SpareBank 1 SR-Bank ASA; Aksjespareprogram/tilbakekjøpsprogram

Report this content

Det vises til børsmelding av 14.03.19 om innføring av aksjespareprogram for ansatte i SpareBank 1 SR-Bank. Formålet med programmet er å motivere ansatte til å være medeiere i banken og samtidig øke interessen rundt bankens strategi og resultater. Styret i SpareBank 1 SR-Bank har vedtatt å videreføre ordningen
for 2022. Ansatte inviteres til å spare et fast beløp i måneden for å kjøpe aksjer i banken. Ansatte som har meldt seg inn i spareordningen kan velge mellom å tegne seg for aksjer tilsvarende enten NOK 6.000, NOK 12.000, NOK 24.000 eller NOK 36.000 totalt for perioden januar til desember 2022. Sparebeløpet som den
enkelte ansatte velger å spare i 2022, vil bli fordelt likt på 12 måneder og skal betales gjennom månedlige trekk fra lønn. SpareBank 1 SR-Bank vil kjøpe aksjer på vegne av de ansatte som deltar i spareprogrammet. Banken vil gi de ansatte 30 % rabatt på snitt kjøpskurs. De ansatte vil bli pålagt 2 års bindingstid på aksjene.

SpareBank 1 SR-Bank tar sikte på å gjennomføre kjøp av aksjer i markedet hvert kvartal dagen eller dagene etter fremleggelsen av resultatene for henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal 2022 samt medio desember 2022. Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av banken vil meldes i henhold til gjeldende regelverk. De to første tilbakekjøpene er basert på fullmakt gitt til styret i SpareBank 1 SR-Bank på generalforsamling den 28. april 2021. Styret vil be generalforsamlingen om ny fullmakt for tilbakekjøp av aksjer i forbindelse med ordinær generalforsamling 28. april 2022. 72 % av de ansatte har tegnet seg i aksjespareprogrammet for 2022. Totalt vil SpareBank 1 SR-Bank måtte kjøpe tilbake aksjer for totalt kr 36.888.000 for 2022. I henhold til fullmakten gitt av generalforsamlingen, er laveste prisen som kan betales for en aksjer kr 1,-, og den høyeste prisen er kr 150,-. SpareBank 1 SR-Bank har gitt SpareBank 1 Markets fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøpene.

Se vedlagte
oversikt over primærinsidere i SpareBank 1 SR-Bank som har meldt seg inn i aksjespareprogrammet for 2022. Beløpene som oppgis er totalt beløp for 2022 den enkelte har tegnet aksjer for. Antall aksjer som blir tildelt den enkelte primærinnsider i henhold til spareprogrammet, vil bli offentliggjort på tidspunkter for videresalg av aksjene til de ansatte.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-1.