SpareBank 1 SR-Bank ASA: Et sterkt resultat preget av økte inntekter, moderate tap og god kostnadskontroll

Kvartalspresentasjon 4Q 2014SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 2.601 millioner kroner i 2014 mot 2.347 millioner kroner i 2013. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 14,2 % i 2014 mot 14,0 % i 2013. Resultat før skatt for 4. kvartal isolert sett, ble 553 millioner kroner (674 millioner kroner). Det utgjorde en egenkapitalavkastning etter skatt på 11,7 % (16,2 %).

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, ble 2.983 millioner kroner mot 2.833 millioner kroner i 2013. Kostnadsveksten var kun på 1,8 % i 2014, mens kostnadsprosenten, målt som kostnader i prosent av inntekter, ble forbedret fra 44,9 % i 2013 til 41,8 % i 2014.

- Konsernets medarbeidere har klart å håndtere omstillinger konstruktivt og godt. I løpet av de siste årene har kundeadferden endret seg betydelig, spesielt i forhold til økt bruk av digitale flater. I løpet av det siste året har vi både innført nye kundeprosesser og fjernet andre. Det har resultert i behov for tilførsel av ny og annerledes kompetanse, noe vi har greid i kombinasjon med reduksjon av årsverk. Vi står nå godt rustet til fortsatt å kunne leve opp til våre kunders behov for rådgivning, kapital, produkter og tjenester, sier administrerende direktør Arne Austreid i SpareBank 1 SR-Bank.

Nøkkeltall pr 31. desember

 • Resultat før skatt: 2.601 mill kroner (2.347 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 2.095 mill kroner (1.860 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 14,2 % (14,0 %)
 • Resultat pr aksje: 8,20 kroner (7,28 kroner)
 • Styret foreslår et utbytte pr aksje på 2 kroner (1,60 kroner)
 • Netto renteinntekter: 2.404 mill kroner (2.119 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.732 mill kroner (1.824 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 778 mill kroner (555 mill kroner)
 • Driftskostnader: 2.056 mill kroner (2.019 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 257 mill kroner (132 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 4,7 % (5,3 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 13,7 % (6,0 %)
 • Kjernekapitaldekning: 12,3 % (12,8 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 11,5 % (11,1 %)

(Pr 31. desember 2013 i parentes)

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 257 millioner kroner i 2014 (132 mill kroner). Dette tilsvarte nedskrivninger av brutto utlån på 0,20 % (0,11 %). Nedskrivninger på grupper av utlån er økt med 75 millioner kroner i 2014 og reflekterer endring i konjunkturer i landsdelen.

- Fallende oljepris har naturligvis skapt større usikkerhet og nye utfordringer for flere aktører, spesielt innen oljeservice næringen. Vårt nylig utgitte konjunkturbarometer viser likevel at flertallet av landsdelens virksomheter mener å ha evne til å omstille seg, noe som gjør at de fleste bedrifter forventer et relativt godt år også i 2015. Flere virksomheter i landsdelen har en betydelig andel av sin omsetning i markeder i andre land. Svekket kronekurs bedrer deres konkurransekraft og lønnsomhet. Vi forventer dermed fortsatt et moderat nivå på tap i kommende kvar taler, sier Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 4. februar 2015

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.