SpareBank 1 SR-Bank ASA: God underliggende drift men svekket resultat grunnet økte tap

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 973 millioner kroner for første halvår 2016, mot 1.180 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av økte inntekter og lavere kostnader, mens tapsavsetningene øker. Ren kjernekapitaldekning pr. 30. juni 2016 ble 13,5 %. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 9,3 %, sammenlignet med 11,7 % i samme periode i 2015. For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 486 millioner kroner mot 552 millioner kroner i fjor, tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 9,4 % sammenlignet med 10,8 % første halvår 2015.

Konsernets driftskostnader utgjorde 1.006 millioner kroner i første halvår 2016, noe som utgjør en reduksjon på 60 millioner kroner fra samme periode i fjor.

- Jeg er fornøyd med resultatet av den underliggende driften. Vi har i løpet av de siste tolv månedene redusert våre kostnader med 5,6% samtidig som netto renteinntekter har økt med 5,4%. Finansinntektene preges fortsatt av urolige finansmarkeder. Engangseffekten på 94 millioner kroner som relateres til vår andel av Visa Europe Ltd’s salg til Visa Inc., bidrar til at de samlede inntekter viser en god økning for kvartalet sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Første halvår 2016

  • Resultat før skatt: 973 mill kroner (1.180 mill kroner)
  • Resultat etter skatt: 792 mill kroner (927 mill kroner)
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,3 % (11,7 %)
  • Resultat pr aksje: 3,10 kroner (3,63 kroner)
  • Netto renteinntekter: 1.409 mill kroner (1.266 mill kroner)
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 741 mill kroner (807 mill kroner)
  • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 284 mill kroner (305 mill kroner)
  • Driftskostnader: 1.006 mill kroner (1.066 mill kroner)
  • Nedskrivning på utlån: 455 mill kroner (132 mill kroner)
  • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 1,1 % (7,6 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 måneder: -1,3 % (11,1 %)
  • Ren kjernekapitaldekning: 13,5 % (12,3 %)
  • Kjernekapitaldekning: 14,4 % (13,1 %)

(1. halvår 2015 i parentes)                                          

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 455 millioner kroner i første halvår 2016, mot 132 millioner kroner i fjor. De økte nedskrivningene gjelder i stor grad nedskrivninger knyttet til fire enkeltengasjement innen oljeservice, samt økte gruppevise nedskrivninger med 93 millioner kroner.

- Som en følge av mer krevende tider og en fortsatt lav oljepris har vi også for dette kvartalet valgt å øke de gruppevise nedskrivingene. Dette kvartalets individuelle tapsavsettinger skyldes delvis de rådende markedsforhold men også uforutsette hendelser. Jeg forventer at vi i løpet av de kommende kvartaler vil måtte foreta nedskrivinger på utlån som tilsvarer omtrent det nivå vi så langt i år har ført. Tett oppfølging av kunder og forebyggende arbeid er fortsatt viktige virkemidler for å kunne redusere fremtidige tap, avslutter Arne Austreid.

Halvårsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 10. august 2016

Kontaktpersoner: Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, kapitalforvaltning, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.