SpareBank 1 SR-Bank - Utbytteemisjon

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har i sitt møte 7. februar vedtatt følgende:
 
Styret anbefaler at bankens representantskap i møte den 27. mars 2008 vedtar at utbytte for 2007 kan utdeles i form av nye grunnfondsbevis som et alternativ til oppgjør i kontanter. Styrets forslag til intervall for størrelsen på tegningskursen vil bli behandlet og fastsatt på styremøte den 27. februar 2008.
 
Styret i SpareBank 1 SR-Bank vedtar på bakgrunn av ovennevnte å fremme følgende forslag for representantskapet:
 
 
I.         Utstedelse av grunnfondsbeviskapital gjennom rettet emisjon:
 
a)  Bankens grunnfondsbeviskapital forhøyes med minimum NOK 25 og maksimum NOK 250 mill ved utstedelse av minimum 1 og maksimum 10 mill grunnfondsbevis. 
 
b)  Pålydende per grunnfondsbevis er NOK 25
 
c)  Styret gis fullmakt til å fastsette tegningskursen, dog ikke høyere enn NOK xx eller lavere enn NOK xx per grunnfondsbevis..
 
d)  Emisjonen skal skje i form av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseiere, og finner sted i forbindelse med at grunnfondsbeviseierne gis rett til å tegne seg i emisjonen med et beløp tilsvarende det utbytte vedkommende har rett til for regnskapsåret 2007. Fortrinnsretten for grunnfondsbeviseierne fravikes.
 
e)  Tegningsperioden for grunnfondsbevisene er fra og med 10. april til og med 23. april 2008 og tegning skal skje på et eget tegningsformular.
 
f)  Tegningskursen vil gi det totale antall grunnfondsbevis som skal utstedes og det antall grunnfondsbevis den enkelte grunnfonds­beviseierne må eie for å få tildelt ett grunnfondsbevis. Tegning kan kun skje i hele antall grunnfondsbevis. Hele utbyttebeløpet må benyttes. Maksimalt antall grunnfondsbevis må tegnes innenfor det utbyttebeløpet gir mulighet til. Det skal ikke være anledning til overtegning.
 
g)  De grunnfondsbeviseiere som er eiere per 27. mars 2008 har anledning til å delta i emisjonen.
 
h)  De grunnfondsbeviseiere som ikke tegner seg i emisjonen, får utbytte for 2007 utbetalt kontant.  Likeledes vil grunnfondsbeviseiere som ikke har rett til et helt antall nye grunnfondsbevis, få utbetalt utbytte fra det overskytende antall grunnfondsbevis i kontanter.
 
i)  Grunnfondsbeviskapitalinnskuddet skal gjøres opp innen 9. mai 2008 og kun gjennom bruk av opptjent og vedtatt, men ikke utbetalt utbytte fra Banken for 2007 som angitt i særskilt tegningsformular. Grunnfondsbeviseiernes innskudd skjer da ved at banken motregner grunnfondsbeviseiernes krav på utbytte.
 
j)  De nye grunnfondsbevisene har rett til utbytte fra og med registrering av kapitalen i Foretaksregisteret
 
 
II.        Fullmakt til styret
 
Representantskapet gir styret fullmakt til innen ovennevnte beløpsbegrensninger å fastsette de endelige emisjonsbeløpene for den rettede emisjonen og å vedta nødvendige endringer i vedtektene i henhold til kapitalutvidelsen angitt i pkt. I.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner