SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK): Et godt årsresultat preget av god underliggende drift, engangsinntekter og høyt aktivitetsnivå

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 3.817 millioner kroner i 2019, mot 2.892 millioner kroner i fjor. Resultatet preges av betydelige engangsinntekter, økte driftsinntekter og økning i kostnader som følge av høyt aktivitetsnivå gjennom året sammenlignet med 2018.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 14,0 %, sammenlignet med 11,3 % i 2018. Fratrukket fusjonseffektene fra Fremtind Forsikring AS ble egenkapitalavkastningen etter skatt 12,1 %.

Nedskrivingene på utlån og garantier var på 235 millioner kroner for året sett under ett, mot 324 millioner kroner i 2018.

For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 626 millioner kroner mot 676 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 8,3 % sammenlignet med 10,1 % i fjerde kvartal 2018. Kvartalet preges av lavere finansinntekter, noe høyere nedskrivinger på utlån og engangskostnader.

- Gjennom året har vi lagt et godt grunnlag for lønnsom vekst, økt tilgang til flere kunder og nye inntekter. Utlånsveksten har i det siste året vært sterkere utenfor Rogaland, og da primært i og rundt Oslo samt i Bergen og omkringliggende kommuner, sier administrerende direktør Arne Austreid.

Kostnadsveksten for året var på 11,2 % og skyldes høyt aktivitetsnivå gjennom året, kombinert med betydelige variable lønnskostnader som følge av et godt resultat for året samlet sett. Kostnadsprosenten i 2019 var 37,9 %. Justert for fusjonseffektene fra Fremtind Forsikring AS ble kostnadsprosenten 40,8 %.


Foreløpig årsresultat 2019

 • Resultat før skatt: 3.817 mill kroner (2.892 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 3.124 mill kroner (2.296 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 14,0 % (11,3 %)
 • Resultat pr aksje: 12,22 kroner (8,98 kroner)
 • Netto renteinntekter: 3.987 mill kroner (3.439 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.416 mill kroner (1.437 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 1.127 mill kroner (569 mill kroner)
 • Driftskostnader: 2.478 mill kroner (2.229 mill kroner)
 • Kostnadsprosent: 37,9 % (40,9 %)
 • Nedskriving på utlån: 235 mill kroner (324 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 4,9 % (7,6 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 4,3 % (3,6 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,0 % (14,7 %)
 • Kjernekapitaldekning: 18,6 % (15,9 %)
 • Styret foreslår et utbytte på 5,50 kroner (4,50 kroner)
  (Pr 31. desember 2018 i parentes)

Resultat for 4. kvartal 2019

 • Resultat før skatt: 626 mill kroner (676 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 485 mill kroner (527 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 8,3 % (10,1 %)
 • Resultat pr aksje: 1,90 kroner (2,06 kroner)
 • Netto renteinntekter: 1.062 mill kroner (926 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 359 mill kroner (350 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 22 mill kroner (68 mill kroner)
 • Driftskostnader: 678 mill kroner (576 mill kroner)
 • Nedskriving på utlån: 139 mill kroner (92 mill kroner)
  (4. kvartal 2018 i parentes)

Konsernets langsiktige mål for egenkapitalavkastning er minimum 12 %. Faktorer som lønnsom utlånsvekst, moderate nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser, vekst i andre inntekter, gevinster fra finansielle investeringer og økt kostnadseffektivitet skal bidra til at konsernet når dette målet også i 2020.

Kvartalsrapporten pr. 31. desember 2019 kan lastes ned i sin helhet fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 5. februar 2020

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.