SpareBank 1 SR-Bank ASA: Et sterkt resultat preget av økte inntekter, moderate tap og god kostnadskontroll

Kvartalspresentasjon 4Q 2014SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 2.601 millioner kroner i 2014 mot 2.347 millioner kroner i 2013. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 14,2 % i 2014 mot 14,0 % i 2013. Resultat før skatt for 4. kvartal isolert sett, ble 553 millioner kroner (674 millioner kroner). Det utgjorde en egenkapitalavkastning etter skatt på 11,7 % (16,2 %).

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, ble 2.983 millioner kroner mot 2.833 millioner kroner i 2013. Kostnadsveksten var kun på 1,8 % i 2014, mens kostnadsprosenten, målt som kostnader i prosent av inntekter, ble forbedret fra 44,9 % i 2013 til 41,8 % i 2014.

- Konsernets medarbeidere har klart å håndtere omstillinger konstruktivt og godt. I løpet av de siste årene har kundeadferden endret seg betydelig, spesielt i forhold til økt bruk av digitale flater. I løpet av det siste året har vi både innført nye kundeprosesser og fjernet andre. Det har resultert i behov for tilførsel av ny og annerledes kompetanse, noe vi har greid i kombinasjon med reduksjon av årsverk. Vi står nå godt rustet til fortsatt å kunne leve opp til våre kunders behov for rådgivning, kapital, produkter og tjenester, sier administrerende direktør Arne Austreid i SpareBank 1 SR-Bank.

Nøkkeltall pr 31. desember

 • Resultat før skatt: 2.601 mill kroner (2.347 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 2.095 mill kroner (1.860 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 14,2 % (14,0 %)
 • Resultat pr aksje: 8,20 kroner (7,28 kroner)
 • Styret foreslår et utbytte pr aksje på 2 kroner (1,60 kroner)
 • Netto renteinntekter: 2.404 mill kroner (2.119 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.732 mill kroner (1.824 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 778 mill kroner (555 mill kroner)
 • Driftskostnader: 2.056 mill kroner (2.019 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 257 mill kroner (132 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 4,7 % (5,3 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 13,7 % (6,0 %)
 • Kjernekapitaldekning: 12,3 % (12,8 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 11,5 % (11,1 %)

(Pr 31. desember 2013 i parentes)

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 257 millioner kroner i 2014 (132 mill kroner). Dette tilsvarte nedskrivninger av brutto utlån på 0,20 % (0,11 %). Nedskrivninger på grupper av utlån er økt med 75 millioner kroner i 2014 og reflekterer endring i konjunkturer i landsdelen.

- Fallende oljepris har naturligvis skapt større usikkerhet og nye utfordringer for flere aktører, spesielt innen oljeservice næringen. Vårt nylig utgitte konjunkturbarometer viser likevel at flertallet av landsdelens virksomheter mener å ha evne til å omstille seg, noe som gjør at de fleste bedrifter forventer et relativt godt år også i 2015. Flere virksomheter i landsdelen har en betydelig andel av sin omsetning i markeder i andre land. Svekket kronekurs bedrer deres konkurransekraft og lønnsomhet. Vi forventer dermed fortsatt et moderat nivå på tap i kommende kvar taler, sier Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 4. februar 2015

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.