SpareBank 1 SR-Bank - Kvartalsrapport 4. kvartal 2004

 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 19,5% (15,2%).
 • Konsernresultat etter skatt: 583 mill kroner (408 mill kroner)
 • Rentemargin: 2,03% (2,12%)
 • Netto andre driftsinntekter: 701 mill kroner (632 mill kroner)
 • Driftskostnader: 961 mill kroner (922 mill kroner)
 • Netto tap: 81 mill kroner (250 mill kroner)
 • Brutto mislighold: 203 mill kroner (426 mill kroner)
 • Utlånsvekst siste 12 mnd: 11,4% (7,5%)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd: 17,0% (2,3%)
 • Styret foreslår et utbytte på 23 kr per grunnfondsbevis
 • Styret foreslår å avsette 60 mill kroner til gavefondet
(tall i parentes er for 2003)
 
SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et konsernresultat før skatt på 788 mill kr i 2004. Dette er 219 mill kr bedre enn resultatet for 2003. Resultatet etter skatt var 583 mill kr, opp fra 408 mill kr i 2003. Egenkapitalavkastningen etter skatt utgjorde 19,5 prosent mot 15,2 prosent i 2003.
 
Resultatforbedringen skyldes en generell framgang i alle konsernets forretningsområder. Konsernet har befestet sin posisjon i Rogaland som markedsleder innen personmarked, bedriftsmarked og eiendomsmegling. Dette har bidratt positivt gjennom tilgang på nye kunder og økt produktdekning per kunde. Samhandlingen mellom personmarked, bedriftsmarked, datterselskap og bankens spesialavdelinger innen valuta/renter, cash management og forsikring er en viktig årsak til resultatforbedringen som har skjedd i 2004.
 
Utlånsveksten i 2004 var 11,4 prosent og samlede utlån per 31.12.2004 utgjorde 54.4 mrd. kr. Lån til personmarkedet økte med 3,9 mrd kr, en økning på 11,7 prosent, mens lån til bedriftsmarkedet og offentlig sektor økte med 1,6 mrd kroner, en økning på 10,6 prosent. Fordelingen mellom lån til personmarkedet og bedriftsmarkedet er henholdsvis 68,5 prosent og 31,5 prosent.
 
Rentemarginen i 2004 utgjorde 2,03 prosent. Det er en nedgang på 0,09%-poeng målt mot fjoråret, en nedgang som i første rekke skyldes reduserte marginer og lavere avkastning på egenkapitalen.
 
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var 1.129 mill kr (2,03%) som er 34 mill kr høyere enn i 2003. Andre inntekter utgjorde 34,5 prosent av sum inntekter. Konsernets netto provisjonsinntekter økte med 12,5 prosent i 2004 fra 303 mill kr til 340 mill kr.
 
Kostnadsprosenten i morbanken var 49,9 prosent og for konsernet 54,5 prosent i 2004 mot henholdsvis 53,5 prosent og 57,0 prosent i 2003. Konsernets driftskostnader var 961 mill kr i 2004 mot 922 mill kr i 2003, en økning på 4,1 prosent.
 
Misligholdet i konsernet viser en god utvikling og ble i 2004 redusert med 223 mill kr til 203 mill kr. Brutto mislighold i prosent av brutto utlån var 0,37 prosent per 31.12.2004, ned fra 0,87 prosent ved utgangen av 2003. Netto tap på utlån i konsernet var 81 mill kr, en nedgang på 169 mill kr fra 2003.
 
Konsernets forvaltningskapital per 31.12.2004 var 59,2 mrd kr, en økning på 6,5 mrd kr fra 2003.
 
IFRS-/IAS-overgang til ny regnskapsstandard (International Financial Reporting Standard)
Børsnoterte selskap i EU/EØS skal fra 2005 rapportere konsernregnskapet etter IFRS/IAS. Målsettingen er at IFRS/IAS skal føre til økt bruk av virkelige verdier slik at regnskapet i større grad reflekterer selskapenes reelle balanseverdier.
For en del områder på balansen vil de nye regnskapsreglene resultere i regnskapsmessige effekter. Disse effektene vil etter overgangsreglene kunne føres mot egenkapitalen.  Det vil være både negative og positive effekter på egenkapitalen knyttet til overgangen.
De endelige økonomiske effektene av overgangen til IFRS/IAS vil være klar innen utgangen av 1. kvartal 2005.
Konsernet har ikke konkludert endelig på alle områder knyttet til overgangen til IFRS/IAS
Foreløpige beregninger av konsekvenser og estimater knyttet til overgangsreglene viser en samlet negativ effekt etter skatt på konsernets egenkapital på ca 100 mill kr eller 0,3 prosent i redusert kjernekapital.
 
Fondsemisjon
Styret innstiller overfor representantskapet i møte 31. mars 2005 å gjennomføre en fondsemisjon på 226.145.900  kroner, etterfulgt av en splitting av grunnfondsbevisets pålydende i to. Forslaget innebærer at det fire gamle bevis gir rett til ett nytt grunnfondsbevis og at grunnfondsbevisene splittes i to slik at pålydende blir kr 50. Fondsemisjonen foreslås gjennomført i  2 kvartal 2005.
 
Framtidsutsikter
Styret forventer en ytterligere styrking av bankens posisjon i sitt markedsområde i 2005. Styret legger vekt på at SpareBank 1 SR-Bank skal være en lønnsom og solid bank som er attraktiv for kunder, kapitalmarkedene, grunnfondsbeviseiere og medarbeidere.
 
Økte krav og forventninger fra kundene kombinert med stadige teknologiske framskritt stiller store krav til organisasjonens evne til omstilling. Styret er av den oppfatning at banken står godt rustet til å håndtere disse utfordringene i årene framover. Samarbeidet i SpareBank 1-alliansen er viktig i denne sammenheng, hvor banken kan dra nytte av stordrift innenfor merkevarebygging, teknologi og konkurransedyktige produkter.
 
Styret forventer ytterligere press på rentemarginen i 2005, men gjennom økning av andre inntekter, kostnadseffektiv drift samt lave tap, forventer styret en god utvikling for konsernet i 2005.
 
Adminstrerende direktør Terje Vareberg uttaler at han er meget godt fornøyd med resultatet og framgangen i 2004. Resultatet skyldes i stor grad medarbeidernes innsats og vilje til omstilling.
 
Mer detaljerte opplysninger finnes i vedlagte kvartalsrapport og tallmateriale.

Stavanger, 3. februar 2005 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Styret i Sparebanken Rogaland <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165, økonomidirektør Tor Dahle, telefon 51 50 95 56/915 47503 eller pressetalsmann Thor-Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 / 48 03 16 33.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner