SpareBank 1 SR-Bank ASA (srbank); Et godt resultat i et krevende år

Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 2.158 millioner kroner for året 2016 mot 2.146 millioner kroner i 2015. Resultatet preges av fortsatt god kostnadskontroll, økte renteinntekter og et løft i inntekter fra finansielle investeringer. Resultatet preges også av økte tap, sammenlignet med 2015.

Ren kjernekapitaldekning har styrket seg fra 13,3 % til 14,7 % pr. 31. desember 2016, mens egenkapitalavkastningen etter skatt ble 10,0 % sammenlignet med 10,8 % i 2015.

For fjerde kvartal isolert sett ble resultat før skatt 525 millioner kroner (477 mill kroner), tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 9,5 % (10,6 %).

- Vi har lagt bak oss et år som har vært krevende for mange av våre kunder. Dette har også preget bankens drift. Med god innsats fra alle ansatte, har vi likevel skapt gode resultater i hele konsernet som jeg er svært fornøyd med. Jeg er spesielt tilfreds med den innsatsen som er lagt ned for å hjelpe kunder gjennom krevende tider, kombinert med ulike tiltak for å bedre kvaliteten i vår utlånsportefølje. I 2016 har vi også klart å styrke vår kapitaldekning betydelig, slik at vi oppfyller de krav vi har fått fra regulerende myndigheter, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets netto renteinntekter, inkludert provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, var 3.020 millioner kroner mot 2.851 millioner kroner for 2015.

- Dette er en forbedring på 169 millioner kroner og skyldes først og fremst en reprising av våre utlån til bedriftsmarkedet, sier Arne Austreid.

Foreløpig resultat pr 31. desember 2016;

 • Resultat før skatt: 2.158 mill kroner (2.146 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 1.755 mill kroner (1.746 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,0 % (10,8 %)
 • Resultat pr aksje: 6,87 kroner (6,83 kroner)
 • Netto renteinntekter: 2.871 mill kroner (2.593 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 1.443 mill kroner (1.532 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 654 mill kroner (304 mill kroner)
 • Driftskostnader: 2.032 mill kroner (1.863 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 778 mill kroner (420 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: -0,9 % (5,4 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: -3,9 % (9,8 %)
 • Ren kjernekapitaldekning: 14,7 % (13,3 %)
 • Kjernekapitaldekning: 15,6 % (14,2 %)
 • Styret foreslår et utbytte på 2,25 kroner (1,50 kroner)
  (Pr. 31. desember 2015 i parentes)

Kostnadskontrollen er god. Kostnadene er redusert med 57 millioner kroner fra 2015 til 2016, hensyntatt inntektsføring av pensjon og omstillingskostnader i 2015 samt andre engangskostnader.

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 778 millioner kroner (420 mill kroner) i 2016. Dette utgjorde 0,42% (0,23%) av brutto utlån, inkludert utlån solgt til SpareBank 1 Bolig- og Næringskreditt.  De økte nedskrivningene var i stor grad knyttet til enkeltengasjement innenfor oljerelatert virksomhet, samt økning i gruppevise nedskrivninger med 158 mill kroner (140 mill kroner).

- Fortsatt tett oppfølging av kunder og forebyggende arbeid er viktige virkemidler for å opprettholde den gode kredittkvaliteten i konsernets utlånsportefølje. Dette er viktig for å redusere risikoen for fremtidige tap, sier Arne Austreid

Rådende markedsforhold og en fortsatt lav oljepris, vil fortsatt kunne skape utfordringer for noen av våre kunder. Men ved inngangen til 2017 er det likevel større optimisme å spore, enn ved starten av 2016. Hovedindeksen fra vårt nylig fremlagte konjunkturbarometer er nå på 54 %, mot 47 % i fjor. Målingen ender opp på samme nivå som målingen i august, og bekrefter at optimismen er i ferd med å feste seg. Mer enn halvparten av de spurte bedriftslederne i landsdelen, har med andre ord fortsatt positive forventninger til framtiden, sier Arne Austreid. 

Ved utgangen av 2016 hadde SpareBank 1 SR-Bank som mål å oppnå minimum 14,0 % ren kjernekapitaldekning. Innen utgangen av 2017 er målet 15,0 %.

- I løpet av de siste årene har vi lagt stein på stein, når det gjelder styrking av bankens kapitaldekning. Det har vi først og fremst oppnådd gjennom en balansert og lønnsom vekst, kombinert med et moderat utbyttenivå. Vi er nå i posisjon til å kunne ta en mer offensiv rolle i markedet samtidig som vi kan normalisere utbyttenivået fremover, avslutter Arne Austreid.  

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 8. februar 2017

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør IR, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633