SpareBank 1 SR-Bank ASA: Økt effektivitet, lave tap og moderat vekst gir et godt resultat

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 1.471 millioner kroner første halvår 2014 mot 1.012 millioner kroner i sammen periode i fjor. Resultatet preges av positive effekter på flere områder, som økte inntekter fra den ordinære driften og fra finansielle investeringer, samt reduserte kostnader og lave tap. Egenkapitalavkastning etter skatt ble 16,5 % sammenlignet med 12,1 % for samme periode i 2013. For kvartalet isolert sett ble resultat før skatt 684 millioner kroner (511 mill kroner), tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 14,5 % (11,8 %).

- Vi har over tid satt i verk ulike tiltak som skal bidra til økt effektivitet, både gjennom reduserte kostnader og økte inntekter. Jeg er godt fornøyd med at vi ser en reduksjon i kostnader både målt i prosent og i nominelle kroner. Dette er nødvendig i vår tilpasning til endringene i kundeadferd, spesielt i forhold til våre kunders betydelige økte bruk av digitale kanaler. Vi har drevet med kontinuerlig endring i 175 år, noe som vi vil fortsette med fremover for å sikre god lønnsomhet for konsernet, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, ble 1.462 millioner kroner mot 1.286 millioner kroner i første halvår 2013. Resultatet for første halvår preges av engangseffekten på 202 millioner kroner i først kvartal, tilhørende bankens eierpost i Nets Holding AS. På tross av denne oppskrivingen, er resultatet av ordinær drift forbedret med 243 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Nøkkeltall for 1. halvår

 • Resultat før skatt: 1.471 mill kroner (1.012 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.193 mill kroner (777 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 16,5 % (12,1 %)
 • Resultat pr aksje: 4,67 kroner (3,04 kroner)
 • Netto renteinntekter:1.128 mill kroner (977 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter:924 mill kroner (869 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 520 mill kroner (223 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.006 mill kroner (1.007 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 95 mill kroner (50 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 3,6 % (6,1 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 11,5 % (2,8 %)
 • Kjernekapitaldekning: 13,2 % (12,0 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 11,4 % (10,3 %)

(1.    halvår 2013 i parentes)

Aktiviteten i landsdelen er fortsatt høy, noe som vi forventer vil vedvare i kvartalene som ligger foran oss. Næringslivet i regionen har gjennom en årrekke vist seg å ha både evne og vilje til å tilpasse seg svingninger. Derfor forventes det god lønnsomhet blant bedriftene i våre markeder. Det betyr at tap på utlån fortsatt vil befinne seg på et lavt nivå i kvartalene som ligger foran oss.

- Konkurransen om kundene i vår landsdel er stor. Likevel opplever vi vekst i antall kunder, hva angår både personkunder og bedriftskunder. Vi har kapasitet til vekst. Derfor besluttet vi i juni å satse ytterligere i Bergen og Hordaland, gjennom etablering av inntil to nye kontor. Samtidig har vi gjennomført justeringer blant kontorene i Rogaland for å effektivisere markedsarbeidet gjennom færre men større kompetansemiljø, avslutter Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 13. august 2014

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.