SpareBank 1 SR-Bank ASA; Et godt resultat preget av effektiv drift og økte finansinntekter

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde etter årets tre første kvartaler et resultat før skatt på 1.633 millioner kroner, mot 1.669 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av ytterligere bedret effektivitet gjennom økte driftsinntekter og lavere driftskostnader. Samtidig ble det en betydelig økning i bankens inntekter fra finansielle investeringer. Ren kjernekapitaldekning pr. 30. september 2016 ble 13,8 %. Egenkapitalavkastning etter skatt ble 10,2 %. For kvartalet isolert sett ble resultat før skatt 660 millioner kroner mot 489 millioner kroner i fjor. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,2 % sammenlignet med 9,3 % i tredje kvartal i 2015.

Konsernets driftskostnader utgjorde 1.492 millioner kroner hittil i år, mot 1.495 i samme periode i fjor. Fjorårets kostnader var blant annet preget av en engangseffekt relatert til endringer i bankens pensjonsordning, som alene reduserte personalkostnadene med 63 millioner kroner.

- Jeg er godt fornøyd med det samlede resultatet som konsernet har oppnådd både for kvartalet isolert sett og så langt i år. Det gjøres en god innsats, i hele organisasjonen, for å få kostnadene ytterligere ned og driftsinntektene opp. Bankens finansielle investeringer har i siste kvartal bidratt med inntekter på hele 231 millioner kroner mot 12 millioner i samme periode i fjor, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Pr. 30. september 2016

 • Resultat før skatt: 1.633 mill kroner (1.669 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.326 mill kroner (1.304 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,2 % (10,9 %)
 • Resultat pr aksje: 5,19 kroner (5,10 kroner)
 • Netto renteinntekter: 2.138 mill kroner (1.915 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.088 mill kroner (1.160 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 515 mill kroner (317 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.492 mill kroner (1.495 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 616 mill kroner (228 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 0,1 % (7,4 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: -2,0 % (9,5 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 13,8 % (12,2 %)
 • Kjernekapitaldekning: 14,7 % (13,1 %)

(Pr. 30. september 2015 i parentes)                            

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 616 millioner kroner pr. tredje kvartal 2016, mot 228 millioner kroner i fjor. De økte nedskrivningene er i all hovedsak knyttet til enkelt-engasjement innenfor oljerelaterte virksomheter, samt økte gruppevise nedskrivninger med 138 mill kroner. For kvartalet isolert sett var netto nedskrivinger på 161 millioner mot 305 millioner kroner i forrige kvartal.

- Det er fortsatt krevende tider i landsdelen. Samtidig melder flere og flere virksomheter at de forventer en forsiktig bedring fremover. Likevel forventer jeg at vi i løpet av de kommende kvartaler vil måtte foreta ytterligere nedskrivinger, og da i tråd med det vi tidligere har kommunisert. Vi er nær våre kunder gjennom tett oppfølging, og vi bruker mye tid på forebyggende arbeid for å kunne redusere fremtidige tap, avslutter Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 27. oktober 2016

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033 
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Tags:

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, kapitalforvaltning, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.