SpareBank 1 SR-Bank ASA: Et godt resultat preget av god underliggende drift og moderate tap

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 628 millioner kroner i første kvartal 2015 mot 787 millioner kroner i samme periode i fjor. Konsernet oppnådde en egenkapitalavkastning etter skatt på 12,7 % for første kvartal mot 18,4 % i første kvartal i fjor. Oppnådd resultat preges både av god underliggende drift, god avkastning på finansielle investeringer og moderate tap. Resultatet for første kvartal i 2014 var preget av en engangseffekt på 202 millioner kroner fra oppskriving av bankens daværende eierpost i Nets Holding AS.

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, ble 784 millioner kroner mot 741 millioner kroner i første kvartal 2014.

Kostnadsveksten de siste tolv måneder var ved utgangen av første kvartal på 5 %. Kostnadsøkningen skyldes de offensive grep som ble tatt i inngangen til 2015 som gjaldt kjøp av Swedbanks kontor i Stavanger, kjøp av tre regnskapskontor samt utvikling av nye teknologiske systemer for bedre og mer effektiv kundeoppfølging. Kostnadsprosenten, målt som kostnader i prosent av inntekter, ble forbedret fra 44,1 % (justert for oppskrivingen av aksjene i Nets Holding AS) i første kvartal 2014 til 42,5 % ved utgangen av første kvartal i år.

- Vi står fortsatt overfor store endringer, både med hensyn til teknologiske skift som fører til endringer i kundens adferd og som følge av omskiftelige tider i regionen. Jeg opplever at de kontinuerlige endringer vi i det daglig gjennomfører, gjør oss godt rustet til fortsatt å levere gode resultater. De ansattes kompetanse bidrar til å gjøre oss i stand til å satse på nye forretnings-områder og markedsområder, det sikrer god kvalitet i vår utlånsportefølje og det bidrar til effektivisering av prosesser, sier administrerende direktør Arne Austreid i SpareBank 1 SR-Bank.

Nøkkeltall pr 31. mars

 • Resultat før skatt: 628 mill kroner (787 mill kroner)

 • Resultat etter skatt: 496 mill kroner (659 mill kroner)

 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,7 % (18,4 %)

 • Resultat pr aksje: 1,94 kroner (2,58 kroner)

 • Netto renteinntekter: 627 mill kroner (547 mill kroner)

 • Netto provisjons- og andre inntekter: 408 mill kroner (480 mill kroner)

 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 211 mill kroner (319 mill kroner)

 • Driftskostnader: 530 mill kroner (505 mill kroner)

 • Nedskrivning på utlån: 88 mill kroner (54 mill kroner)

 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 7,3 % (3,8 %)

 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 15,5 % (8,5 %)

 • Kjernekapitaldekning: 12,9 % (13,0 %)

 • Ren kjernekapitaldekning: 12,1 % (11,2 %)

  (Pr 31. mars 2014 i parentes)

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 88 millioner kroner i første kvartal 2015 (54 mill kroner). Dette tilsvarte nedskrivninger av brutto utlån på 0,25 % (0,18 %). Nedskrivninger på grupper av utlån utgjorde 20 millioner kroner av de samlede nedskrivinger og reflekterer endring i konjunkturer i landsdelen.

- Endringer i konjunkturer har fått effekt i landsdelen, og da først og fremst gjennom lavere aktivitet for virksomheter innen petroleumsnæringen. Solid kompetanse og stor evne til omstilling i de fleste av disse virksomhetene, bidrar til mindre negative effekter enn forventet. Samtidig ser vi god aktivitet, vekst og økende lønnsomhet i flere virksomheter i andre næringer i regionen, sier Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 28. april 2015

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.

Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.