SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Et godt resultat preget av god drift og lavere tap

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 668 millioner kroner ved utgangen av første kvartal, mot 512 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av økte inntekter, moderat kostnadsøkning og betydelig lavere nedskrivinger på utlån sammenlignet med samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 10,3 prosent, sammenlignet med 8,7 prosent i samme periode i 2017. Ren kjernekapitaldekning pr. 31. mars 2018 ble 15,0 prosent.

-  Jeg er godt fornøyd med resultatet. Aktiviteten i markedene for vår kjernevirksomhet har tatt seg godt opp. Dette ser vi gradvis resultatet av gjennom økt etterspørsel etter blant annet utlånsprodukter, både fra bedriftskunder og privatkunder. I mars etablerte vi oss med et kontor i Oslo. Sammen med vår virksomhet i Rogaland, Hordaland og Agderfylkene er vi nå godt posisjonert til å kunne konkurrere om nye gode og lønnsomme kunder i et enda større marked, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets driftskostnader utgjorde 539 millioner kroner i 1. kvartal 2018 mot 519 millioner kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes økt aktivitet i konsernet som følge av offensive og planlagte markedsaktiviteter kombinert med noen administrative tiltak for å tilpasse oss økte krav til konsernets dokumentasjon og håndtering av personopplysninger, og da spesielt inn mot antihvitvasking.

- Jeg er stolt av innovasjonstakten i konsernet. Det jobbes målrettet innen mange områder for å forbedre vårt samlede kundetilbud. FinStart Nordic AS har nå startet arbeidet med å investere i spennende oppstartsselskaper innen fintech, i tillegg til selv å utvikle egne ideer. Allerede nå er det et betydelig antall aktuelle oppstartsselskaper som blir vurdert samtidig som FinStart Nordic er i gang med både utredning og utvikling av ideer, som skal komme både kunden til gode og øke effektiviteten i konsernet, sier Arne Austreid.

1. kvartal 2018

 • Resultat før skatt: 668 mill kroner (512 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 518 mill kroner (403 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,3 prosent (8,7 prosent)
 • Resultat pr aksje: 2,03 kroner (1,58 kroner)
 • Netto renteinntekter: 800 mill kroner (739 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 368 mill kroner (371 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 113 mill kroner (89 mill kroner)
 • Driftskostnader: 539 mill kroner (519 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 74 mill kroner (168 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 3,1 prosent (-0,4 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,0 prosent (7,0 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning: 15,0 prosent (14,7 prosent)
 • Kjernekapitaldekning: 16,0 prosent (15,6 prosent)
  (1. kvartal 2017 i parentes)

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 74 millioner kroner i første kvartal mot 168 millioner kroner i samme periode i fjor og 93 millioner kroner i fjerde kvartal 2017. Dette er en betydelig reduksjon, og er et resultat av at markedet hvor vi har vår kjernevirksomhet, viser markante forbedringer både hva angår aktivitet og sysselsetting,

- Det er fortsatt noen oljeserviceselskaper som har lavt aktivtetsnivå. Likevel er optimismen økende. Det er tildelt en rekke store kontrakter til verftsindustrien i landsdelen, som har hatt stor betydning for stemningsskiftet blant oljeserviceselskapene. Oppfølgingen av virksomheter som fortsatt har utfordringer med lønnsomheten, er tett og grundig. Dette for å sikre fortsatt god kredittkvalitet i bankens utlånsportefølje. Vi forventer lavere nedskrivinger på utlån fremover, sammenlignet med fjoråret, avslutter Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 26. april 2018

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør investor relations, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.