 mill kr).
  • Netto avkastning finansielle investeringer: 101 mill kr (49 mill kr).
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 156 mill kr (127 mill kr).
  • Resultat pr grunnfondsbevis: 4,6 kr (4,0 kr).
 
Resultat
Konsernet SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 251 mill kr pr 1. kvartal 2006, en forbedring på 31 mill kr sammenlignet med 1. kvartal 2005. Egenkapitalavkastningen etter skatt var 21,3 % 1. kvartal 2006, mot 20,8 % 1. kvartal 2005. Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig høy avkastning på finansielle investeringer og god utvikling i netto provisjonsinntekter og andre inntekter.
 
Netto renteinntekter på 268 mill kr (278 mill kr) gav en rentemargin pr. 1. kvartal 2006 på 1,59 % (1,89 %). Fallet i rentemarginen skyldes hovedsakelig lavere utlånsmarginer både innen person- og bedriftsmarkedsdivisjonene som følge av utviklingen i markedsrentene, konkurransesituasjonen samt bedret porteføljekvalitet.
 
Netto provisjonsinntekter 1. kvartal 2006 utgjorde 104 mill kr, en forbedring på 17 mill kr (19,5 %) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Provisjonsinntektene fra sparing/plassering bidro mest til resultatforbedringen og utgjorde 31 mill kr (20 mill kr) 1. kvartal 2006.
 
Hittil i år utgjør netto avkastning på finansielle investeringer 101 mill kr. Dette er en økning på 52 mill kr fra tilsvarende periode i fjor. Netto verdiendring på finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi gir en inntekt 1. kvartal 2006 på 77 mill kr (31 mill kr) hvorav 56 mill kr (14 mill kr) gjelder verdipapir og 21 mill kr (17 mill kr) er kursgevinster fra valuta og renteinstrumenter. Resultatandelen fra SpareBank 1 Gruppen AS er økt fra 14 mill kr 1. kvartal 2005 til 21 mill kr hittil i år.
 
Sum driftskostnader utgjorde 272 mill kr pr. 31 mars 2006, en økning på 41 mill kr fra tilsvarende periode i fjor. Kostnadsprosenten for henholdsvis konsern (IFRS) og morbank (NGR) utgjorde 58 % (52,6 %) og 52,5 % (48,5 %).
 
Ved utgangen av 1. kvartal 2006 hadde konsernet netto tap på 2 mill kr mot netto tap for samme periode i 2005 på 3 mill kr.
 
Utlån og innskudd
De siste 12 måneder har brutto utlån økt med 14,6 %, fordelt med 14,3 % i privatmarkedet og 15,2 % i bedriftsmarkedet. I privatmarkedet har veksten tatt seg opp siste kvartal, mens veksten i bedriftsmarkedet er relativt stabil.
 
Veksten i innskuddsvolumet (12 mnd) er 14,8 %, fordelt med 7,0 % i privatmarkedet og
22,3 % i bedriftsmarkedet. Innskuddsdekningen pr 31.03.2006 var 62,0 %. Dette er en økning fra 60,7 % ved utgangen av 2005.
 
 
Kapitaldekning
Konsernets kapitaldekning var 11 % ved utgangen av 1. kvartal 2006, og kjernekapitaldekningen 8,4 %. Beregningen av kapitaldekning er basert på konsernregnskap etter NGR og inkluderer ikke resultatet hittil i år.
 
Datterselskap
EiendomsMegler 1 Rogaland AS har hittil i år oppnådd et resultat før skatt på 5,1 mill kr (1,7 mill kr). Antall formidlinger og tilgang på nye oppdrag har vært meget god, og langt større enn året før.

Resultat før skatt i SpareBank 1 SR-Finans AS hittil i år ble 5,0 mill kr (4,6 mill kr). Selskapet hadde pr 31. mars 2006 en forvaltningskapital på 2,267 mill kr, en økning på 31,2 % fra samme tidspunkt i 2005.
 
SR-Forvaltning ASA har hittil år oppnådd et resultat før skatt på 8,6 mill kr, en økning på 3,6 mill kr i forhold til samme periode i 2005. Selskapet forvaltet ved utgangen av 1. kvartal 2006 en kapital på 4,8 mrd kr, mot 4,3 mrd kr pr 31. desember 2005. Siste 12 måneder er forvaltningskapitalen økt med 50 %.
 
Resultat før skatt i SR-Investering hittil i år ble 13,4 mill kr. Selskapet som ble etablert på slutten av 2005 ble først operativt i årets første kvartal. Selskapet hadde pr 31. mars 2006 investeringer for 46 mill kr. Kommiteringer i tilknytning til disse investeringene samt andre kommiterte investeringer som ennå ikke er kommet til utbetaling utgjør 125 mill kr.
 
Bankens grunnfondsbevis
Ved utgangen av 1. kvartal 2006 var kursen på bankens grunnfondsbevis kr 203, mot kr 158.8 ved utgangen av samme periode i fjor. Inkludert utbetalt utbytte har bankens grunnfondsbevis gitt en effektiv avkastning på -5,7 % 1. kvartal 2006. 
 
Markedskommentar
Aktivitetsnivået i bankens satsingsområder i Agder og Hordaland har vært høy. I Agder ble nytt kontor i Farsund åpnet i mars. Etableringen er blitt godt mottatt i markedet. Generelt sett har 1. kvartal vært godt for Agder, med god volumvekst og stor og positiv oppmerksomhet i markedet. I Bergen åpner banken nytt kontor 5. mai. Ved åpningen vil kontoret være bemannet med 23 personer og framstå som et komplett finanshus
 
Utsikter
Ved inngangen til 2006 fortsetter konjunkturoppgangen, og utsiktene for bankens markedsområde er fortsatt gode både når det gjelder arbeidsmarkedet og aktivitet og lønnsomhet i bedriftene. Den oljerelaterte industrien og bygg og anlegg påvirker i stor grad denne utviklingen. I lys av konjunkturbildet forventer styret et godt resultat for banken i 2006. I tillegg vil bankens nysatsinger både geografisk og innen nye forretningsområder bidra til å styrke SpareBank 1 SR-Banks posisjon ytterligere i 2006.
 
 
Stavanger, 27. april 2006
 
Styret for Sparebanken Rogaland
 
Mer detaljerte opplysninger finnes i vedlagte kvartalsrapport og tallmateriale:

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448, konserndirektør for økonomi og finans Lisbet K Nerø, telefon 51 50 95 61/952 65960, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165, eller konserndirektør for informasjon og samfunnskontakt Thor-Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 / 480 31633.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner