SpareBank 1 SR-Bank - Meget godt resultat - høy utlånsvekst og god utvikling i provisjonsinntekter

 • Konsernresultat før skatt: 1.161 mill kr (1.096 mill kr).
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 22,5 % (24,7 %).
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 678 mill kr (576 mill kr).
 • Netto avkastning på finansielle investeringer: 441 mill kr (349 mill kr).
 • Utlånsvekst: 25,1 % (13,6 %) siste 12 mnd, herav PM: 16,6 % og  BM: 44,7 %.
 • Netto inngang på tap: 92 mill kr (netto inngang 70 mill kr).
 • Innskuddsvekst: 13,4 % (13,5 %) siste 12 mnd, herav PM: 9,9 % og BM: 16,4 %.   
 • Resultat pr grunnfondsbevis: 17,6 kr (21,0 kr).
 • Styret foreslår et utbytte på 12 kr (14 kr) pr grunnfondsbevis.
 • Styret foreslår å avsette 88 mill kr (92 mill kr) til gavefondet.
 • Styret foreslår en fortrinnsrettet emisjon på inntil 550 mill kr for å finansiere videre vekst.
 (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2005.)
 
- Jeg er meget godt fornøy med resultatet for 2006. 1.161 mill kr før skatt er det beste resultat noensinne, sier adm. dir. Terje Vareberg. Vi er i sterk vekst og styrker markedsandelene innenfor alle virksomhetsområdene. Den høye utlånsveksten på 25 % reflekterer blant annet den meget gode mottakelsen vi har fått i Agder fylkene og Hordaland samt at næringslivet i landsdelen ser optimistisk på fremtidsutsiktene med høy investeringsetterspørsel.
 
For å finansiere fortsatt vekst og utnyttelse av nye forretningsmuligheter foreslår styret at konsernets egenkapital styrkes med inntil 550 mill kr gjennom en fortrinnsrettet emisjon. Denne beslutningen er et godt speilbilde på den  positive utviklingen for næringslivet i landsdelen, sier adm.dir. Terje Vareberg.
 
Resultat
I 2006 oppnådde SpareBank 1 SR-Bank konsernet et resultat før skatt på 1.161 mill kr (1.096 mill kr). Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 22,5 % i 2006, mot 24,7 % i 2005. Kombinasjonen av økte netto provisjons- og andre inntekter, høy avkastning på finansielle investeringer med meget god resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen, kompetanseheving og nysatsinger er bakgrunnen for resultatendringen sammenlignet med 2005. Resultat etter skatt utgjorde 914 mill kr (856 mill kr) i 2006.
 
Konsernets netto renteinntekter i 2006 var 1.128 mill kr (1.113 mill kr). Dette gir en rentemargin på 1,52 % (1,76 %) målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 4. kvartal 2006 var det fortsatt noe fall i rentemarginen. Volumveksten kompenserer imidlertid for dette og netto renteinntekter økte med 15 mill kr sammenlignet med 3. kvartal 2006.
 
Netto provisjonsinntekter i 2006 utgjorde 436 mill kr, en forbedring på 59 mill kr (15,6 %) sammenlignet med 2005. Det var særlig provisjonsinntektene fra sparing/plasseringsområdet som bidro mest til resultatforbedringen og disse utgjorde 136 mill kr i 2006 - en økning på 38 mill kr (39,0 %) fra 2005. Andre driftsinntekter utgjorde 242 mill kr i 2006, en økning på 43 mill kr (21,6 %) fra 2005. Inntekter fra eiendomsmegling på 220 mill kr (190 mill kr) og gevinst fra salg av bygninger på 19 mill kr (5 mill kr) forklarer denne utviklingen.
 
Netto avkastning på finansielle investeringer var 441 mill kr (349 mill kr) i 2006. Herav utgjør resultatandelen fra SpareBank 1 Gruppen AS 189 mill kr (119 mill kr), netto verdiendring på finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi 240 mill kr (192 mill kr) og utbytte 12 mill kr (38 mill kr). Av netto verdiendring på finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi gjelder 155 mill kr (129 mill kr) verdipapir og 85 mill kr (63 mill kr) kursgevinster fra valuta og renteinstrumenter.
 
I 2006 var konsernets driftskostnader på totalt 1.178 mill kr. Dette er en økning på 166 mill kr (16,4 %) fra 2005. Den vesentligste delen av kostnadsveksten kan relateres til kompetanseheving, nyansettelser og ekspansjon i nye geografiske områder. Personalkostnadene utgjorde 634 mill kr (541 mill kr)  i 2006. Ved utgangen av 2006 hadde konsernet 944 årsverk, en netto økning i 2006 på 82 årsverk. Dette reflekterer både økt aktivitet og konsernets ekspansjon i geografi og virksomhetsområder.
Øvrige driftskostnader på totalt 544 mill kr hittil i år er økt med 73 mill kr (15,5 %) sammenlignet med 2005. Kostnadsprosenten for morbanken (NGR, ekskl kursgevinst verdipapir) i 2006 var 51,6 % (48,4 %). For konsernet (IFRS) var kostnadsprosenten 56,3 i 2006, mot 53,0 % i fjor.
 
I 2006 hadde konsernet netto inngang på tap på 92 mill kr (netto inngang 70 mill kr).
 
Utlån og innskudd
De siste 12 mnd er brutto utlån økt med 25,1 % til 77,3 mrd kr. I personmarkedet er veksten på 15,7 % (16,6 % inkl utlån overført SpareBank 1 Boligkreditt) og i bedriftsmarkedet 44,7 %. Av total volumvekst fra bedriftsmarkedet på 8,9 mrd kr i 2006 kommer over 20 % fra Agder og Hordaland.
 
Konsernets innskudd fra kunder er økt med 13,4 % i 2006, til 42,5 mrd kr. Veksten er henholdvis 9,9 % i personmarkedet og 16,4 % i bedriftsmarkedet. Innskuddsdekningen pr 31. desember 2006 var   55,0 % (60,7 %).
 
Kapitaldekning
Konsernets kapitaldekning var 10,6 % (11,8 %) ved utgangen av 2006, og kjernekapitaldekningen 7,4 % (9,0 %). I desember 2006 tok banken opp nye ansvarlige lån tilsvarende 800 mill kr, hvorav 450 mill kr er tidsbegrenset og 350 mill kr er evigvarende. Beregningen av kapitaldekning er basert på konsernregnskap etter NGR. Konsernets målsetting for 2006 var en kapitaldekning på 12 % og en kjernekapitaldekning på 8 %. For å finansiere konsernets vekst og utnyttelse av interessante forretningsmuligheter de nærmeste år, foreslår styret overfor representantskapet at det gjennomføres en fortrinnsrettet grunnfondsbevisemisjon på inntil 550 mill kr innen utgangen av 1. kvartal 2007. Samtidig gjennomføres en rettet emisjon mot konsernets ansatte på inntil 50 mill kr.
 
Datterselskap
EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS hadde i 2006 et resultat før skatt på 30,6 mill kr (25,4 mill kr). Antall omsetninger  økte i 2006 med 17 % til en samlet verdi av 11 mrd kr.
 
 
Forvaltningskapitalen i SpareBank 1 SR-Finans var ved utgangen av året på 2.728 mill kr, en økning på 28,6 % siste 12 mnd. Nysalget har økt med 45,0 % i samme periode. Resultatet for året ble 35,5 mill kr før skatt mot 20,5 mill kr i 2005.
Resultat før skatt i 2006 for SR-Forvaltning ASA ble 41,1 mill kr (24,7 mill kr). Selskapet forvaltet ved utgangen av 4. kvartal 2006 en kapital på 5,6 mrd kr, en økning på 1,3 mrd kr fra utgangen av 2005. Selskapet har en lojal kundekrets og hadde også i 2006 en jevn tilvekst i nye kundeforhold.
 
SR-Investering AS har hatt en god start  og oppnådde et resultat i første driftsår på 28,7 mill kr før skatt. Selskapet har innbetalte investeringer på 68,3 mill kr og har kommiteringer  for  ytterligere 152 mill kr i tidligere og nye investeringer. SR-Investering AS har ved utgangen av 2006 investeringer i 25 selskap.
 
Bankens grunnfondsbevis
Ved utgangen av 4. kvartal 2006 var kursen på bankens grunnfondsbevis 189,0 kr (230,0 kr), og inkludert utbetalt utbytte har bankens grunnfondsbevis gitt en effektiv avkastning på -11,7 % (66,1 %) i 2006.
 
Markedskommentar
SpareBank1 SR-Bank har gjennom flere år satset sterkt på sparing og kapitalforvaltning med gode oppnådde resultater. Dette er en viktig del av konsernets strategi for å skape et mer robust inntektsgrunnlag med mindre avhengighet til tradisjonelle utlåns- og innskuddsprodukter. Styret har besluttet å samordne denne virksomheten i et særskilt forretningsområde som vil få det overordnede  ansvaret for rådgivningsaktiviteter samt utvikling av nye spare- og plasseringsprodukter. Oppfølging av virksomheten innenfor SpareBank 1 SR-Forvaltning ASA og SpareBank 1 SR-Investering AS tillegges også dette området.Viseadm. dir. Sveinung Hestnes tiltrer 1. februar stilling som konserndirektør med ansvar for å lede og utvikle det nye forretningsområdet. Samtidig blir stillingen som viseadministrerende direktør avviklet.
 
Styret forventer et godt resultat også for 2007.
 
Stavanger, 1. februar 2007
 
Styret for Sparebanken Rogaland
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53/911 00448 ,konserndirektør for økonomi og finans Lisbet K  Nærø, telefon 51 50 95 61/952 65960, viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165 eller konserndirektør kommunikasjon Thor-Christian Haugland, telefon 51 50 92 81 / 480  31633.
 
Mer detaljerte opplysninger finnes i vedlagte kvartalsrapport:

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner