SpareBank 1 SR-Bank ASA: Økt effektivitet, lave tap og moderat vekst gir et godt resultat

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 1.471 millioner kroner første halvår 2014 mot 1.012 millioner kroner i sammen periode i fjor. Resultatet preges av positive effekter på flere områder, som økte inntekter fra den ordinære driften og fra finansielle investeringer, samt reduserte kostnader og lave tap. Egenkapitalavkastning etter skatt ble 16,5 % sammenlignet med 12,1 % for samme periode i 2013. For kvartalet isolert sett ble resultat før skatt 684 millioner kroner (511 mill kroner), tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 14,5 % (11,8 %).

- Vi har over tid satt i verk ulike tiltak som skal bidra til økt effektivitet, både gjennom reduserte kostnader og økte inntekter. Jeg er godt fornøyd med at vi ser en reduksjon i kostnader både målt i prosent og i nominelle kroner. Dette er nødvendig i vår tilpasning til endringene i kundeadferd, spesielt i forhold til våre kunders betydelige økte bruk av digitale kanaler. Vi har drevet med kontinuerlig endring i 175 år, noe som vi vil fortsette med fremover for å sikre god lønnsomhet for konsernet, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter og resultatbidrag fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, ble 1.462 millioner kroner mot 1.286 millioner kroner i første halvår 2013. Resultatet for første halvår preges av engangseffekten på 202 millioner kroner i først kvartal, tilhørende bankens eierpost i Nets Holding AS. På tross av denne oppskrivingen, er resultatet av ordinær drift forbedret med 243 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Nøkkeltall for 1. halvår

 • Resultat før skatt: 1.471 mill kroner (1.012 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.193 mill kroner (777 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 16,5 % (12,1 %)
 • Resultat pr aksje: 4,67 kroner (3,04 kroner)
 • Netto renteinntekter:1.128 mill kroner (977 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter:924 mill kroner (869 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 520 mill kroner (223 mill kroner)
 • Driftskostnader: 1.006 mill kroner (1.007 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 95 mill kroner (50 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 3,6 % (6,1 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 11,5 % (2,8 %)
 • Kjernekapitaldekning: 13,2 % (12,0 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 11,4 % (10,3 %)

(1.    halvår 2013 i parentes)

Aktiviteten i landsdelen er fortsatt høy, noe som vi forventer vil vedvare i kvartalene som ligger foran oss. Næringslivet i regionen har gjennom en årrekke vist seg å ha både evne og vilje til å tilpasse seg svingninger. Derfor forventes det god lønnsomhet blant bedriftene i våre markeder. Det betyr at tap på utlån fortsatt vil befinne seg på et lavt nivå i kvartalene som ligger foran oss.

- Konkurransen om kundene i vår landsdel er stor. Likevel opplever vi vekst i antall kunder, hva angår både personkunder og bedriftskunder. Vi har kapasitet til vekst. Derfor besluttet vi i juni å satse ytterligere i Bergen og Hordaland, gjennom etablering av inntil to nye kontor. Samtidig har vi gjennomført justeringer blant kontorene i Rogaland for å effektivisere markedsarbeidet gjennom færre men større kompetansemiljø, avslutter Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 13. august 2014

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656.