SpareBank 1 SR-Bank - Kvartalsrapport per 30. juni 2003

 
 • Konsernresultat 1. halvår på 277 mill kr (195 mill kr) før skatt.
 • Resultat fra underliggende drift på 325 mill kr (320 mill kr) før tap.
 • Rentemarginen styrket til 2,10 % (2,07 %)
 • Netto kursgevinster på 64 mill kr (-8 mill kr).
 • Resultatforbedring i SpareBank 1 Gruppen AS.
 • Netto tap på 105 mill kr (93 mill kr), 0,4 % av brutto utlån på årsbasis.
 • Utlånsvekst siste 12 mnd på 6 % (6 %).
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd på 3 % (18 %).
 • God innskuddsdekning 60,2 % (61,8 %).
 • Resultat per grunnfondsbevis etter skatt på 16,2 kr (11,3 kr).
 • Egenkapitalavkastning etter skatt på 15,1 % (10,0 %).
 
Resultat
SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk et resultat før skatt på 277 mill kr 1. halvår 2003, mot 195 mill kr for tilsvarende periode i fjor. Netto kursgevinster ble 72 mill kr høyere enn i 1. halvår 2002. Den underliggende bankdriften bidrar med et resultat før tap på 325 mill kr hittil i år, en forbedring på 5 mill kr i forhold til i fjor. Konsernets egenkapitalavkastning er 15,1 % etter skatt, mot 10,0 % etter 1. halvår 2002. 2. kvartal isolert sett ga et resultat før skatt på 190 mill kr, mot 67 mill kr 2. kvartal 2002.
 
Konsernets ordinære drift viser en rentemargin på 2,10 %, forbedret fra 1. halvår 2002 (2,07 %). Provisjonsinntektene er på nivå med 1. halvår 2002. Banken hadde i 2. kvartal igjen positivt netto nysalg av aksjefond med 15 mill kr. Provisjonsinntektene fra forsikring viser fortsatt fin økning (20 %). Kostnadseffektiviteten er god, og kostnadene utvikler seg i tråd med bankens målsettinger. Banken har ambisjoner om å forbedre kostnadseffektiviteten ytterligere i 2. halvår. Netto tap (105 mill kr) i forhold til utlånsvolumet er på nivå med tap 1. halvår 2002. Misligholdet er økt med 176 mill kr som skyldes noen få større engasjement hvor tidligere spesifiserte tapsavsetninger anses tilstrekkelige for å dekke eventuelle tap. Utlånsveksten er 6 % på 12 mnd basis, men er svakt økende i 2. kvartal. Innskuddsvolumet viser en 12 mnd vekst på 3 %. 
 
I forhold til 1. halvår 2002 skyldes økningen i resultatet på 82 mill kr før skatt hovedsakelig følgende endringer:
 
 • Netto kursgevinster:                   +72 mill kr
 • Netto renteinntekter:                  +27 mill kr
 • Inntekter av eierinteresser:         +22 mill kr
 • Utbytte pengemarkedsfond:        -15 mill kr
 • Økte driftskostnader:                 -18 mill kr
 
Andre driftsinntekter
Konsernet har etter 1. halvår 2003 netto provisjonsinntekter på totalt 142 mill kr, 4 mill kr lavere enn tilsvarende periode i fjor. Fondsinntektene er redusert med 15 mill kr sammenlignet med 1. halvår 2002. Denne reduksjonen er delvis oppveid gjennom 6 mill kr høyere forsikringsinntekter, en økning i øvrige tjenestegebyr og provisjonsinntekter på 6 mill kr. Bidraget fra betalingsformidling på 66 mill kr hittil i år er økt med 1 % sammenlignet med 1. halvår 2002.
 
Netto kursgevinster hittil i år er på 64 mill kr, 72 mill kr høyere enn tilsvarende periode i fjor.
 
Eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS ("Inntekter fra eierinteresser") ga et negativt bidrag på 1 mill kr, mens dette hittil i fjor var -23 mill kr. Det er særlig SpareBank 1 Skadeforsikring og Livsforsikring som bedrer resultatet, kombinert med lavere goodwill- og merverdiavskrivninger, mens Bank 1 Oslo har et negativt resultat på 39 mill kr før skatt, hovedsakelig pga tap på lån til bedriftsmarkedet.
 
Driftskostnader
Kostnadene i konsernet er økt fra 413 mill kr 1. halvår 2002 til 431 mill kr hittil i år (+4 %), og utgjør 58,0 % av inntektene (ekskl kursgevinster), mot 57,8 % 1. halvår 2002. I 2. kvartal 2003 isolert utgjorde kostnadene 56,4% av inntektene.
 
Personalkostnadene i konsernet økte med 2 % (+5 mill kr) sammenlignet med 1. halvår 2002. I morbanken har veksten vært på 3 %. De siste 12 mnd er konsernets årsverk økt fra 814 til 822. 
 
Sammenlignet med 1. halvår 2002 er det IT-kostnadene som viser høyest nominell vekst med en økning på 9 mill kr (+15 %). Dette skyldes hovedsakelig høyere kostnader fra Sparebankutvikling AS (utviklingssamarbeid mellom SpareBank 1 bankene), samt høyere kostnader fra EDB Fellesdata AS enn i fjor. Kostnadsutviklingen er i tråd med bankens målsettinger.
 
Utlån og innskudd
Brutto utlån har de siste 12 mnd økt med 6 % til 47,2 mrd kr, hittil i år er veksten på 4 %. 12 mnd veksten er gradvis økt fra 4 % ved årsskiftet. I volum utgjør veksten siste 12 mnd 2,5 mrd kr. Innen privatmarkedet er 12 mnd veksten nå 8 % (7 % ved årsskiftet). Bedriftsmarkedet har de siste 12 mnd økt utlånene med 1 %. Både per desember 2002 og mars 2003 var utviklingen siste 12 mnd negativ med 1 %. Volumfordelingen mellom privat- og bedriftsmarkedet er 66/34 %.
 
De siste 12 mnd har innskudd fra kunder økt med 3 % til 28,4 mrd kr. 12 mnd veksten ved årsskiftet var 15 %. Innen privatmarkedet er 12 mnd veksten nå 8 % mot 11 % ved årsskiftet, utviklingen siste 12 mnd  innen bedriftsmarkedet er -3 %, ned fra +20 % ved årsskiftet.
 
Kapitaldekning
Kapitaldekningen for konsernet var ved utgangen av juni 11,97 %, ekskl årets overskudd, og 12,31 % for morbanken. Kjernekapitaldekningen for konsernet og morbanken var hhv 8,03 % og 8,39 %. Banken har i 2. kvartal styrket den ansvarlige kapitalen gjennom utstedelse av fondsobligasjoner på 529 mill kr.
 
Datterselskap
Resultatet før skatt i EiendomsMegler 1 Rogaland AS ble 9 mill kr hittil i år, på linje med fjoråret. Sammenlignet med fjoråret er økningen i antall omsetninger på ca 7 % både i privat- og næringsmarkedet. Westbroker Finans AS, der virksomheten er rettet mot leasing og prosjektfinansiering, rapporterer et underskudd før skatt på 9 mill kr hittil i år. Hittil i fjor var overskuddet 8 mill kr. Underskuddet skyldes tapsføring på 19 mill kr i forbindelse med et eiendomsengasjement. SR-Forvaltning ASA, bankens selskap for aktiv forvaltning, viser et resultat før skatt på 1 mill kr 1. halvår 2003.
 
Bankens grunnfondsbevis
Kursen på bankens grunnfondsbevis var ved utgangen av juni på kr 215 mot kr 180 ved årsskiftet. Banken har i løpet av 1. halvår kjøpt 29.800 egne grunnfondsbevis, og beholdningen var per 30. juni 2003 på 98.690 grunnfondsbevis. 2. juli i år ble imidlertid 49.968 egne grunnfondsbevis solgt. Banken benyttet seg da av fullmakt fra representantskapet til å selge egne grunnfondsbevis til ansatte i stedet for forhøyelse av grunnfondsbeviskapitalen i forbindelse med ansatte emisjon for 2003.
 
Antall grunnfondsbeviseiere pr 30. juni 2003 var 6 398. Ved utgangen av juni var andelen eid av utlendinger 17,8 %, mens eierandelen tilknyttet Rogaland var 46,6 %. Summen av de 20 største eiernes andeler var 38,5 %.
 
Utsikter fremover
Styret forventer en tilfredsstillende resultatutvikling for konsernet i 2. halvår.
 
Stavanger, 11. august 2003
Styret for Sparebanken Rogaland
 
Rapporten (inklusive tabeller) kan lastes ned fra følgende link: 

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165, økonomidirektør Tor Dahle, telefon 51 50 95 56/915 47503 eller pressetalsmann Thor-Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 / 48 03 16 33.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner