SpareBank 1 SR-Bank - Resultater 2 kvartal

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank - god utvikling i underliggende drift, men negativ avkastning på verdipapirer preger resultatet
 
Konsernresultat på 195 mill kr (244 mill kr) før skatt
 
Avkastning på porteføljen av aksjer og grunnfondsbevis på -4,2 % (+2,6 %)
 
Resultat fra underliggende bankdrift på 320 mill kr (301 mill kr) før tap
 
Stabil rentemargin på 2,07 % (2,08 %)
 
God kostnadseffektivitet, kostnadsprosent på 1,68 (1,67)
 
Avdempet utlånsvekst, 12 mnd vekst på 6 % (16 %)
 
God innskuddsvekst, 12 mnd vekst på 18 % (13 %)
 
Innskuddsdekning styrket med 6,9 %-poeng hittil i år
 
Relativt lave tap og stabilt mislighold
 
Overskudd pr grunnfondsbevis etter skatt på 11,2 kr (14,7 kr)
 
EK-avkastning etter skatt på 10,0 % (13,3 %)
 
 
God utvikling i underliggende drift - resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene
 
SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk et resultat før skatt på 195 mill kr etter 1. halvår. Resultatet er preget av kursfallet i verdipapirmarkedene, og er 49 mill kr lavere enn tilsvarende periode i fjor. Den underliggende bankdriften før tap viser likevel en resultatforbedring på 19 mill kr til 320 mill kr hittil i år. Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er 10,0 %.
 
Bankens portefølje av aksjer og grunnfondsbevis har hittil i år et kurstap på 19 mill kr, mot en kursgevinst hittil i fjor på 7 mill kr. I tillegg er det bokført et negativt resultatbidrag på 22,6 mill kroner fra SpareBank 1 Gruppen hvor hovedårsaken er knyttet til utviklingen i verdipapir-markedet.  
 
Resultatet viser en stabil rentemargin og god vekst i andre driftsinntekter, der særlig forsikring og fond bidrar. Netto tap hittil i år er 93 mill kr. Misligholdte engasjementer viser et stabilt nivå i forhold til utlånsvolumet.
 
12 mnd veksten i utlånsvolumet er redusert fra 11 % ved årsskiftet til 6 % pr. første halvår. Innskuddsvolumet viser en 12 mnd vekst på 18 % mot 9% ved årsskiftet. Innskuddsdekningen er styrket fra 54,9% ved årsskiftet til 61,8% pr første halvår i år.
 
Andre driftsinntekter
Konsernet har etter 1. halvår netto provisjonsinntekter på totalt 145 mill kr, 26 mill kr høyere enn samme periode i fjor. Veksten er fordelt på inntekter fra salg av fond/garanterte produkter, forsikring, betalingsformidling, garantier og reduserte formidlingsprovisjonskostnader. Vi vil særlig fremheve provisjonsinntekter fra forsikring som har økt med 32%. Fondsinntektene er 35 mill kr hittil i år, en økning på 7 mill kr i forhold til 1. halvår 2001, noe som hovedsakelig skyldes godt salg av garanterte produkter.
 
Driftskostnader
Driftskostnadene for konsernet er  413 mill kr hittil i år. I forhold til forvaltningskapitalen utgjorde dette 1,68 % mot 1,67 % for tilsvarende periode i fjor.
 
Gjennomsnittlig antall årsverk er de siste 12 mnd økt fra 790 til 841 pr 30.06.02. Aktiviteten i EiendomsMegler 1 er utvidet gjennom etablering av flere nye avdelinger og banken har i løpet av 2001 og 2002 etablert fire nye kontor.
 
Markedsutvikling
SpareBank 1 SR-Bank er markedsleder innen både personmarkedet og bedriftsmarkedet. Nye undersøkelser viser at banken innen personmarkedet har økt sine markedsandeler i Rogaland. Bedriftsmarkedet får bekreftet sin sterke posisjon gjennom tilgang av flere nye bedrifter, samt at store eksisterende kunder som Lyse Energi AS og Rogaland Fylkeskommune har fornyet sine avtaler.
 
Ansvar for regionen
SpareBank 1 SR-Bank tar ansvar for regionen i form av at deler av det overskuddet som genereres gis til almennyttige formål. Så langt i år er delt ut over 10 mill kr til ulike formål. Blant annet mottok et nytt sjøredningskorps i regi av Redningsselskapet nylig 3,5 mill kr til bygging av egen båt som skal betjene Ryfylke-fjordene og 1000-årsstedet i Rogaland (Nordvegen Historiesenter på Avaldsnes) fikk 3,5 mill kroner til utvikling av senteret.
 
Utsiktene fremover
Den negative utviklingen i verdipapirmarkedet samt høyere renter vil trolig påvirke aktiviteten i regionen. På tross av dette forventer styret en positiv økonomisk utvikling i regionen også for annet halvår, selv om det vil være bransjemessige forskjeller.
 
Stavanger, 8. august 2002
Styret for Sparebanken Rogaland
 
For fullstending rapport med tabeller se vedlegg eller bruk følgende link:
 

For ytterligere kommentarer kan følgende personer kontaktes; <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Økonomidirektør Tor Dahle tlf. 51 50 95 56 / 915 47503 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Adm. direktør Terje Vareberg tlf. 51 50 95 53 / 911 00448

Abonner