SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK): Et godt årsresultat preget av god underliggende drift, engangsinntekter og høyt aktivitetsnivå

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 3.817 millioner kroner i 2019, mot 2.892 millioner kroner i fjor. Resultatet preges av betydelige engangsinntekter, økte driftsinntekter og økning i kostnader som følge av høyt aktivitetsnivå gjennom året sammenlignet med 2018.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 14,0 %, sammenlignet med 11,3 % i 2018. Fratrukket fusjonseffektene fra Fremtind Forsikring AS ble egenkapitalavkastningen etter skatt 12,1 %.

Nedskrivingene på utlån og garantier var på 235 millioner kroner for året sett under ett, mot 324 millioner kroner i 2018.

For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 626 millioner kroner mot 676 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 8,3 % sammenlignet med 10,1 % i fjerde kvartal 2018. Kvartalet preges av lavere finansinntekter, noe høyere nedskrivinger på utlån og engangskostnader.

- Gjennom året har vi lagt et godt grunnlag for lønnsom vekst, økt tilgang til flere kunder og nye inntekter. Utlånsveksten har i det siste året vært sterkere utenfor Rogaland, og da primært i og rundt Oslo samt i Bergen og omkringliggende kommuner, sier administrerende direktør Arne Austreid.

Kostnadsveksten for året var på 11,2 % og skyldes høyt aktivitetsnivå gjennom året, kombinert med betydelige variable lønnskostnader som følge av et godt resultat for året samlet sett. Kostnadsprosenten i 2019 var 37,9 %. Justert for fusjonseffektene fra Fremtind Forsikring AS ble kostnadsprosenten 40,8 %.


Foreløpig årsresultat 2019

 • Resultat før skatt: 3.817 mill kroner (2.892 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 3.124 mill kroner (2.296 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 14,0 % (11,3 %)
 • Resultat pr aksje: 12,22 kroner (8,98 kroner)
 • Netto renteinntekter: 3.987 mill kroner (3.439 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.416 mill kroner (1.437 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 1.127 mill kroner (569 mill kroner)
 • Driftskostnader: 2.478 mill kroner (2.229 mill kroner)
 • Kostnadsprosent: 37,9 % (40,9 %)
 • Nedskriving på utlån: 235 mill kroner (324 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 4,9 % (7,6 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 4,3 % (3,6 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,0 % (14,7 %)
 • Kjernekapitaldekning: 18,6 % (15,9 %)
 • Styret foreslår et utbytte på 5,50 kroner (4,50 kroner)
  (Pr 31. desember 2018 i parentes)

Resultat for 4. kvartal 2019

 • Resultat før skatt: 626 mill kroner (676 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 485 mill kroner (527 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 8,3 % (10,1 %)
 • Resultat pr aksje: 1,90 kroner (2,06 kroner)
 • Netto renteinntekter: 1.062 mill kroner (926 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 359 mill kroner (350 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 22 mill kroner (68 mill kroner)
 • Driftskostnader: 678 mill kroner (576 mill kroner)
 • Nedskriving på utlån: 139 mill kroner (92 mill kroner)
  (4. kvartal 2018 i parentes)

Konsernets langsiktige mål for egenkapitalavkastning er minimum 12 %. Faktorer som lønnsom utlånsvekst, moderate nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser, vekst i andre inntekter, gevinster fra finansielle investeringer og økt kostnadseffektivitet skal bidra til at konsernet når dette målet også i 2020.

Kvartalsrapporten pr. 31. desember 2019 kan lastes ned i sin helhet fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 5. februar 2020

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12