SpareBank 1 SR-Bank ASA; Godt resultat preget av lavere kostnader og stabile driftsinntekter

Resultatet preges av et lavere kostnadsnivå, stabile driftsinntekter, moderate tap og fall i inntekter fra bankens finansielle investeringer.

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 487 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2016, mot 628 millioner kroner i sammen periode i fjor. Resultatet preges av et lavere kostnadsnivå, stabile driftsinntekter, moderate tap og fall i inntekter fra bankens finansielle investeringer. Ren kjernekapitaldekning pr. 31. mars 2016 ble 13,4 %. Egenkapitalavkastning etter skatt ble 9 % sammenlignet med 12,7 % i samme periode i 2015.

- Jeg er godt fornøyd med kvartalets resultat, spesielt sett i lys av at effektiviteten i konsernet fortsetter å øke. Dette kommer tydelig fram gjennom et redusert kostnadsnivå på 7,2 prosent i løpet av det siste året. Denne gode utviklingen skyldes et bevisst og systematisk arbeid som konsernets ansatte har stilt seg bak og sørget for å gjennomføre, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets driftskostnader utgjorde 492 millioner kroner i 1. kvartal 2016, noe som utgjør en reduksjon på 38 millioner kroner fra samme periode i fjor.

1. kvartal 2016

 • Resultat før skatt: 487 mill kroner (628 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 386 mill kroner (496 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,0 % (12,7 %)
 • Resultat pr aksje: 1,51 kroner (1,94 kroner)
 • Netto renteinntekter: 698 mill kroner (627 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 352 mill kroner (408 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 79 mill kroner (211 mill kroner)
 • Driftskostnader: 492 mill kroner (530 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 150 mill kroner (88 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 2,9 % (7,3 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 1,2 % (15,5 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 13,4 % (12,1 %)
 • Kjernekapitaldekning: 14,3 % (12,9 %)
  (1. kvartal 2015 i parentes)

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 150 millioner kroner i første kvartal mot 192 millioner kroner i forrige kvartal. Nedskrivingene relateres først og fremst til engasjement med tilknytning til olje og gass sektoren. Av de samlede nedskrivinger utgjør 60 millioner kroner gruppevise nedskrivinger.

- Det er ikke til å komme fra at deler av resultatet preges av lavere aktivitet blant flere toneangivende virksomheter i landsdelen. Dette har blant annet svekket vår inntjening som følge av et betydelige lavere nivå på formidling av boliger i Rogaland og lavere etterspørsel etter lån og kreditter. Nivået på tapsavsetninger er moderat og gjenspeiler robustheten i bankens utlånsportefølje og i regionen. Tett oppfølging av kunder og forebyggende arbeid er fortsatt viktige virkemidler for å opprettholde god kredittkvalitet og moderate tap, avslutter Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 27. april 2016

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.