SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK); Et godt resultat preget av god drift og lavere tap

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 668 millioner kroner ved utgangen av første kvartal, mot 512 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av økte inntekter, moderat kostnadsøkning og betydelig lavere nedskrivinger på utlån sammenlignet med samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 10,3 prosent, sammenlignet med 8,7 prosent i samme periode i 2017. Ren kjernekapitaldekning pr. 31. mars 2018 ble 15,0 prosent.

-  Jeg er godt fornøyd med resultatet. Aktiviteten i markedene for vår kjernevirksomhet har tatt seg godt opp. Dette ser vi gradvis resultatet av gjennom økt etterspørsel etter blant annet utlånsprodukter, både fra bedriftskunder og privatkunder. I mars etablerte vi oss med et kontor i Oslo. Sammen med vår virksomhet i Rogaland, Hordaland og Agderfylkene er vi nå godt posisjonert til å kunne konkurrere om nye gode og lønnsomme kunder i et enda større marked, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets driftskostnader utgjorde 539 millioner kroner i 1. kvartal 2018 mot 519 millioner kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes økt aktivitet i konsernet som følge av offensive og planlagte markedsaktiviteter kombinert med noen administrative tiltak for å tilpasse oss økte krav til konsernets dokumentasjon og håndtering av personopplysninger, og da spesielt inn mot antihvitvasking.

- Jeg er stolt av innovasjonstakten i konsernet. Det jobbes målrettet innen mange områder for å forbedre vårt samlede kundetilbud. FinStart Nordic AS har nå startet arbeidet med å investere i spennende oppstartsselskaper innen fintech, i tillegg til selv å utvikle egne ideer. Allerede nå er det et betydelig antall aktuelle oppstartsselskaper som blir vurdert samtidig som FinStart Nordic er i gang med både utredning og utvikling av ideer, som skal komme både kunden til gode og øke effektiviteten i konsernet, sier Arne Austreid.

1. kvartal 2018

 • Resultat før skatt: 668 mill kroner (512 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 518 mill kroner (403 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,3 prosent (8,7 prosent)
 • Resultat pr aksje: 2,03 kroner (1,58 kroner)
 • Netto renteinntekter: 800 mill kroner (739 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 368 mill kroner (371 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 113 mill kroner (89 mill kroner)
 • Driftskostnader: 539 mill kroner (519 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån: 74 mill kroner (168 mill kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 3,1 prosent (-0,4 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,0 prosent (7,0 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning: 15,0 prosent (14,7 prosent)
 • Kjernekapitaldekning: 16,0 prosent (15,6 prosent)
  (1. kvartal 2017 i parentes)

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 74 millioner kroner i første kvartal mot 168 millioner kroner i samme periode i fjor og 93 millioner kroner i fjerde kvartal 2017. Dette er en betydelig reduksjon, og er et resultat av at markedet hvor vi har vår kjernevirksomhet, viser markante forbedringer både hva angår aktivitet og sysselsetting,

- Det er fortsatt noen oljeserviceselskaper som har lavt aktivtetsnivå. Likevel er optimismen økende. Det er tildelt en rekke store kontrakter til verftsindustrien i landsdelen, som har hatt stor betydning for stemningsskiftet blant oljeserviceselskapene. Oppfølgingen av virksomheter som fortsatt har utfordringer med lønnsomheten, er tett og grundig. Dette for å sikre fortsatt god kredittkvalitet i bankens utlånsportefølje. Vi forventer lavere nedskrivinger på utlån fremover, sammenlignet med fjoråret, avslutter Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.

Stavanger, 26. april 2018

Kontaktpersoner:
Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334.
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033.
Stian Helgøy, direktør investor relations, telefon 906 52 173.
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633