SpareBank 1 SR-Bank ASA; Godt resultat preget av lavere kostnader og stabile driftsinntekter

Resultatet preges av et lavere kostnadsnivå, stabile driftsinntekter, moderate tap og fall i inntekter fra bankens finansielle investeringer.

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 487 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2016, mot 628 millioner kroner i sammen periode i fjor. Resultatet preges av et lavere kostnadsnivå, stabile driftsinntekter, moderate tap og fall i inntekter fra bankens finansielle investeringer. Ren kjernekapitaldekning pr. 31. mars 2016 ble 13,4 %. Egenkapitalavkastning etter skatt ble 9 % sammenlignet med 12,7 % i samme periode i 2015.

- Jeg er godt fornøyd med kvartalets resultat, spesielt sett i lys av at effektiviteten i konsernet fortsetter å øke. Dette kommer tydelig fram gjennom et redusert kostnadsnivå på 7,2 prosent i løpet av det siste året. Denne gode utviklingen skyldes et bevisst og systematisk arbeid som konsernets ansatte har stilt seg bak og sørget for å gjennomføre, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets driftskostnader utgjorde 492 millioner kroner i 1. kvartal 2016, noe som utgjør en reduksjon på 38 millioner kroner fra samme periode i fjor.

1. kvartal 2016

 • Resultat før skatt: 487 mill kroner (628 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 386 mill kroner (496 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,0 % (12,7 %)
 • Resultat pr aksje: 1,51 kroner (1,94 kroner)
 • Netto renteinntekter: 698 mill kroner (627 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 352 mill kroner (408 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 79 mill kroner (211 mill kroner)
 • Driftskostnader: 492 mill kroner (530 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 150 mill kroner (88 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 2,9 % (7,3 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 1,2 % (15,5 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 13,4 % (12,1 %)
 • Kjernekapitaldekning: 14,3 % (12,9 %)
  (1. kvartal 2015 i parentes)

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 150 millioner kroner i første kvartal mot 192 millioner kroner i forrige kvartal. Nedskrivingene relateres først og fremst til engasjement med tilknytning til olje og gass sektoren. Av de samlede nedskrivinger utgjør 60 millioner kroner gruppevise nedskrivinger.

- Det er ikke til å komme fra at deler av resultatet preges av lavere aktivitet blant flere toneangivende virksomheter i landsdelen. Dette har blant annet svekket vår inntjening som følge av et betydelige lavere nivå på formidling av boliger i Rogaland og lavere etterspørsel etter lån og kreditter. Nivået på tapsavsetninger er moderat og gjenspeiler robustheten i bankens utlånsportefølje og i regionen. Tett oppfølging av kunder og forebyggende arbeid er fortsatt viktige virkemidler for å opprettholde god kredittkvalitet og moderate tap, avslutter Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 27. april 2016